Zápis ze schůze výboru PS AKS konané dne 12.1.2016 v Humpolci

Přítomni: Bulava, Fiala, Haman, Kautzner, Neužil, Novák, Peichl, Pařízek, Šedivá, Škoda, Vančura
Omluveni: Bulková, Čihák, Vlašínová
Hosté: Prof. J. Janoušek

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
Projednání žádosti ÚVN, nyní odeslána na ČKS, plánování symposia v Olomouci, proběhla návštěva v místě symposia, jednání s CCL proběhlo, bylo zaplaceno 150 tis. za registry, vyrovnáno za r. 2015.

2. Provozní řád asociací: Prof. J. Janoušek referuje o provozních řádech asociací, referuje vstřícnost výboru ČKS
k požadavkům tvořících se asociací.

Sporné body
Výbor PSAKS požaduje změnu stanov ČKS v květnu 2016:

Opakovaně funkční období předsedy asociace (s přerušením na jedno volební období) Prof. Janoušek tlumočil rozhodnutí výboru ČKS o změně stanov v tomto smyslu v květnu 2016.

Financování
Prof. Janoušek referuje o zřízení samostatného nákladového střediska pro každou asociaci. NS podléhá auditu hospodaření. Za hospodaření odpovídá předseda asociace, resp. člen výboru asociace s příslušným mandátem. Dále informuje prof. Neužil o konzultaci s předsedou výboru ČKS, který ho informoval o vzniku podúčtu pro nově vzniklé asociace tedy konkrétně pro budoucí ČASR.
Na základě diskuse principu hospodaření transformované ČKS od výboru ČKS požadujeme detailní vysvětlení principu daňového odvodu.

Volby do výboru ČASR
Požadujeme možnost asynchronních voleb do výboru ČASR bez ohledu na časování voleb do výboru ČKS.
S těmito připomínkami bylo přistoupeno k hlasování o vzniku asociace ČASR.
Schváleno všemi přítomnými.

3. Společné Česko-slovenské arytmologické symposium v Olomouci.
Doc. Fiala referuje o návštěvě hotelu Clarion: všechny prostory jsou vyhovující. Ubytování bude možno zajistit i mimo Clarion. Financování: mechanismus převodu finančních prostředků z CCL bude dořešen.

Oznámení o stanoveném termínu a místě symposia bude provedeno ihned pro slovenskou stranu. Předsedkyně SASA G. Kaliská byla informována e- mailem prof. Neužilem.
Informace pro členy PSAKS - budoucí ČASR bude ihned po jednání s L. Klímovou 19. 1. 2016 (rezervace termínu apod.).

První oznámení včetně deadline pro abstrakta v květnu 2016 po sjezdu ČKS v Brně.
Deadline pro abstrakta: 18. 9. 2016.
Programová schůzka s členy výboru SASA konec září 2016.

Petr Neužil: napíše oznámení o symposium v Olomouci po 19. 1., G. Kaliské. Po schválení vzniku asociace výborem ČKS oznámí členům PSAKS oznámení o vzniku asociace a vyzve, pokud někdo chce, ať aktivně z asociace vystoupí. Jinak členství PSAKS přechází automaticky v členství ČASR.

4. Prof. Kautzner informoval o tradičním podzimním sympoziu (podporovaného firmou Medtronic), termín by měl být koncem září, aby nekolidoval se společným Česko-slovenským sympóziem. Konkrétní principy organizace budou probrány e- mailovou formou a posléze na příští schůzi budoucí ČASR v květnu 2016 v Brně.

Příští schůze výboru v Brně v květnu během výročního sjezdu ČKS.

Zapsala: Šedivá, kontrola Neužil

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost