Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS, Brno 2. 5. 2011

Přítomni: T.Hess, D.Hetclová, L. Klemsová, J. Leso
Nepřítomni: T. Pečánková, E.Sovová, R. Škulec

Program:

 1. Příprava ošetřovatelských postupů: K.Malá (Praha), D. Hetclová (Olomouc)
  Dle doporučení výboru PS, bude připraveno 10 kardiologických standardů - pod názvem ,,Doporučené ošetřovatelské postupy“. Po jednání se zástupcem nakladatelství GRADA (MUDr.Lomíčkem) bylo doporučeno, že v této fázi nebudou vydávány nakladatelstvím. Nejdříve bude provedeno „pilotní testování“ na studentech ošetřovatelství (LF Ostrava, LF Olomouc). Zajistí : D. Hetclová a L.Klemsová. Do testování (zahájení září 2011) budou zařazeny i hodnotící otázky. „ Pilotní doporučení“ budou vytištěna ve formátu B6 v černobílé verzi. Ukončení testovací etapy a korekce textů (prosinec 2011) bude s projektem seznámen koordinátor pro pracovní skupiny ČKS – prof.MUDr. Jan Janoušek,PhD. a po té výbor ČKS.
   
 2. Stanovy ČKS o.s.
  Na Valné hromadě ČKS přednesla L.Klemsová požadavek na zvážení změny stanov ČKS. Tak aby nelékařští pracovníci byli registrování jako řádní členové ČKS se stejnými právy jako lékaři. Požadavek byl zamítnut. Nelékaři jsou mimořádnými členy se všemi právy řádných členů kromě práva řídit společnost. Výbor ČKS bude aktivity PS i nadále plně podporovat. Zájem o přímé členství podpořily přítomní účastníci prvého bloku PS na XIX.Sjezdu ČKS 2.května 2011. Pozn.: Členové slovenské PS kardiologických sester jsou řádnými členy Slovenské kardiologické společnosti.
   
 3. Akce do konce roku 2011
  3.1. V. edukačně-odborná konference PSOK - 5.listopad 2011 – II.interní klinika kardiologie a angiologie VFN Praha a 1 LFUK . Program bude vytvořen ze tří bloků sdělení: Chronické srdeční selhání, akutní kardiologie – novinky a varia – kasuistiky.
  3.2. V. konference kardiologických sester moravsko-slezského regionu – 20.-21.říjen 2011, Ostrava Organizátoři předloží časně strukturu program, pro možnost předložení výboru ČKS. Na konference budou pozvány zástupkyně PS kardiologických sester ze Slovenska. Jejich účast bude nutno projednat na výboru ČKS. V období 2009-2012 je předsedkyní Margita Mikátová (Bratislava).
   
 4. SestraFest 3 – 25.května, Praha – Staroměstské náměstí : Přípravy probíhají v úzké spolupráci K. Malá (Praha) a D. Hetclová(Olomouc), která zajistí program ve stánku Kardiologické sestry ČKS o.s.
   
 5. Členství : T. Hess vytvořil formulář pro zájemce o členství v PS, který by měl zlepšit orientaci v elektronické registraci v systému ČKS. Formulář byly prezentován na XIX.Sjezdu ČKS a bude rozšiřován na dalších akcích PS.

Zapsali: L. Klemsová, J. Leso

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost