Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 15.1.2019 v Praze

Přítomni: Čihák, Fiala, Haman, Janoušek, Kautzner, Neužil, Novák, Peichl, Pařízek, Šedivá, Wichterle
Omluveni: Bulava, Vančura

  1. Byla provedena kontrola zápisu ze schůze konané 11. 11. 2018. Všechny body programu byly splněny nebo se na jejich plnění pracuje dle plánu. Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru.

 

  1. Na žádost členů výboru vystoupil Z. Stárek na obhajobu žádosti FNUSA-ICRC Brno o vystavení doporučujícího dopisu od ČASR nutného k udělení titulu „EHRA Recognized Training Center“ v klinické elektrofyziologii. Po diskuzi a zodpovězení doplňujících otázek výbor souhlasil s doporučujícím dopisem od výboru ČASR adresovaným EHRA v této věci. Hlasování: souhlas všech přítomných členů výboru.  

 

  1. Jako výsledek následující diskuze bylo konstatováno, že resterilizace a chybné vykazování katetrizačních ablací souvisí se současným podhodnocením úhrady katetrizačních ablací v DRG systému by neměly být praxí na žádném pracovišti. Závěrem byla jako podmínka nápravy vyjádřena potřeba jednotného vykazování elektrofyziologických výkonů.

 

  1. M. Fiala informoval přítomné členy výboru o průběhu schůze organizačního výboru XXVII. Výročním sjezdu ČKS 2019 a definitivním programu ČASR na tomto sjezdu. Nové parametry sjezdu zahrnují redukci počtu sálů na maximálně 8, mezi jednotlivými bloky budou vždy nejméně 10 minutové technické přestávky, dojde pravděpodobně k redukci počtu firemních sympozií, formát diapozitivů bude převeden 16:9 a v blocích Rapid Fire bude doporučeno maximálně 7 diapozitivů. Nosným tématem sjezdu budou vzácná onemocnění srdce.

 

  1. M. Fiala seznámil přítomné členy výboru s vyúčtováním XVI. Českého a slovenského sympozia o arytmiích a kardiostimulaci 2018, které ČASR obdržel ze sekretariátu ČKS. Akce skončila se ziskem 689 901,07 Kč. Členové výboru shledali vyúčtování jako uspokojivé, pouze byl diskutován nízký výnos z prodaných vstupenek na společenský večer. Byla navržena odměna pro L. Klímovou další pracovníky kanceláře ČKS za organizaci sjezdu. Hlasování: souhlas všech přítomných členů výboru.

 

  1. Členové výboru projednali finanční zůstatek od CCL z doby PSAKS. J. Kautzner přislíbil, že zajistí, aby finanční zůstatek náležející původně PSAKS, který v současnosti činí cca 50 000 Kč, byl nějakým způsobem převeden pro potřeby financování aktivit ČASR. V následující e-mailové komunikaci členové výboru na návrh J. Kautznera rozhodli, že uvedená částka bude využita k zaplacení registrace na ablační workshop pořádaný v IKEM pro lékaře pracující v ČR.

 

  1. M. Fiala informoval členy o žádosti ing. Přikrylové z Odboru zdravotnických prostředků VZP o zpracování kategorizace dlouhých zaváděcích pouzder pro katetrizační výkony a předložil výboru k posouzení předběžný návrh této kategorizace. Po úpravách byl tento návrh přijat s tím, že po jeho konzultaci s výborem ČAIK a následné kontrole bude odeslán na VZP. Hlasování: schváleno všemi přítomnými

 

  1. Na podnět J. Kautznera byl diskutován termín a místo konání symposia podporovaného společností Medtronic, dalším jednáním pověřen J. Kautzner.

 

  1. P. Pařízek nadnesl téma úhrady upgrade kardiostimulátorů a ICD na CRT v systému Restart DRG. M. Fiala zjistí, jak se upgrade bude vykazovat, a bude výbor ČASR a příslušná pracoviště informovat. Vykazování by mělo být na všech pracovištích jednotné.

 

  1. Termín příští schůze výboru je předběžně 26. 3. 2019 v 16 hod. v kanceláři ČKS v Brně.

 

Zapsala: L. Šedivá

Kontrola zápisu: M. Fiala

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost