Zápis ze schůze výboru PSAKS konané dne 8.9.2015 v Humpolci

                 Zápis ze schůze výboru PSAKS konané v Humpolci  dne 8.9.2015

Přítomni: Bulava, Bulková, Fiala, Haman, Kautzner, Peichl, Haman, Neužil, Pařízek, Šedivá,

                  Vančura, Vlašínová

Omluveni: Novák, Škoda

 

1.     Kontrola zápisu z minulé schůze

Byly probrány jednotlivé body minulého zápisu – všechny body byly splněny, nebo se pracuje na jejich realizaci.

 

2.     Transformace pracovní skupiny do asociace

a/ Výbor odhlasoval transformaci PSAKS do asociace: pro 11, proti 0, zdrželi se 2

     Toto rozhodnutí formou zápisu bude předloženo výboru ČKS 15.9.2015.

b/ Hlasování o názvu asociace;  rozhodovalo se mezi dvěma návrhy 

    1/ Česká asociace pro srdeční arytmie – ČASA : pro 3, proti 7, zdrželi se 2,

    2/ Česká asociace pro srdeční rytmus – ČASR: pro 8, proti 0, zdrželi se 3.

    3/ současně bylo hlasováno o anglické verzi názvu Czech Heart Rhythm Association      

         – CzeHRA : pro 11, proti 0, zdrželo se 0  

c/ Stanovy (směrnice) ČASR - diskuze a vlastní úprava tohoto dokumentu – schválená                                 

     verze (výborem ČKS) bude prezentována členům PS na Českých kardiologických                              

     dnech (26.11.2015), kdy bude svolaná členská schůze.

d/ Schválení zaslání dopisu stávajícím členům PS s informací o transformaci skupiny  

     do asociace a s návrhem termínu ustanovující schůze 26.11.2015. Termín      

     rozeslání bude stanoven po konzultaci s předsedou ČKS.

 

3.     Projekt DRG restart - návrh dr. Měšťana z FNHK- návrh definic pracovišť elektrofyziologie a trvalé kardiostimulace.

Výbor hlasoval o tomto projektu: pro 0, proti 11, zdržel se 0.

Odůvodnění zamítnutí je nesoulad s dokumenty vypracovanými PSAKS (výkonové listy VZP, akreditační podmínky). Členové výboru navrhli setkání a spolupráci s vedením ÚZIS.

Zajistí P. Pařízek. Na výboru ČKS 15.9.2015 bude otevřeno jednání o aktivní roli ČKS na tvorbě restartů.  

  

4.     Podzimní  odborné  sympozium  firmy  Medtronic  24.10.2015 - J. Kautzner, vypracoval program, který zaslal členům výboru, tito jej schválili.

 

5.     S návrhem kategorizace katetrů projednanou na VZP se výbor neztotožňuje, na jednání 25.8.2015 (Bulková, Čihák, Neužil za PSAKS, Ticháčková, Jelínek za VZP) byl vypracován nový návrh, který byl předložen výboru PSAKS. Z tohoto jednání mezi VZP a PSAKS bude zhotoven zápis, který bude přístupný na webových stránkách PSAKS. Nový návrh kategorizace katetrů pro RF ablaci bude předložen výboru ČKS 15.9.2015 a předseda ČKS zašle tento návrh po schválení jako oficiální stanovisko celé ČKS.

 

 

 

6.     Různé:

- V. Bulková iniciovala asociaci odborných nelékařských pracovníků v kardiologii. Ze 100 oslovených dostala pouze 6 odpovědí. Vznik nové PS bude prezentován na schůzi výboru ČKS 15.9.2015, kam je Bulková přizvána předsedou ČKS. Otázkou zůstává problematika řádného členství nelékařů, bude nejspíše diskutováno na výše uvedené schůzi výboru ČKS.

 

- J. Kautzner oznámil termín worshopu IKEM-Homolka 17.-19.4.2016

 

       Termín příští schůze -  24.10.2015 na Podzimním sympoziu v Brně.

 

Zapsala J. Vlašínová       

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost