Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS ČKS, Brno 14. 5. 2012

XX. výroční sjezd ČKS, Brno 14. 5. 2012, 08:30–09:30

Přítomni: T. Hess, J.Leso, D. Hetclová, L.Klemsová
Nepřítomni: R. Škulec. E. Sovová, K. Malá

Jednání výboru pracovní skupiny ošetřovatelství v kardiologii se uskutečnilo v rámci XX.výročního sjezdu ČKS o.s.
T. Hess informoval o zveřejnění prezentovaných sdělení v rámci sjezdu. Jako každým rokem tak i letos se v průběhu sjezdu uskuteční hodnocení a výběr sdělení, posterů k umístění na webovou stránku PS nebo k publikaci do Cor et Vasa – „Rubrika kardiologických sester“. Přednášející budou vždy po ukončení odborného bloku informováni o výběru sdělení ke zveřejnění, se souhlasem autora.

J. Leso připomněl nadcházející volby do výboru PS (září 2012). V rámci schůze byli určeni 3 členové do volební komise (D. Hetclová-Olomouc, D. Křivská-Praha, T. Hess-Liberec). Složení volební komise bude oznámeno v průběhu sjezdu na sekretariát ČKS o.s. V polovině září všichni členové PS obdrží dopis s pokyny ze sekretariátu ČKS. Letošní volby budou probíhat elektronicky stejně jako u ostatních PS. O volbách bude J. Leso informovat přítomné v průběhu sjezdu v rámci odborných bloků.
V souladu se stanovami ČKS o.s. byla provedena volba předsedkyně PS na období 2012 až 2016. Přítomní zvolili jednohlasně Mgr. Ludmilu Klemsovou
(FN Ostrava)
. S volbou vyslovila souhlas a funkci předsedkyně přijala.

L. Klemsová informovala o III. konferenci sestier pracujúcich v kardiológii 27.- 28. April 2012 v Kongresovém centru Nový Smokovec.
Konference se za PS zúčastnili L.Klemsová, J. Leso s aktivními příspěvky.
Z České republiky bylo prezentováno celkem deset odborných sdělení. L.Klemsová vypracovala zprávu z této konference, která je zveřejněna na webu PS ČKS a následně vyjde tiskem v příloze Cor et Vasa.

D. Hetclová ve spolupráci s K. Malou vypracovaly 8 ošetřovatelských standardů (doporučení pro práci kardiologických sester). Byl podán návrh na zveřejnění ve spolupráci s E. Sovovou (tištěnou formou v rámci reedice publikace E. Sovové) nebo případně jako součást E-learningu vybraného portálu zabývající se kardiologickou tématikou.

Úprava názvu PSOK na PS sester pracujících v kardiologii.
Zdůvodnění: Název PS ošetřovatelství v kardiologii ne zcela vystihuje charakter naší skupiny. Může vyvolávat dojem, že zahrnuje jen všeobecné sestry pracující u lůžka v nemocnici. V kardiologii však nachází uplatnění řada odborností - zobrazovací metody (echokardiografie, RTG, CT, NMR…), invazivní arytmologie a kardiologie, kardiologické ambulance, lázeňská péče a jiné – na nichž se podílí všeobecné sestry, laboranti, technici a další profese. Ti všichni svou činností přispívají k rozvoji kardiologie. Změnou názvu může být vytvořena širší platforma pro uplatnění členství v pracovní skupině se zapojením všech odborností kardiologie!
Návrh na změnu názvu PS bude předložen na schůzi výboru ČKS o.s. V případě vyslovení souhlasu by měly být podzimní volby již pod novým názvem PS sester pracujících v kardiologii.

Termíny akcí na rok 2013
V rámci schůze výboru byly upřesněny termíny odborných akcí PS. Hlavní akcí bude XXI.sjezd ČKS v Brně. Další plánovanou akcí je říjnová konference kardiologických sester v Ostravě. V Olomouci pod organizací D. Hetclové, A.Kmoníčkové bude pořádána IX.Regionální kardiologická konference sester
V listopadu bude připravena edukačně-odborná konference v Eiseltově sále II.interní kliniky kardiologie angiologie VFN a 1. LFUK.

Publikační činnost v Cor et Vasa je nadále možná pro nelékařské zdravotnické pracovníky a spřízněné profese v „Rubrice kardiologických sester“. Časopis bude vycházet ve dvou verzích se stejným obsahem: on-line verze Cor et Vasa bude 100% v anglickém jazyce. Tištěná verze bude převážně v češtině (rukopisy z anglické verze budou přeloženy do češtiny místními experty), česká verze bude tak jako doposud dostupná v plném rozsahu také na webu ČKS.
Připomínám, že členům ČKS všech pracovních skupin, je časopis doručen po zaplacení členských příspěvků.

Členství
Aktuálně má naše PS 81 členů. Do budoucna je nutno zvýšit členskou základnu (řada sester je ,,schována“ pod hlavičkou jiných PS), což by mělo přispět k dalšímu rozvoji činnosti PS. Pokud chceme být jako všeobecné sestry pracující v oboru kardiologie a další spolupracovníci z řad nelékařských zdravotnických povolání uznávanou pracovní skupinou, je nutno podpořit větší zainteresovanost pro členství v pracovní skupině v celé šíři kardiologické společnosti. Současní členové ČKS společnosti (všeobecné sestry, další nelékařští zdravotničtí pracovníci viz výše a lékaři) jiných PS jsou srdečně zváni do naší PS (můžete být přihlášeni např. ve třech PS), ale poplatek za členství platíte jen jeden.
Diskuse: předkládám návrh pro výbor PSOK, aby MUDr. J.Leso, jako zakladatel Pracovní skupiny ošetřovatelství v kardiologii a aktivní proklamátor všeobecných sester pracujících v kardiologii a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků, byl jmenován čestným předsedou PSOK, jako dík za zvyšování jejich prestiže a postavení v rámci ČKS.

Zapsala: Mgr. Ludmila Klemsová
Koordinátorka odborných akcí ČKS o.s.
30.5.2012 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost