Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 11.11.2018 v Ostravě

Přítomni: Bulava, Čihák, Fiala, Haman, Janoušek, Kautzner, Novák, Peichl, Pařízek, Šedivá, Vančura, Wichterle
Omluveni: Neužil

 

  1. Byla provedena kontrola zápisu ze schůze ČASR 11. 9. 2018 a společné schůze ČASR a SASA  9. 10. 2018. Oba zápisy byly schváleny všemi přítomnými členy výboru.

 

  1. V. Bulková informovala členy výboru výsledné kalkulaci arytmologických výkonů v projektu DRG Restart.

 

  1. Výbor projednal programový prostor vyčleněný ČASR v rámci sjezdu ČKS. Členové výboru podají návrhy jednotlivých sdělení programu do 22. 11. 2018 a na setkání přítomných členů výboru po ukončení programu Českých kardiologických dnů v hotelu Pyramida v Praze bude vytvořen návrh programu, který bude následně předložen ke schválení všem členům výboru.

 

  1. Výbor projednal Věstník  MZČR ze 16. 7. 2009 a statutu center vysoce specializované zdravotní péče a ostatní kardiovaskulární péče a konstatoval, že definice arytmologických výkonů vyhrazených pro daný status nebyly při svém vzniku s výborem ČASR resp. výborem předchozí pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci projednány, neodpovídají realitě, a jejich aplikace ze strany zdravotních pojišťoven může být likvidační pro některá současná centra, která tuto péči dlouhodobě a kvalitně poskytují. Výbor ČASR konkrétně navrhuje, aby arytmologické výkony vyhrazené pouze pro komplexní kardiovaskulární centra (centra se statusem komplexní vysoce specializovanou kardiovaskulární péče) zahrnovaly pouze katetrizační ablace z epikardiálního přístupu. Všechny ostatní katetrizační ablace včetně komplexních arytmií včetně výkonů s transseptálním přístupem mají být bez omezení vykonávány jak v komplexních kardiovaskulárních centrech, tak v kardiovaskulárních centrech (centrech se statusem vysoce specializované kardiovaskulární péče), ve kterých jsou v současné době prováděny. Transseptální přístup, respektive katetrizační ablace fibrilace síní nebo komorové tachyarytmie jako limit pro výkon vyhrazený pouze pro komplexní kardiovaskulární neměl a nemá opodstatnění. Výbor dále navrhuje, aby pracovištím ostatní kardiovaskulární péče (lůžková peče na jiných odděleních, nežli odpovídá úrovni vysoce specializované kardiovaskulární péče) bylo nadále umožněno provádění implantace a reimplantace jednodutinových a dvoudutinových kardiostimulátorů za předpokladu, že tato pracoviště budou splňovat současná kritéria pro poskytování dané péče. Výbor se s žádostí o tyto změny obrátí oficiálním dopisem na předsedu výboru ČKS. Schváleno všemi přítomnými členy výboru.

 

  1. Výbor na žádost zástupců MZČR, VZP a SZP při předchozím jednání PSMZČR stanovil indikační kritéria nových výkonů (re)implantace S-ICD a leadless kardiostimulátoru, která budou doplněna do registračních listů, jež budou opětovně předloženy MZČR k definitivnímu chválení: (Re)implnatace S-ICD je indikována u pacienta s rizikem náhlé srdeční smrti a současně absencí vhodného žilního přístupu, nebo po extrakci endovaskulárních elektrod z důvodu infekčních či jiných komplikací, s vysokým rizikem infekčních komplikací, nebo u pacienta s dobrou životní prognózou, kde v dlouhodobém výhledu hrozí riziko malfunkce elektrody s nutností její extrakce. Leadless KS je indikován u pacienta s potřebou trvalé kardiostimulace a absencí vhodného žilního přístupu, nebo po extrakci endovaskulárních elektrod z důvodu infekčních či jiných komplikací, nebo s vysokým rizikem infekčních komplikací, nebo s dobrou životní prognózou, kde v dlouhodobém výhledu hrozí riziko malfunkce elektrody s nutností její extrakce. Schváleno všemi přítomnými členy výboru. 

 

  1. Datum příští schůze výboru je 15. 1. 2019 v 17 hodin Humpolci

 

 

Zápis provedla:           L. Šedivá
Kontrola zápisu:          M. Fiala

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost