Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 13.6.2017 v Humpolci

Přítomni: Čihák, Fiala, Haman, Janoušek, Neužil, Novák, Pařízek, Peichl, Šedivá, Vančura, Wichterle,
Omluveni: Bulava, Kautzner
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze
a)    Jednání na MZ ČR 22. 6. v dopoledních hodinách týkající se nových výkonů v arytmologii (implantace leadless stimulátorů, S-ICD a výměny S-ICD) - původně nominovaný P. Neužil se nemůže zúčastnit, na jednání půjde po domluvě R. Čihák, nebo M. Fiala.
b)    Podzimní odborné symposium s podporou Medtronic: J. Kautzner vyjednal změnu termínu na leden - únor 2018 (pro kolizi se společným symposiem SASA/ČASR). L. Haman upozornil že, 7.2.2018 je AFib meeting  BW a 11.-13.1. 2018 je AFib Symposium v Orlandu.
c)    Oprava k minulému zápisu:
M Fiala navrhl doplnění konkrétních výsledků hlasování o předsedovi a místopředsedovi. Předsedou ČASR byl zvolen M. Fiala 8 hlasy, protikandidát A. Bulava dostal 4 hlasy, 1 se zdržel. Místopředsedou ČASR byl zvolen R. Čihák 5 hlasy, L. Haman dostal 4 hlasy, P. Peichl dostal 1 hlas, 2 se zdrželi.
       
2. Stránky ČKS a e-mailová schránka:
M. Fiala oznámil drobné opravy na stránkách ČKS-ČASR a zřízení e-mailové schránky ČASR (https://mail.synetix.cz, schránka casr@kardio-cz.cz) a otevřel diskuzi o její podobě a využití, jejímž výsledkem je následující definice schránky: Veškerá komunikace adresovaná k projednání ČASR bude směrována do této schránky a veškerá komunikace ČASR navenek bude rozesílána z této schránky. Agenda v kompetenci ČASR, která nebude komunikována přes stránku ČASR, nebude ČASR projednávána a vyřizována. Přístup do schránky bude mít každý člen výboru ČASR (hlasování: výše uvedená definice schránky a přístup všech členů výboru ČASR odsouhlaseny všemi hlasy pro).
M. Fiala na konci schůze předal všem členům výboru přístupový kód ke schránce, nepřítomným bude zaslán poštou.
Zřízení e-mailové schránky ČASR a její účel budou uvedeny na stránce ČKS-ČASR v kontextu se závěry bodu 5.
P. Peichl upozornil, že v budoucnu lze případně složitější agendu řešit pomocí tzv. nástěnky, na které se diskutují jednotlivá témata.

3. Logo ČASR
M. Fiala předložil 7 návrhů loga. Diskuze zůstala otevřená, do konce srpna 2017 mohou být členy výboru předkládány další návrhy. Logo ČASR bude vybráno a schváleno na příští schůzi výboru ČASR 19. 9. 2017.
V diskuzi bylo zvažováno oslovení celé členské základny, aby zasílali své návrhy individuálně (hlasování: 4 pro oslovení celé členské základny, 7 pro oslovení pouze členů výboru ČASR)

4. Evidence schůzí výboru ČASR
M. Fiala se dotázal, zda členové výboru považují za vhodné nahrávat průběh schůzí výboru ČASR na diktafon (hlasování: všechny hlasy proti).

5. Zapojení zástupců arytmologických pracovišť do práce pro ČASR.
M. Fiala navrhl rozšíření spolupráce s reprezentanty arytmologických pracovišť, zejména uveřejnění programu schůzí výboru ČASR s předstihem na stránce ČKS-ČASR. Po diskusi bylo dohodnuto, že program schůze výboru bude zveřejněn na stránkách ČASR týden před termínem schůze výboru k dalším návrhům přes e-mailovou schránku. M. Fiala předloží členům výboru ČASR přesnou formulaci výzvy o komunikaci s výborem ČASR, která bude zveřejněna na stránkách ČKS-ČASR a přesnou formulaci e-mailové zprávy, která s možností komunikovat s výborem ČASR individuálně seznámí všechny členy ČASR (hlasování: všechny hlasy pro).

6. Žádosti nových center o možnost zasílat data do registrů ICD a KATAB
a) M. Fiala oznámil zaslání e-mailu ing. Blahovi s kladným vyjádřením výboru ČASR s přispíváním do registru ICD a KATAB pro Kardicentrum Vysočina, které bylo učiněno na schůzí výboru ČASR dne 28. 2. 2017.

b) Výbor se zabýval žádostí Centra kardiovaskulární péče Brno o možnost zasílat data do registru KATAB doručené výboru ČASR dne 28. 2. 2017. Výbor ČASR hlasoval o zahrnutí CKP jako přispěvatele do tohoto registru (hlasování: 10 pro, 1 se zdržel).

7. Odpověď ČASR na žádost ZP MV ohledně úhrad reimplantací kardiostimulátorů (ICD)     
Výbor projednal žádost ZP MV, která se týká současného omezení výkonu reimplantace kardiostimulátoru H (pouze při hospitalizaci). Výbor ČASR považuje za optimální možnost provádět reimplantace kardiostimulátorů (a ICD) ambulantně a podle klinických potřeb i při hospitalizaci (ev. jednodenní). Režim S (jen na specializovaném pracovišti) je při současné definici S pro reimplantace PM nepřijatelný, protože nezahrnuje menší centra.
M. Fiala zjistí podrobnosti výkladu jednotlivých kódů, teprve pak výbor ČASR vypracuje a odhlasuje návrh změny a upravený návrh registračního listu výkonu odešle ČASR pracovní skupině seznamu výkonů MZ ČR.

8. Společné česko- slovenské symposium o arytmiích a kardiostimulaci 12.-14.11.2017 v Trnavě
M. Fiala informoval o termínu zasílání abstrakt (1.9. – 8.10. 2017) – dostupném na stránkách arytmie.sk a nově i na stránce ČKS-ČASR.
M. Fiala informoval o korespondenci adresované předsedkyni SASA MUDr. G. Kaliské a výboru SASA o připravenosti ČASR k další spolupráci při přípravě společného sympozia.
Výbor se dohodl na návrhu pozvat výbor/zástupce výboru SASA na společné jednání o programu společného sympózia na příští schůzi výboru ČASR 19. 9. 2017 na 17 hodinu do sídla ČKS v Brně.                                                                                                                                                                      

9. Různé
R. Čihák upozornil na vhodnost aktualizace dat z registrů na stránkách ČKS a poté byl pověřen aktualizaci provést.

10. Termín příští schůze výboru ČASR
Příští schůze výboru se bude konat 19. 9. 2017 v 16 hodin v Brně v sídle ČKS (hodina přibližná, po skončení schůze výboru ČKS).

Zapsali Šedivá, Čihák, Fiala, kontrola zápisu Fiala

 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost