Zápis ze schůze výboru PS AKS konané dne 24.10.2015 v Brně

Přítomni: Bulava, Bulková, Čihák, Fiala, Haman, Kautzner, Novák, Peichl, Pařízek, Šedivá,    

                  Škoda, Vančura, Vlašínová

Omluveni: Neužil

 

Kontrola zápisu z minulé schůze

DRG restart - V. Bulková předkládá seznam nemocnic, které jsou do projektu zapojeny, ostatní úkoly týkající se této problematiky jsou splněny (bod 3).  Výbor ČKS vzal na vědomí dokument o kategorizaci katetrů (bod 5). Jednání s výborem ČKS o asociaci nelékařských pracovníků. Výbor ČKS vyjádřil zásadní nesouhlas s tím, aby nelékařští pracovníci byli řádnými členy ČKS.

Kontrola zápisu schválena jednomyslně

1.     Ustanovení, resp. provozní řád asociace

Některé body jednotného řádu pro asociace jsou sporné (například pokud bychom kopírovali stanovy ČKS – které jsou nadřazeny řádu asociace – pak by nebylo možné opakovaně volit stejné členy výboru atd.) Je třeba některé body rozporovat, všichni členové výboru obě verze řádu (náš a  J. Janouška) prostudují a případné připomínky pošlou P. Neužilovi mailem tak, aby je mohl prezentovat na schůzi výboru ČKS 25.11.2015. Je třeba poslat připomínky dostatečně včas, aby bylo možné připomínky zpracovat.

Postup schválen hlasováním: jednomyslně

2.     Jednání s Ing. Bláhou o registrech

Bude uveřejněna na stránkách PSAKS výzva kolegům, kteří by rádi publikovali zpracování dat z registrů, aby svoji žádost poslali P. Neužilovi, který pak vyzve garanty jednotlivých registrů (Bytešník, Čihák, Táborský), aby písemně uvědomili IBA, že data jsou pro daného kolegu uvolněná.

Mortalitní data jsou v omezené podobě k disposici, způsob jakým lze základní informace získat může poskytnout V. Bulková.

Zda zažádáme, aby byly naše registry vedeny pod ÚZIS - toto hlasování odložíme.

L. Šedivá zjišťovala, nakolik je omezeno nakládání s daty - dle dostupných informací ÚZIS může předat data týkající se pacientů žádajícího lékaře, případně pacientů dané instituce, nicméně celorepubliková data získat nelze (tedy pokud bychom např. chtěli získat statistiku týkající se ablací FS v ČR). Nutné je dále zajistit  financování registrů v roce 2015, 2016.

 

3.     Registr extrakcí

Bude veden v jednoduché formě z NNH, pošleme tabulku, co sledujeme jako vzor, členové výboru napíší připomínky k tomu, co sledovat. Registr bude veden od 1.1.2016. Tabulka a oznámení bude rozesláno všem centrům, které extrakce provádějí. V NNH bude určen pracovník, který bude registr vést (určí P. Neužil).  Za rozeslání zodpovědná L. Šedivá.
Jednohlasně odhlasováno: všemi přítomnými

 

4.     Návštěva hotelu Clarion Olomouc -  vyjednání podmínek pro konání sympózia:
M. Táborský, P. Neužil, M. Fiala.

Jednomyslně odsouhlaseno: všemi přítomnými

 

5.     P. Neužil a R. Čihák jsou pověření jednáním s CCL o finálním vyúčtování a dalším využití prostředků: uhrazení registrů, částečná úhrada některých položek sjezdu.
Jednomyslně odsouhlaseno: všemi přítomnými

 

6.     Žádost ÚVN o implantace ICD

Na příští schůzi výboru bude pozván zástupce ÚVN, aby odprezentoval žádost.

P. Neužil napíše M. Malému, aby poslal zástupce.

Postup odsouhlasen: přítomnými členy výboru

 

7.     Guidelines FS zkrácenou verzi vypracuje R. Čihák, M. Táborský, L. Haman

Jednomyslně odsouhlaseno: všemi přítomnými

 

8.     Reference o jednání na výboru ČKS

Vypracovává se Etický kodex ČKS. Bude závazný také pro všechny Asociace a PS.

PS Akutní kardiologie pracuje na vytvoření podmínek pro vznik  Cardiac arrest center, chtějí oslovit kardiocentra. V jednání se pokračuje

 

9.     Různé

Provádění katetrizačních ablací a kardioverzí – s přechodným použití NOAC.
Uzavřena dohoda s VZP.  Dr. Šedivá rozešle písemnou formu této dohody všem členům výboru PSAKS.

 

10.   Další schůze výboru 8.12.2015 v Humpolci, na programu bude první jednání o kongresu v Brně.

 

Přílohy: Excelová tabulka registru extrakcí- vzor

                           Dokument o jednání s VZP o NOAC

 

Zapsala L. Šedivá, kontrola zápisu P. Neužil    

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost