Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 12.11.2017 v Trnavě

Přítomni: Čihák, Fiala, Haman, Janoušek, Kautzner, Neužil, Novák, Pařízek, Peichl, Šedivá, Vančura, Wichterle
Omluven: Bulava         

 

1. Kontrola zápisu se schůze výboru ČASR 19. 9. 2017 v Brně

Povedena kontrola zápisu ze schůze výboru ČASR 19. 9. 2017. Zápis byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

2. Výběr loga ČASR

Byly představeny 4 finální varianty loga ČASR. Pro návrh č. 1 hlasovali 3 členové výboru, pro návrh č. 3 hlasovalo 5 členů výboru a pro návrh č. 4 hlasovali 4 členové výboru. Největší počet hlasů získal tedy návrh loga číslo 3. Souhlas všech přítomných členů výboru.

3. Informace o řešení projektu DRG-Restart

Mgr. Bulková informovala členy výboru o průběhu programu DRG restart, zejména o dosavadní spolupráci jednotlivých kardiologických asociací a kardiochirurgie na projektu. Z diskuze vyplynul závěr, že po dokončení koordinačních mezioborových činností budou členové výboru dále pracovat na detailní kategorizaci typů arytmologických výkonů, zejména katetrizačních ablací. O jejich přesném rozlišení se bude dále jednat. Souhlas všech přítomných členů výboru.

4. Návrh registračního listu zdravotního výkonu „Primoimplantace bezdrátového (leadless) kardiostimulátoru pro jednodutinovou pravokomorovou stimulaci

Na návrh L. Šedivé byla znovu prodiskutována úprava registračního listu z hlediska personálního zajištění. Byla odstraněna změna na 1 operatéra (L3) provedená na předchozí schůzi výboru a ponechána původní verze personálního zajištění navržená P. Neužilem, tj. 2 operatéři (L3). Souhlas všech přítomných členů výboru.

5. Místo a termín konání společného Česko-slovenského sympózia o arytmiích a kardiostimulaci

6. M. Fiala informoval členy výboru o možných místech konání dalšího společného sympozia. Ze tří návrhů (Olomouc – Hotel Clarion, Zlín – KC, resp. Ostrava – Areál Dolní Vítkovice) kongresové centrum v Dolních Vítkovicích potřebám sympozia nevyhovuje. M. Fiala byl pověřen, aby cestou sekretariátu ČKS byla zajištěna nabídka jiného kongresového centra v Ostravě. Místo konání dalšího společného sympozia bude stanoveno po obdržení všech nabídek. Termínové rozmezí konání sjezdu bylo rozšířeno na celý listopad kromě víkendu zahrnujícího den 17. 11., resp. kolize s Českými kardiologickými dny. Souhlas všech přítomných členů výboru.

7. Odborný program výročního sjezdu ČKS 2018 v Brně

M. Fiala informoval členy výboru o odborných sděleních na kardiologickém sjezdu v Brně a prostoru vyčleněném ČASR. Členové výboru do pondělí 20. 11. připraví své návrhy přednášek do bloků přidělených ČASR. Členové výboru se sejdou během Českých kardiologických dnů 20. 11. 2017 v Praze a návrh programu projednají. Vypracovaný návrh programu bude postoupen ke schválení všem členům výboru. Pokud bude všeobecný konsenzus na programu, nebude nutná další schůze výboru do konce roku.

Jako hodnotitelé abstrakt na sjezd ČKS byli vybráni: Fiala, Haman, Novák, Peichl, Vančura. Souhlas všech přítomných členů výboru.

8. Místo konání schůzí výboru ČASR

Členové výboru hlasovali o místě konání dalších schůzí výboru. Jako místo konání schůzí výboru ČASR byl vybrán Humpolec. Schváleno 11 přítomnými členy výboru, jeden se zdržel hlasování.

9. Různé

  1. M. Fiala oznámil členům výboru, že EHRA nabídla proplacení registrace pro jednoho mladého elektrofyziologa na sympozium EHRA 2018 v Barceloně. M. Fiala tuto nabídku předá skupině Kardio 35.
  2. P. Neužil upozornil  v souvislosti s celonárodními registry na proces GDPR a riziko anonymních versus pseudoanonymních osobních dat pacientů.     
  1. J. Bytešník na vlastní žádost již nebude dále spravovat registr ICD. Jeho funkci převezme K. Sedláček z IKEM. Souhlas všech přítomných členů výboru.

 

Zapsal P. Peichl, kontrola zápisu M. Fiala

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost