Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 7.12.2016 v Humpolci

Přítomni: Bulava, Čihák, Fiala, Haman, Kautzner, Neužil, Novák, Pařízek, Peichl, Šedivá, Škoda, Vančura, Vlašínová

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

Všechny body splněny, nebo pokračuje jejich řešení.

P. Neužil se zavázal předložit žádost Nemocnice v Ostravě o povolení implantací ICD výboru ČKS v písemné formě.

2. Program výročního sjezdu v Brně

Viz. příloha, v závěru schválen program všemi přítomnými.

3. Hodnocení symposia ČASR

Schválena odměna pro p. Klímovou ve výši 40.000 Kč, projednány náklady a výnosy, symposium hodnoceno jako úspěšné. Zbytek financí deponovaných na účtě CCL bude převeden na konto ČKS v průběhu příštího roku. Kalkulace nákladů a výnosů sympozia v Olomouci viz. příloha.

4. Úprava kódů výkonů

Diskutovány možné nové výkony. Níže jsou uvedeny ty, které budeme aplikovat.

Hlasováno o tvorbě nových výkonů: všichni přítomni pro.

Za vypracování nových výkonů zodpovědni:

Šedivá: Izolace plicních žil balonovými technikami, Peichl: Ablace prováděná epikardiálním přístupem, Bulava: Implantace S-ICD, Reimplantace S-ICD, Neužil: Implantace leadless  stimulátoru, Reimplantace leadless stimulátoru, Neužil: Plastika/Revize KS/ICD  (Případné další návrhy zaslat e-mailem členům výboru)

Předběžné návrhy budeme konzultovat na plánované pravidelné schůzce s VZP (leden, únor) – účastní se Neužil, Čihák, Bulava.       

6. Různé

Vlašínová: Volby do výboru ČASR budou na jaře příštího roku, výzva bude cca v únoru 2017, realizace centrálně přes sekretariát ČKS

Neužil: Diskuse o vzniku dalších registrů/podregistrů: leadless, extrakce

Pařízek: vznesl dotaz, zda bude snaha soustředit extrakce do méně center. Diskuse k problematice registru extrakcí byla odložena na další schůzi výboru ČASR.

 

Další schůze výboru: termín bude stanoven mailem: únor/březen 2017

Zapsala: Šedivá
Kontrola zápisu: Neužil

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost