Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 19.9.2017 v Brně

Přítomni: Bulava, Čihák, Fiala, Janoušek, Novák, Pařízek, Šedivá, Vančura, Wichterle
Omluveni: Haman, Kautzner, Neužil, Peichl

 

1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČASR 13. 6. 2017

Byla provedena kontrola zápisu výboru ČASR ze dne 13. 6. 2017. Zápis byl schválen bez připomínek

2. Volba loga ČASR

Z 10 návrhů loga ČASR byla vybrána varianta, kterou L. Šedivá odešle M. Fialovi k dopracování u grafika a definitivní úprava bude předložena členům výboru k elektronickému odsouhlasení do 30. 9. 2017. Souhlas všech přítomných členů výboru.

3. Program DRG Restart

Mgr. Bulková v prezentaci seznámila členy výboru ČASR s problematikou programu DRG Restart. Byla vytvořena pracovní skupina ve složení V Bulková, J. Janoušek, L. Šedivá, R. Čihák, M. Fiala, A. Bulava, P. Pařízek, která provede v koordinaci s asociacemi akutní a intervenční kardiologie systémové úpravy současného návrhu DRG Restart. Souhlas všech přítomných členů výboru.

4. Stanovisko k úhradám reimplantací kardiostimulátorů

Po dlouhé diskusi výbor vyjadřuje toto stanovisko:  Reimplantace kardiostimulátoru mohou všechna současná implantační centra z  medicinského hlediska provádět v režimu ambulantním i za hospitalizace. V kategoriích omezení výkonu A, H, HJ je tedy nutné zvolit tu variantu nebo varianty, které to umožní. M. Fiala naformuluje koncept dopisu, který bude po odsouhlasení odeslán předsedovi výboru ČKS M. Táborskému, jenž výbor ČASR s tímto problémem oslovil. Souhlas všech přítomných členů výboru.

5. Definitivní schválení návrhů registračních listů zdravotních výkonů: implantace leadless stimulátoru, implantace S- ICD, výměna S-ICD

Jednání o těchto výkonech na MZČR 22. 6. 2017 se nekonalo. Výbor provedl kontrolu a drobné personální a materiální opravy vypracovaných registračních listů zdravotních výkonů a konstatoval, že jednání s MZČR o těchto nových výkonem má pokračovat. M. Fiala vyjedná termín nové schůzky na MZČR. Pro jednání s MZ ČR byli za ČASR zvolení vyjednávající A. Bulava, M Fiala a P. Neužil. Souhlas všech přítomných členů výboru.

6. XV. Slovenské a české sympozium o arytmiách a kardiostimulácii (12.-14. 11. 2017, Trnava)

M. Fiala informoval členy výboru a dosavadním vývoji příprav společného sympozia ze strany SASA. Výbor zvolil programový výboru za ČASR ve složení R. Čihák, P. Pařízek, M. Novák,  L. Šedivá / P. Neužil, M. Fiala, kteří se zúčastní společné schůzky programových výborů SASA a ČASR v Bratislavě v termínu po uzavření přijímání abstrakt. Výbor deklaroval, že je připraven participovat na tvorbě programu a široce podpořit účast členů ČASR na sympoziu.

7. Různé

R. Čihák referoval o některých bodech schůze výboru ČKS:

a) Sjezd v Brně se bude konat   6-9. 5. 2018, do příští schůze ČASR navrhnout možné zahraniční přednášející

b) Program Kardiologických dnů v Praze 20-21.11 bude zveřejněn na stránkách ČKS

c) Zvažuje se stanovení nástavbových oborů na kardiologickou atestaci: arytmologie, intervenční kardiologie, akutní kardiologie. Výbor by měl vytvořit schéma 12 měsíčního vzdělávacího programu v koordinaci s ostatními nástavbovými obory

d) Schůze výboru v budoucnosti lze ponechat v Humpolci nebo lze využívat střídavě kanceláře ČKS v Praze a v Brně, odhlasuje se per rollam nebo při příští schůzi v Trnavě.

8. Termín příští schůze výboru

Příští schůze výboru ČASR se bude konat na sympoziu v Trnavě, datum a čas bude upřesněn podle programu sympozia.

 

Zapsala L. Šedivá, kontrola zápisu M. Fiala

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost