Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané v rámci XXV. výročního sjezdu ČKS 7. 5. 2017 v Brně

Místo konání:
Hotel Voroněž I., Křižkovského 458/47, Brno

Přítomni:
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., PaedDr. Mgr. Jakub Doležel, Mgr. Jana Kovalčíková, Mgr.. Dagmar Hetclová, Bc. Lucie Laciaková

Nepřítomni:
Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Program schůze

 1. zhodnocení proběhnutých akcí v loňském roce – X. kongres kardiologických sester (Ostrava), X. odborně-edukační konference (Praha)

 2. Euro Heart Care 2017 - členka výboru Bc. Lucie Laciaková se přihlásila k aktivní účasti, nicméně abstrakt nebyl přijat. V příštích letech bude ze strany výboru PS podpora se zpracováním případných abstrakt na další ročníky této konference.

 3. proběhla diskuze nad změnou Stanov České kardiologické společnosti v oblasti členství nelékařů. Dále bylo zakotveno, že do výboru PS KSSP mohou být voleni pouze řádní nelékařští členové.

 4. motivace a podpora k navýšení publikační činnosti členů PS KSSP v časopisech Cor et Vasa, Florence a dalších. V příštím roce bude do redakce Cor et Vasa zaslán soubor tří článků zaměřených na multikulturní ošetřovatelství z Kambodži, Keňi a Itálie vypracovaný členy naší pracovní skupiny.

 5. zhodnocení nelékařských bloků letošního výročního sjezdu ČKS v první den sjezdu (neděle 7. 5. 207) - loni byl problémem s nízkou účastí ze strany posluchačů, letos byla již účast hojnější.

 6. proběhla diskuze nad současným vývojem profese sestry v souvislosti s chystanou změnou vzdělávacího systému sester a potencionálním zánikem kreditního systému.

 7. podle aktuálního data konání letošního kongresu Slovenské kardiologické společnosti bude upřesněn počet účastníků za naší pracovní skupiny – konkrétní aktivní účastníci zatím nebyli určeni.

 8. zhodnocení dosavadní spolupráce pracovní skupiny v rámci pilotního projektu Contract for Life v České republice.

 9. rozšíření členské základny o další členy PS KSSP, především z řad sester a lékařů. V současné době má naše pracovní skupina 82 členů – o pět členů více než v loňském roce.

 10. v rámci schůze výboru byly upřesněny nadcházející aktivity v roce 2017:

 • XI. kongres kardiologických sester, 5. - 6. 10. 2017, Ostrava. Oznámení bude realizováno v průběhu června - července 2016. Zasílání abstrakt bude možné do konce srpna 2017.
 • XI. edukačně-odborná konference kardiologických sester, 4. 11. 2017, Praha. Letos budou tři bloky na téma: edukace, vária, kazuistiky. Příjem sdělení k aktivní účasti bude probíhat na emailové adrese: listopadkacks@seznam.cz

 

V Ostravě dne 12. 5. 2017

Zapsali:
PaedDr. Mgr. Jakub Doležel
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost