Zápis ze schůze výboru PSOK, konané dne 25. 5. 2008 v Brně

Přítomni: Bc. Holakovská J., Bc. Koudelková I., Malá K., Hess T., MUDr. Leso J., doc. Sovová E.
Omluveni: /

I. Kontrola plnění úkolů
Předseda PSOK informoval o splnění úkolů z předešlého jednání.

II. Aktivity na rok 2008/2009 - termíny a místa setkání PSOK
Setkání členů PSOK bude v rámci ECHO dnů 18.až 20.září, 2008 v Českém Krumlově. Poté 1.listopadu, 2008 na II.Celostátní edukačně-odborné konferenci v Praze na II.interní-kardiologické klinice VFN a 1. LUK, další informace budou upřesněny.
Bc. Holakovská osloví vrchní sestru z kardiochirurgie IKEM a požádá ji o přípravu 3 prezentací – ošetřovatelská péče v pooperačním období. Dr. Leso zajistí zahraničního hosta z jiné PS – po předchozím dohovoru s prof. Gottwika (předseda německé kardiologické společnosti) bude pravděpodobně možná účast zástupce PS z Německa.
Výbor PSOK doporučuje dle možností jednotlivců aktivní účast našich členů na IX.Jarní konferenci CCNAP ESC v Dublinu, Irsko 24 – 25.4.2009, akce je dotována ESC na dopravu 500 eury.

III. Ostatní informace
1./ Nový člen výboru: Po předčasném úmrtí Prof. Petra Niederleho bude vyzvána k činnosti ve výboru dle výsledku 2. kola voleb Bc. Maturová Pavlína (roz. Machačová).
2./ CCNAP ESC vypisuje konkurz na doplnění edukační komise. Za naši PSOK jsou navrženy K.Malá a T.Pečánková, obě z ÚVN, v červnu proběhnou volby. Dále byl vypsán konkurz na pokladníka a předsedu výborů národních společností CCNAP ESC.
3./ Je potřeba řešit výši poplatků pro členy PSOK na odborných akcích, výbor PSOK navrhuje 100 Kč/1 den.
4./ Výbor připraví dotazník pro získání názorů na XVI.sjezd ČKS a jiné – 6/2008
5./ Na podzim příštího roku budou vypsány volby do výboru PSOK, září 2009 1. kolo (měsíc), říjen 2009 2. kolo (3. týdny).

IV. XVI. Výroční sjezd ČKS - v Brně dne 24.-27.5. 2008
Přednáškový blok PSOK zahájil předseda PSOK Dr.J.Leso, poté se ujal slova předseda ČKS prof.M.Aschermann, který poděkoval všem zdravotním sestrám za ošetřovatelskou péči o kardiaky a vyjádřil podporu výboru ČKS aktivitám PSOK.
Dr.Leso představil čestného hosta druhého bloku PSOK zástupkyni z European Heart House Isabella Collin, která pohovořila o smyslu, cílech a aktivitách CCNAP ESC.
Aktivní účast přijaly zástupkyně ČAS: prezidentka ČAS – Mgr. D.Jurásková Ph.D. informovala o stavu našeho ošetřovatelství a víceprezidentka ČAS – Bc. M. Appltová o výhledech činnosti ČAS.
V další části bloku zazněla velmi zajímavá sdělení. MUDr.J.Leso nás informoval o aktivitách PSOK v roce 2007 – 2008. Bc.I.Koudelková informovala o přípravě kardiologických standardů ošetřovatelské péče. Doc.E.Sovová hovořila o zkušenostech ze svého pracoviště a to o úloze zdravotní sestry v edukaci pacienta. MUDr.D.Marek nám přednesl svůj pohled na specializovanou práci sestry v ECHO laboratoři. Uvedl též porovnání na podkladě zkušeností, které získal při činnosti na pracovišti v Anglii.
Kardiologického sjezdu se zúčastnilo 1071 zdravotních sester a ostatních nelékařů.
Po delší době se aktivně zúčastnila zástupkyně ze Slovenska K.Ledecká z Jednotky intenzivní péče v Banské Bystrici.
Stěžejní přednášky, včetně diskusního fóra budou uvedeny v časopise Cor et Vasa..

V. Standardy v kardiologii
Výbor ve spolupráci se společností INES připravil překlad ošetřovatelských standardů z angličtiny pro kardiologické sestry, které byly poskytnuty díky laskavosti předsedkyně PS ošetřovatelství z Turecka – F.Senuzun. Členové výboru se domluví na dalším využití přeložených textů při realizaci českých kardiologických standardů pro sestry (doporučených postupů). Je nutné si vybrat a vypracovat jeden pilotní standard (návrh: Akutní koronární syndrom), provést připomínkovací řízení a eventuelně na základě připravit znalostní kurz tohoto standardu na internetu „Sestra In“ pro sestry. Na výboru ČKS domluvit možnost finanční úhrady pro autory standardů.

VI. Specializační příprava pro sestry pracující v kardiologii
O zahájení specializačního studia NCO NZO v Brně informovala Mgr.A.Onderková. Ukázala průběh prvého modulu studia zaměřeného všeobecně. V součastné době se studia účastní 25 zdravotních sester z kardiologických pracovišť.
 

 

Zapsala: Bc. Ivana Koudelková
Ústřední vojenská nemocni ce
16902 Praha 6 - Střešovice
ivanakoudelkova610@seznam.cz

7. 6. 2008

MUDr. Jiří Leso
Městská nemocnice
K Moravině 6
19000 Praha 9
Tel.: 284000866
leso@mnnp.cz

 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost