Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 24. 11. 2005, Praha

Přítomni: prof. Aschermann, dr. Brychta, dr. Jansa, doc. Lindner, prof. Linhart, dr. Škvařilová
Omluveni: dr. Al Hiti, prof. Widimský, dr. Paleček
Zapsala: 24.11.2005, dr.Škvařilová

 1. Definice náplně činnosti PS, priority, interdisciplinární spolupráce
  Výbor doporučuje navázat spolupráci s výborem České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a České revmatologické společnosti a vyzvat je k aktivní spolupráci se žádostí, aby delegovali svého zástupce do výboru PS PC. Prof. Aschermann zašle výborům dopis s těmito návrhy. Spolupráci s PS Akutní kardiologie bude zajišťovat dr. Brychta.
   
 2. Hospodaření PS
  Pokladníkem bude dr. Tomáš Brychta. Prof. Aschermann požádá sekretářku ČKS o založení subkonta pro naši pracovní skupinu.
   
 3. Plán a koordinace akcí 2006
  1. Warszava - Pulmonary circulation 1.-3.6.2006. Do 21.2. 06 je potřeba poslat abstrakta. Kontaktovat prof. Torbickeho, domluvit se na vyzvané přednášce případně na bloku přednášek z ČR? (Kontaktovat bude dr. Jansa, prof. Aschermann)
  2. Celostátní sympózium České pneumologické a ftizeologické společnosti v červnu 2006, abstrakta do 15.2.2006. Nabídnout, aby na celostátním sympóziu ČPS byl zařazen edukační blok o plicní hypertenzi.
  3. Sjezd ČKS v Brně.
   A. Jak na to:
   1. Dg plicní hypertenze v klinické praxi. Jak hodnotit plicní cirkulaci echokardiograficky a invazivně.
   2. Trombembolie + její chirurgické řešení.
   B. Dvě satelitní sympózia by měla mít firma Actelion.
  4. Vlastní sympózium bude dvoudenní od čtvrtku odpoledne do pátku, na Milovech, Českomoravská vrchovina – optimální termín 5.-6.10.2006. Zkusí zajistit V hotelu Devět skal dr.Brychta. Nabídnout účast pneumologům
   a revmatologům – bude součástí dopisu zaslaného prof. Aschermannem.
    
 4. Public relations
  1. Dr. Jansa do l5.12.05 zašle redakci Cor et Vasa informaci o vzniku PS PC s informací o náplni práce této PS vyzve zájemce k aktivní práci v této skupině.
  2. Zápisy ze zasedání výboru PS PC budou po schválení členy výboru zveřejněny na webových stránkách ČKS a emailovou poštou budou zaslány všem členům PS. E-mailové adresy členů PS zajistí dr. Paleček (zřejmě přes sekretářku ČKS).
  3. Vlastní periodikum – formátu složené A3, které by vycházelo čtvrtletně a bylo vydáváno Mgr. Hořejším. Podrobnosti prodiskutujeme na další schůzce výboru PS PC v lednu.
  4. Vlastní webové stránky: Dr.Škvařilová nachystá úvodní stránku a zašle prof. Aschermannovi. Součástí bude seznam výboru PS a členů PS PC. Dr. Jansa dodá do příští schůze kontaktní emailovou adresu, na kterou kdokoliv bude moci zasílat dotazy, komentáře.
    
 5. Sdružení pacientů
  1. Bylo již zaregistrováno. Mělo by být součástí Fóra pro zdraví. Ve výboru sdružení jsou: prof. Aschermann, dr. Jansa, dr. Lindner, p. Francek. Bylo založeno i konto sdružení. Výbor doporučuje svolat v únoru valnou hromadu sdružení s programem a společnou večeří. Vhodné termíny jsou 9.2. nebo 16.2. 2006.
  2. Ve dnech 16.12.-18.12.05 se zúčastní dr. Škvařilová a p. Sochůrek (pacient po PEA) Amsterdam meetingu of PAH. Generálním sponzorem akce pro zástupce všech zemí EU je fy Actelion. Dr.Škvařilová zajistí fotodokumentaci. Společně s p. Schochůrkem se pokusí navázat spolupráci s dalšími sdruženími a vytvoří návrh náplně práce našeho sdružení.
  3. Diskutováno, kdo ze známých osobností (z kultury, politiků) by se mohl stát „maskotem“ tohoto sdružení. Zkusí zajistit prof. Aschermann, definitivní volba na lednové schůzi výboru.
    
 6. Schváleni noví členové PS PC
  ing. Ljuba Hájková a MUDr. Jan Chlumský.
   
 7. Příští schůzka výboru PS PCU
  se uskuteční dne 11.1. 2006 v 16 hod. v JB klubu v ulici Kateřinská na Praze 2.

zapsala dne 24.11.2005 dr. Marcela Škvařilová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost