Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 7.11.2016 v Olomouci

Přítomni: Bulava, Čihák, Fiala, Haman, Kautzner, Neužil, Novák, Peichl, Šedivá, Škoda, Vlašínová
Omluvena: Bulková

1. Kontrola zápisu minulé schůze:

Bod č. 5. Pravidla komunikace s pojišťovnami a firmami se přesouvá do další schůze

Bod č. 7. Diskuze o registrech – oslovení center přispívajících do registru ohledně vyhotovení projektů na využítí dat. Tyto projekty se vyhodnotí a nejúspěšnějším budou poskytnuta data z registru.

2. Posouzení žádosti Městské nemocnice v Ostravě

Dr. Heczko uvedl prezentaci personálního zastoupení (dle předložených dokumentů splňuje formální požadavky). Co se týče počtu prováděných výkonů je předpoklad 100 ICD/rok
Z následné diskuse výboru ČASR byly všechny podmínky splněny.
Hlasování: 11 pro, 1 se zdržel

Závěr: Městské nemocnici v Ostravě bylo doporučeno schválení centra pro implantace ICD.
V tomto smyslu také bude informován výbor ČKS.

3. Doc Pařízek prezentoval připomínky k závěrům jednání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 23.6. 2016

U dvou jednání pracovní skupiny MZČR byli za kardiologii přítomni prof. Neužil, Mgr. Bulková a doc. Šťásek
V souladu s rozhodnutím výboru ČASR byl vypracován a pracovní skupině předložen nový výkon:
Primoimplantace kardiostimulátoru pro modulaci srdeční kontraktility
Tento byl také schválen a bude zaregistrován v sazebníku zdravotních pojišťoven.

Výkon
17522 – transvenozní extrakce elektrod pro trvalou kardiostimulaci, resynchronizační terapii a defibrilaci
Byl po diskusi a doporučení výboru ČASR přepracován a doplněn o inovované materiálu ZUM (zvl. Laserový systém a rotační dissekční systém), vyjmut systém pro RF extrakci.
U stávajících výkonů byly nalezeny některé nepřesnosti (17633 implantace ILR není ZUM, primoimplantace PM a ICD nejsou vázané na hospitalizaci).
Dle telefonické komunikace s doc. Šťáskem došlo k špatnému přepisu z jednání a tyto chyby byly již v oficiálních dokumentech údajně opraveny. Neužil pověřen ověřením dané situace.

4. Program na Výroční sjezd ČKS 2017

Do příští schůze rozmyslet návrhy 5ti programových bloků.

5. Příští schůze výboru bude 7.12.2016 v 17, 00 v Humpolci.

Zapsala: J. Vlašínová

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost