Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS dne 24. června 2009

Přítomni: Holakovská, Koudelková, Malá, Hess, Leso
Omluveni: Sovová

 1. Projednán termín a příprava na III.odborně – edukační konferenci. Termín stanoven na 14. listopadu, 2009. Místo konání Eiseltův sál II.interní a kardiologické kliniky VFN 1.LFUK, Praha. Hlavní téma bude upřesněno – předběžně: „ Preventivní kardiologie z pohledu kardiologické sestry“. Oznámení konference – pomocí internetu a zveřejnění na stránkách Cor et Vasa a v sesterských časopisech. Zajistí: Leso J., Hess T. 
   
 2. Rubrika kardiologický sester:
  Sjezd ČKS Brno: „Postřehy ze sesterské sekce ze XVII. sjezdu ČKS“(článek odeslán do Cor et Vas/Leso
  Na podkladě požadavku prof.Dr.M.Aschermanna /vedoucí redaktor CoretVasa/
  Osloveny autorky / autoři sdělení a připravován blok článků ze 6 vybraných přednášek, které byly předneseny na sjezdu.
  Sestrafest – poznatky z této sesterské akce připraví ke zveřejnění Malá K.
  Zpráva o II. Odborné konferenci ošetřovatelství v kardiologii konané dne 4.4.2009
  Na Kardiologii Bulovka s.r.o. odeslána ke zveřejnění do CorVasa / Panská J., Leso J. 
   
 3. E-learning: Připravena prvá témata v rámci postgraduálního vzdělávání ke zveřejnění na webové stránky Sestra In /Malá K.
  Členové výboru se domluvili na recenzování témat konkrétního kurzu. Pro prvý kurz byli určeni Holakovská J., Hess T., Leso J.
  Současně vyzýváme sestry z kardiologických pracovišť, aby se zapojili do přípravy těchto kurzů. O bližší informace se obracejte na Kateřinu Malou, Interní oddělení s JIP, ÚVN Praha - katerina.mala@uvn.cz  
   
 4. O činnosti Edukační komise CCNAP ESC bude informovat členka komise Pečánková T. a to formou článku do CorVasa a na listopadové konferenci.
  Nejbližší schůzka této komise proběhne u příležitosti ESC kongresu v Barceloně. 
   
 5. Informaci o účasti na pozvání pracovní skupiny kardiolog. sester na sjezdu Rakouské kardiologické společnosti v Salzburgu ve dnech 3.až 6.6.2009 seznámil přítomné Leso J. činností sester, způsoby doškolování, zvyklostmi a řešením současných problémů.
  Byl zvolen i nový výbor skupiny. Výhledově je možné s ním spolupracovat na vybraných projektech. Zpráva bude zveřejněna v Cor Vasa. 
   
 6. Příprava voleb PSOK: V listopadu t.r.končí volební období současného výboru a dle stanov ČKS bude provedena volba 5 členů výboru. Volby budou provedeny korespondenční formou a to v průběhu září až října. Prosíme všechny členky/-y, aby v případě změn uvedli korespondenční adresu oznámením na sekretariát ČKS do Brna. Bližší informace očekávejte koncem srpna t.r. V přípravném období bude nutné upřesnit databázi členů cestou sekretariátu ČKS.
  Členové volební komise: Holakovská J., Koudelková I., Hess T. 
   
 7. Volba předsedkyně/předsedy na období 2009-20012:
  Přítomni členové zvolili jednohlasně: DiS. Hesse Tomáše /Interní oddělení s JIP, Nemocnice Liberec a.s./. 
   
 8. Další akce na druhé pololetí roku 2009:
  9.10.09 – III.sesterský kongres vyšetřovacích metod v kardiologii s mezinárodní účastí Ostrava. I.oznámení zvěřejněno na www.kardio-cz.cz a Cor Vasa.

Zapsal: Mgr. Ivana Koudelková

MUDr.Jiří Leso
Předseda PSOK ČKS

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost