Zápis ze schůze výboru PS AKS konané dne 8.12.2015 v Humpolci

Zápis ze schůze výboru PSAKS konané v Humpolci dne 8.12.2015

Přítomni: Bulava, Bulková, Čihák, Haman, Kautzner, Neužil, Novák, Peichl, Pařízek, Šedivá,
Škoda, Vančura, Vlašínová
Hosté: MUDr. P. Jarkovský, Doc. MUDr. M. Malý (ÚVN)

1. Prezentace M. Malého: Žádost kardiocentra ÚVN Praha o vydání stanoviska k udělení akreditace pracoviště: Implantace ICD.
Diskuse o žádosti.
Hlasování: Doporučeno vydání kladného stanoviska všemi členy výboru

2. Kontrola zápisu z minulé schůze
a) Jednání s Ing. Bláhou o registrech: tři firmy působící v arytmologii se zavázaly k platbě 150 tis. Kč za letošní rok.
Společně s IBA MU Brno vnímá PSAKS potřebu publikovat data z těchto registrů, aby byly účelně využívány.
Extrakční registr a registr subkutánní monitorace by mohly být součástí těchto registrů s příslibem Ing. Bláhy za nezměněnou roční platbu.
b) Plánování symposia v 11/2016: P. Neužil, M. Fiala, I. Křepelová , L. Klímová (ČKS) budou 18.12.2015 jednat se zástupci hotelu Clarion a ostatních (300 + 200 ubytovacích míst).
c) Jednání s CCL bude 11.12.2015
d) Guidelines FS - již odevzdáno
e) Etický kodex - je na stránkách ČKS

3. Provozní řád asociací
Kdo souhlasí se současným zněním navrhovaného provozního řádu ČASR po úpravě prof. Janouškem:
Hlasování: 12 proti, 1 se zdržel

Hlavní sporné body:
a) Požadujeme oddělené účetnictví a možnost samostatně rozhodovat o našich finančních tocích. Toto by bylo možné řešit závaznou prováděcí vyhláškou, která by byla součástí stanov ČKS.
b) Ustanovení o opakovaném členství ve výboru asociace
c) Sjednocení termínu voleb
L. Haman a A. Bulava byli delegováni k přepracování Provozního řádu ČASR s těmito základními parametry: Asociace ČASR má zůstat u ČKS, provozní řád má odrážet maximální suverenitu asociace.
P. Neužil má za pracovní skupinu mandát zatím odmítnout vznik asociace s provozním řádem ve stávající podobě.
Hlasování: schváleno všemi přítomnými

4. P. Neužil, J. Kautzner, M. Fiala: na výboru ČKS budou diskutovat novou podobu programového výboru pro Výroční sjezd v Brně tak, aby lépe reflektoval směnu koncepce práce ČKS.

5. Program na sjezd ČKS v Brně: diskutován předběžný program, bude rozeslán, vždy stanoveno téma + garant bloku. Termín dodání programu jednotlivými garanty do 31.12.2015 !!!!!!, aby bylo možné program za naši pracovní skupinu dodat včas do systému.

6. Sjezd PSAKS (zatím) v Olomouci se bude projednávat příště.

7. EHRA oslovila A. Mokráčka s požadavkem spolupráce na registry hybridní chirurgické léčby FS. Doporučujeme pracovištím, které se problematikou zabývají, aby do registru přispívali.

Hlasování: schváleno všemi hlasy

8. Různé:
V. Bulková informovala o referenčním období Restart DRG: 2016, 2017.

Další schůze výboru bude 26.1.2016 v Humpolci.

Zapsala L. Šedivá, kontrola zápisu P. Neužil

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost