Odborná stanoviska ČKS

Evropský prostor pro zdravotní data (EHDS) v kontextu digitální transformace kardiologie a systémových změn zdravotního systému v České republice text ke stažení
Prohlášení o konsenzu expertů o stimulaci srdečního převodního systému v klinické praxi, vypracované pro Evropskou asociaci srdečního rytmu (European Heart Rhythm Association, EHRA): znění dokumentu podpořily Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), Canadian Heart Rhythm Society (CHRS) a Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS). Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností text ke stažení
Praktický průvodce Evropské asociace srdečního rytmu pro používání přímých perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní, verze 2021.Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností text ke stažení
Akutní, periprocedurální a dlouhodobá antitrombotická terapie u starších dospělých. Aktualizace Pracovní skupinou ESC pro trombózu z roku 2022. Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností text ke stažení
Kardiovaskulární onemocnění a COVID-19: konsenzuální dokument Pracovní skupiny ESC pro koronární patofyziologii a mikrocirkulaci, Pracovní skupiny ESC pro trombózu a Asociace akutní kardiologie (ACVC), ve spolupráci s Evropskou asociací srdečního rytmu (EHRA). Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností text ke stažení
Antitrombotická léčba u onemocnění aorty a periferních tepen v roce 2021: konsenzuální dokument Pracovní skupiny ESC pro onemocnění aorty a periferních tepen, Pracovní skupiny ESC pro trombózu a Pracovní skupiny ESC pro kardiovaskulární farmakoterapii.Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností a Českou angiologickou společností ČLS JEP text ke stažení
Vhodné indikace k provedení výpočetní tomografie (CT) srdce: odborné stanovisko Sekce výpočetní tomografie srdce České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod České kardiologické společnosti text ke stažení
Praktické aspekty zakládání ambulancí srdečního selhání text ke stažení
Expertní konsenzus k významu deficitu železa a možnosti jeho korekce u pacientů se srdečním selháním text ke stažení
Expertní konsenzus k praktickým aspektům spolupráce kardiologa a diabetologa v péči o pacienty s chronickým srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí text ke stažení
Odborné stanovisko k péči o pacienty s implantovanými kardiostimulátory a implantabilními kardiovertery-defibrilátory s indikací k radioterapii text ke stažení
Stanovisko ČKS k vakcinaci proti Covid-19.
Určeno: lékařům, kteří pečují o pacienty s kardiovaskulárními chorobami.
text ke stažení
Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 při srdečním selhání: více než jen kontrola glykemie. Odborné stanovisko Asociace srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti - souhrn dokumentu připravený ČKS - rok 2020 text ke stažení
Návrat ke sportu u jedinců, kteří se setkali s COVID-19 - rok 2020 text ke stažení
Stanovisko výboru České asociace srdečního selhání ČKS k organizaci ambulancí srdečního selhání - rok 2020 text ke stažení
Mezinárodní konsenzus European Heart Rhythm Association (EHRA) o tom, jak předcházet infekcím implantabilních elektronických srdečních zařízení, diagnostikovat a léčit je. Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností - rok 2020 text ke stažení
Paliativní péče u pacientů žijících se srdečním selháním. Souhrn dokumentu - rok 2020 text ke stažení
Odborné stanovisko k organizaci prenatální kardiologie v České republice.Vypracované Pracovní skupinou dětské kardiologie České kardiologické společnosti - rok 2020 text ke stažení
Odborné stanovisko pro uzávěr otevřeného foramen ovale (PFO) text ke stažení
Shrnutí nových poznatků v léčbě srdečního selhání: farmakologická, nefarmakologická léčba a péče o nemocné. Zpráva ze setkání expertů Asociace srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti - 2019 text ke stažení
Sekundární prevence ischemické choroby srdeční a onemocnění periferních tepen kombinací antiagregační a antikoagulační léčby.Odborné stanovisko České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České angiologické společnosti k výsledkům studie COMPASS text ke stažení
Směrem k lepší definici, kvantifikaci a léčbě fibrózy u srdečního selhání.Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností text ke stažení
Doporučení pro deaktivaci implantabilních kardioverterů- -defibrilátorů u pacientů v terminální fázi života.Společný dokument odborných společností: České kardiologické společnosti, z.s.; České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP; České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP text ke stažení
Společné stanovisko European Association of Preventive Cardiology a European Association of Cardiovascular Imaging k indikaci a interpretaci kardiovaskulárních zobrazovacích metod při vyšetřování atletického srdce. text ke stažení
Společné stanovisko odborných společností k předepisování inhibitorů PCSK9 - rok 2018 text ke stažení
Podmínky pro provádění diagnostických a léčebných kardiologických invazivních výkonů v režimu jednodenní péče (propuštění ve stejný den nebo ambulantní režim) - rok 2018 text ke stažení
Indikační kritéria MRI srdce a jejich časový harmonogram - Společné odborné stanovisko České kardiologické společnosti a Radiologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - rok 2018 text ke stažení
Používání invazivních zobrazovacích (optická koherenční tomografi e, intravaskulární ultrazvuk) a funkčních (frakční průtoková rezerva) metod v intervenční kardiologii - rok 2017 text ke stažení
Provádění diagnostických a intervenčních koronárních výkonů (PCI) u pacientů s trvalou indikací k perorální antikoagulační léčbě (OAC) - rok 2017 text ke stažení
Provádění transkatétrových implantací aortální chlopně (TAVI) v České republice - rok 2017 text ke stažení
Odborné stanovisko České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH) k chirurgické léčbě fibrilace síní - rok 2017 text ke stažení
e-Health: Odborné stanovisko Evropské kardiologické společnosti.
Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností - rok 2017
text ke stažení
Odborné stanovisko: Centra péče o nemocné po srdeční zástavě - rok 2017 text ke stažení
Odborné stanovisko: Koncepce použití mechanických podpor při léčbě pokročilého srdečního nebo plicního selhání v České republice - rok 2017 text ke stažení
Odborné stanovisko k periprocedurální antikoagulační a protidestičkové léčbě u plánovaného bronchoskopického vyšetření - rok 2016 text ke stažení
Aktualizované stanovisko České společnosti pro hypertenzi k provádění renálních denervací u rezistentní hypertenze - rok 2015 text ke stažení
Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel - novelizace 2012 text ke stažení

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost