Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 28.2.2017 v Humpolci

Přítomni: Bulava, Bulková, Čihák, Haman, Neužil, Novák, Pařízek, Peichl, Šedivá, Škoda, Vančura, Vlašínová

Omluveni: Fiala, Kautzner

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

2. Doplnění programu pro výroční sjezd v Brně o přístrojová Hotlines, za ČASR budou dvě sdělení:

  1. Endokardiální  levokomorová stimulace u resynchronizační  léčby – recentní studie a metaanalýza dat; doc. Štěpán Havránek, Ph.D. (VFN Praha)
  2. „High-rate therapy“ strategie u pacientů v primární prevenci náhlé smrti s implantovaným ICD – výsledky posledních studií a registrů; MUDr. Martin Válek (VFN  Praha)

Kardiotech - Hands  On - v pondělním programu Výročního sjezdu ČKS Brno. Mgr. Bulková bude informovat pracovní skupinu KardioTech, její dočasný výbor pověří své zástupce.

3. Jednání na VZP dne 14.2.2017 (za ČASR dle předchozí domluvy z prosince 2016 Čihák, Bulava, Neužil)

Projednávána možnost úpravy a dalšího doplnění nových výkonů do sazebníku:  

       a) implantace SICD + reimplantace SICD  (shoda s VZP na tvorbě obou nových výkonů)

       b)  implantace leadless + reimplantace leadless (shoda s VZP na tvorbě obou nových výkonů)

       c)  dlouhodobá monitorace EKG – dle předchozího jednání z března 2016 je shoda na 2 kategoriích neinvazivní monitorace EKG: A. Krátkodobá (24-48 h), B. Dlouhodobá (týden a více)

      d) katetrizační ablace fibrilace síní a komplexních arytmií – centra vykazují naprosto odlišný materiál (zatím odročeno a přepracování se zapracováním epikardiálního přístupu, balónkových technik bude připraveno k dalšímu společnému jednání)

      e) výměny PM a ICD – urgentní nutnost změny kódů provádění výkonů ambulantně i za hospitalizace (nutné projednat při nejbližším možném jednání pracovní skupiny MZČR), dále bude vypracován dopis pro ostatní zdravotní pojišťovny, kde budeme žádat o dočasné proplácení těchto ambulantních výkonů do doby vypracování nového sazebníku (zodpovídá Neužil)    

4. Volby – 1. kolo voleb bude probíhat od 13.3.2017 do 19.3.2017 a druhé kolo od  27.3.2017 do 2.4.2017. Předsedu i místopředsedu si dle stanov ČASR zvolí nový výbor. Volební  komise - Vlašínová, Šedivá, Novák.

5. Extrakční centra – Výbor ČASR nesouhlasí s návrhem výboru ČKS vytvořit  pouze 3-4 centra k extrakci elektrod a usnesl se, že extrakce  mohou provádět všechna komplexní  kardiocentra s povinností zadávání dat do registru, po 3 letech se dle získaných dat provádění extrakčních výkonů opět zhodnotí. Setkání se zástupcem IBA proběhne v Brně, kde se bude jednat i o registrech ILR  a leadless. Hlasování: 11 pro, proti 0, zdržel se 0

6. Získávání mortalitních dat - dosavadní snaha o získání dat (ÚZIS, VZP) neúspěšná, další možnost přes registry. S IBA bude jednat za výbor ČASR Bulava, Novák, Sedláček, Neužil.

7. Kardiocentrum Vysočina - Dopis Dr. Mokráčka -  předseda představenstva kardiocentra Vysočina o zahájení ablačního programu a zadávání do registru, výbor ČASR bere na vědomí a doporučí zahájení ukládání dat  do náležitých registrů.

8. Data z registrů  budou prezentována v rámci Výročního sjezdu ve  Sjezdových novinách -  každá pracovní skupina a asociace bude mít k dispozici jednu stránku.

9. Centrum Ostrava - žádost o implantace ICD zamítnuta výborem ČKS - po diskusi a informaci z jednání výboru ČKS z ledna 2017 o zamítnutí udělení akreditace k implantaci ICD  výbor ČASR odhlasoval vypracování dokumentu, kterým se bude obracet na výbor ČKS (Bulava, Pařízek, Šedivá) Hlasování: 11 pro, proti 0, zdržel se 0

10. Expertní skupina tělovýchovného lékařství - za ČASR nominován  V. Vančura                                Hlasování: 11 pro, proti 0, zdržel se 0 (Neužil bude informovat prof. Linharta)

11. Různé:

  • finanční příspěvek na ablační workshop: odhlasován finanční příspěvek z rozpočtu ČASR  v hodnotě 100.000,- Kč k podpoře organizace workshopu Hlasování: 11 pro, proti 0, zdržel se 0
  • podzimní sympozium Medtronic  - případnou podporu bude řešit již nový výbor
  • oslovení SASA ohledně termínu Česko-Slovenského symposia 2017 v Trenčíně (Neužil)         

12. Výhledy a perspektivy  ČASR - P. Neužil poděkoval výboru za práci ve funkčním období, vize pro příští výbor - pokračovat v  komunikaci s VZP.

 

Zapsala: Vlašínová
Kontrola zápisu: Neužil 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost