Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS, Brno 17. 5. 2010

Přítomni: T.Hess, D.Hetclová, L.Klemsová, J.Leso, K.Malá, T.Pečánková, E.Sovová, R.Škulec
Hosté: Klára Procházková – redaktorka Co ret Vasa. seznámila přítomné s požadavky na přijímání / recenze odborných sdělení. Informovala. o novém přihlašovacím systému do Cor et Vasa viz.http://actavia.e-coetvasa.cz. Zde jsou veškeré potřebné údaje pro autory.

Program:

 1. Spolupráce s nakladatelstvím GRADA Publishing - návrhy témat na zpracování
  (např. doporučené postupy … bude dodatečně upřesněno) event.překlady odborných publikací.
  z diskuse: byl podán návrh členů výboru na možnost vypracování ,,kartiček“ = jednoduchých ošetřovatelských postupů a doporučení- např. měření TK (invazivní, neinvazivní), postupy pro ošetřování invazivních vstupů / D. Hetclová, E.Sovová- FN Olomouc/
   
 2. Sazebník výkonů pro kardiologické sestry.
  z diskuse: J.Leso informoval o předložení výkonů do sazebníku („Edukace kardiologickou sestrou“) J.Hruškovou (vrchní sestra II.interní klinika kardiologie a angiologie VFN Praha a 1.LFUK) na výbor ČKS v r.2009. Výbor tento požadavek zamítl. Upřesnění této informace zajistí L.Klemsová. Výbor naváže spolupráci nebo bude pokračovat v započatých krocích Mgr. Hruškové.
  Bude vhodné pokračovat ve vytváření sazebníku. Na vědomí bude nutné vzít stanoviska Sdružení ambulantní specialistů a výboru ČKS.
  K.Malá a T.Pečánková připraví do konce června 2010 příslušné podklady:
  Registrační list výkonu (MZ ČR), Šablonu návrhu standardního ošetřovatelského postupu a Obsah náplně edukace pacientů a jejich blízkých (PFE) –na vědomí všem členům výboru.

   
 3. Kurz EKG pro sestry: Trvá zájem o kurz vedený MUDr.Jiřím Kolářem – kontakt, termín kurzu a možnost přihlášení zajistí L.Klemsová. Pro zájemkyně/ zájemce z řad kardiologických sester je též k dispozici publikace „Kardiologie pro sestry intenzivní péče“, J.Kolář, Galen, 2009.
   
 4. Volební právo kardiologických sester do výboru ČKS. Sestry jsou platnými členkami ČKS, ale nemohou být do výboru zvoleny. T.Hess požádá výbor ČKS o písemné stanovisko/ vyjádření k žádosti zaslané v únoru 2010.
  z diskuse: Výbor PSOK zatím nedostal písemné stanovisko z výboru ČKS. 
   
 5. Informace o přípravách na Sestra Fest II- 25.5.2010, Praha
  z diskuse: K. Malá – předala informace o přípravách – stánky, odborný i kulturní program a konference na magistrátu hl.m.Praha jsou zajištěny. Na akci se letos budou podílet i kardiologické sestry z Ostravy, Kardiologie Bulovka Praha 8 a kardiologické ordinace MNNP Praha 9. Náplní bude arytmologie, art.hypertenze, zásady prevence KV onemocnění. T.Hess měl vystoupit se sdělením o činnosti PSOK ČKS na konferenci v rámci SestraFest. Z důvodu tématického zaměření konference byl požádán o zrušení svého příspěvku /K.Malá/.
   
 6. IV. konference sester invazivní kardiologie s mezinárodní účastí.
  z diskuse: L.Klemsová informovala o průběhu příprav programu. Letošní ročník bude koncipován jako ,,setkání moravských sester“. Odborný program bude členěn do bloků za jednotlivá pracoviště - Ostrava, Olomouc, Zlín atd. Konference se uskuteční z organizačních důvodů 8.–9. 10. 2010 (místo původně plánovaného termínu 15.10.2010), hotel Clarion, Ostrava. I.oznámení o konferenci bude zveřejněno koncem srpna 2010. Definitivní program bude předán na sekretariát ČKS paní Pavézkové ke zveřejnění na webové stránky a současně bude požádáno o certifikáty ČAS. 
   
 7. IV. edukačně – odborná konference: dle plánu se uskuteční
  dne 6. listopadu 2010, v Eiseltově sále VFN, Praha. Počátkem září t.r.bude zveřejněno I.oznámení. 

   
 8. E-learning (SestraIn)
  z diskuse: K. Malá – stále malý zájem o zpracování dalších témat / pravděpodobný. důvod je nízká odměna za zpracování?/. Přesto však bude vhodné tuto aktivitu podporovat a dávat na vědomí kardiologickým sestrám. Jedná se o možnost ověřovat si znalosti „z domova“.
   
 9. CCNAP ESC: T.Pečánková odstoupila na počátku roku z edukační komise.
  z diskuse: J.Leso informoval o vypsání voleb v rámci CCNAP ESC na místa v různých komisích a do předsednictva. Uzávěrka přihlášek byla do konce dubna 2010 – viz.www.escardio.org/CCNAP. Výsledky budou oznámeny koncem června.
   
 10. Zdroje informací o PSOK a CCNAP ESC:
  www.kardio-cz.cz a časopis Co ret Vasa („Rubrika kardiologických sester“) : zprávy z činnosti, z různých akcích v regionech, editorial, diskusní fórum, odborná originální sdělení, zajímavosti z odborné/ veřejné činnosti kardiologických sester…
  www.escardio/org/CCNAP : informace o činnosti předsednictva a pracovních skupin, informace z konferencí a nejlepší sdělení ve formátu .pdf/.ppt, programy akcí/ školení, vyhlašování grantů a možnost přihlášení za člena CCNAP /bezplatné/ …
  www.heartfailurematters.org: edukační webová stránka pro nemocné se srdečním selháním. Vhodné pro setry z ambulancí srdečního selhání. Připravováno ve spolupráci s kardiology, sestrami a lékaři primární péče díky aktivitě Asociace srdečního selhání ESC. Stránky jsou k dispozici v angličtině,francouzštině, němčině, ruštině a španělštině…
  Pozn.: Vytvoření vlastní webové stránky a její provozování je finančně náročné a z těchto důvodů není zatím reálné. Ze všech PS má je pouze PS invazivní kardiologie V plném rozsahu lze využívat to co máme k dispozici viz.výše uvedené! (J.Leso)
   
 11.  Termín další schůze výboru: 6.11.2010 – v rámci IV.listopadové konference v Praze.

Zpracoval:
L.Klemsová
J.Leso
28.6.2010

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost