Zápis ze schůze výboru PSAKS konané dne 28. 5. 2014 v Praze

Přítomni: dr. Neužil, Pařízek, Čihák, Vančura, Bulava, Škoda, Kautzner, Peichl, Šedivá, Vlašínová
Omluveni: dr. Novák, Fiala, Haman, Bulková
Host: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

 1. Kontrola zápisu minulé schůze:
  1. zhodnocení sjezdu ČKS – pozitivně bylo hodnoceno časové rozložení arytmologické sekce, jako nejvíce navštěvované byly hodnoceny sekce: EKG – kvízy a kazuistiky. Za nedostatečné bylo nutno považovat zabezpečení hlasovací zařízení, které bylo sice instalováno, nicméně během sekce bylo nefunkční! Prof. Neužil zašle dopis na ČKS, kde poděkuje za vyhovění času a prostoru pro prezentace z arytmologie a doporučí pro další ročník věnovat více pozornosti výběru firmy, která by zajistila technickou připravenost.
  2. Kontrola kódu 17247. Je návrh na zrušení kódu a nahrazení dvěma novými kódy.
   Kód přístroje (ZUM) a kód monitorace. Prof. Neužil, dr. Čihák a Mgr. Bulková jsou delegováni k jednání s dr. Šustkovou, kde by mělo dojít k dohodě o konečné podobě vykazování dálkové monitorace.
    
 2. Diskuze členů výboru s předsedou výboru ČKS prof. Petrem Widimským, DrSc.
  Projednávala se možnost vzniku asociací v rámci ČKS. Závěr z diskuze: bude iniciováno jednání pracovních skupin (arytmologie, intervenční kardiologie a akutní kardiologie), kteří společně předloží návrh na možné zřízení asociací a tím potenciální transformaci ČKS. Bude nutné vypracovat jasné podmínky organizační a finanční. Žádost bude podána tak, aby ji bylo možné projednat na zasedání výboru ČKS v září 2014.
  Výbor PS s tímto návrhem souhlasí. Z naší pracovní skupiny budou jednáním pověřeni 3 zástupci.
   
 3. Příručka pro ozařování pacientů s kardiostimulátorem nebo implantovaným kardioverter – defibrilátorem:
  Výbor PSAKS se od tohoto dokumentu distancuje a nebude se k němu vyjadřovat, vzhledem k tomu, že vznikl nestandardní cestou. Pokud Společnost radiační onkologie požaduje závazný dokument, je nutné obrátit se na výbor ČKS, která posoudí metodiku, navrhne autory a oponenty. Na vzniku nového dokumentu bude výbor PSAKS rád spolupracovat.
  Dopis s tímto stanoviskem pro výbor Společnosti radiační onkologie zašle prof. Neužil.
   
 4. Podzimní odborné sympozium firmy Medtronic:
  Výbor PSAKS byl požádán o poskytnutí odborné garance podzimního sympozia firmy Medtronic po vzoru z loňského roku. Prof. Kautzner informoval výbor PS o uvažovaném termínu září 2014, který ale většině zúčastněným nevyhovuje. Tak, aby termíny nekolidovaly s ostatními odbornými akcemi, výbor PS AKS navrhuje datum pro konání sympozia 21.–23. listopadu. Většina členů výboru v případě jiného termínu nezaručuje svou účast.
  S poskytnutím odborné garance výbor PSAKS vyslovil souhlas.
   
 5. Webová prezentace PS AKS:
  V diskuzi se přítomní dohodli o nutnosti změny designu těchto stránek. Byl diskutován návrh prof. Kautznera s možností technické úpravy těchto stránek ve dvou fázích: 1. doplnění základních informací; 2. kompletní změna koncepce webové stránky PSAKS, což bylo výborem odsouhlaseno. V první fázi by webový odkaz v rámci stránek ČKS měl obsahovat:
  1. informace o pracovní skupině
  2. základní registry – profil v letech
  3. zpráva o odborných akcích PSAKS – programy česko-slovenských a slovensko-českých sympózií
  4. odkaz na sympozium Medtronic
  5. odkaz na pražský ablační workshop s mezinárodní účastí za PS byl pověřen prof. Kautzner, dr. Peichl
    
 6. Vzdělávací program arytmologie:
  Prof. Petr Widimský jako předseda akreditační komise pro kardiologii MZ ČR, vyzval PS k vytvoření vzdělávacích programů. Za arytmologii je v akreditační komisi prof. Kautzner a prof. Táborský. V září 2014 se chystá diskuze na MZ o novém zákonu o vzdělávání, kde by měly být tyto programy prezentovány.

Různé:

 1. Dr. Čihák se vyjádřil k nutnosti zavedení registrů implantabilních monitorů (ILR) a extrakcí elektrod.
  Registr ILR – osloví se IBA (doc. Dušek), registr extrakcí – domluva o možnosti zadání jiné firmě.
 2. Zpracování dat z registrů – vzhledem k době trvání registrů by bylo možno zažádat o grant s cílem publikací (dr. Čihák, prof. Táborský, dr. Bytešník, doc. Dušek).
  Oslovení členů PS zejména Kardio 35 a informovat o možnosti použití dat k publikacím.

Termín příští schůze výboru PSAKS 9. září 2014 v 17:00 v Humpolci.

Zapsala: Jitka Vlašínová

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost