Zápis ze schůze výboru PSAKS konané dne 26. 5. 2015 v Brně

Přítomni: Novák, Peichl, Šedivá, Bulava, Vančura, Škoda, Kautzner, Bulková, Pařízek, Fiala, Haman, Čihák, Neužil

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Probrány všechny body minulého zápisu, procesy stanovené minulou schůzí probíhají, nebyla zaznamenány žádné nesplněné úkoly.
   
 2. Jednání s VZP: dle zápisu z jednání
  1. TYRX schválen jako ZUM, nelze aplikovat hrazení nového výkonu
  2. Reveal LINQ je v úhradovém katalogu VZP
  3. DRG pro katetrizační ablace fibrilace síní: proplácení bude jako v roce 2014. Dále bude vybráno 40 referenčních nemocnic pro další kultivaci DRG systému (netýká se jen ablace FS). Bylo by potřeba zjistit, o jaké konkrétní nemocnice se jedná.
  4. není možné dohodnout, sloučení proplácení jednotlivých výkonů během jedné hospitalizace. I nadále platí, že lze výkony provést (a budou proplaceny) po individuální dohodě s pojišťovnou (slíbena vstřícnost)
  5. nelze upravit výkon Extrakce, lze jen vypracovat a zažádat o nový výkon. Bylo doporučeno zatím vyčkat. Existuje radiologický kód: 89 321, který by bylo možné uplatnit a zjednodušit úhradu výkonu.
  6. CCM. J. Kautzner , P. Neužil, vypracují odborný posudek (obdobně jako u TYRX ), aby bylo možné zařadit do úhrady ZUM
  7. Telemetrické vyšetření syndromu spánkové apnoe: na příští schůzi výboru ČKS předložíme k projednání sdílení výkonu s neurology.
  8. Doplnění registru ICD o mortalitní data: P. Neužil bude kontaktovat Ing. Bláhu se žádostí o návod, jakým způsobem je možné doplnit registr o mortalitní data. Žádost VZP o doplnění registrů o počet terapií nebyla výborem PSAKS odsouhlasena.
  9. Dlouhodobá monitorace: V. Bulková, M. Fiala, V. Vančura vypracují návrh pilotního programu, který by bylo možné předložit VZP a zahájit tak jednání o budoucím zařazení výkonu do seznamu výkonů.
    
 3. Česko–Slovenské symposium:
  protože PSAKS požádá o vznik asociace, odsouhlasil výbor PSAKS změnu organizace symposia, které budeme pořádat s pomocí ČKS.
   
 4. Byl stanoven termín symposia 6.–8. 11. 2016 a potvrzeno místo konání – Olomouc.
   
 5. P. Neužil, L. Haman vytvoří koncepci dopisu všem členům PSAKS, ve kterém oznámíme rozhodnutí výboru zažádat (na výzvu výboru ČKS a v souladu s novými stanovami) o vznik asociace.
   
 6. Různé:
  • J. Kautzner připomněl podzimní symposium pořádané za podpory firmy Medtronic: 
   diskutován termín: 23.–25. 10. 2015, místo není zatím určeno
  • J. Kautzner dále uvedl termín workshopu IKEM-Homolka: 10.–11. 4. nebo 17.–19. 4., bude upřesněno dle možností zahraničních hostů
    
 7. P. Neužil upozornil na problém hodnocení sesterských abstrakt. Vzhledem k letošním problémům bychom mohli podpořit vznik PS ČKS nelékařských pracovníků ČKS. V. Bulková přislíbila iniciovat vznik Etického kodexu a oslovení zdravotních sester a techniků.

Termín další schůze bude stanoven mailem dle potřeb.

Zapsala L. Šedivá, kontrola zápisu P. Neužil  

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost