Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 8. 6. 2006, Praha

Přítomni: prof. Aschermann, dr. Al Hiti, , dr. Jansa, , prof. Linhart, dr. Paleček, dr.Škvařilová, prof. Widimský
Omluveni: dr. Brychta, doc. Lindner
Zapsala 9.6. 2006 dr.Škvařilová

 1. Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze. Aktualizováno znění zápisu ze schůze ze dne 9.3.2006. Dr. Škvařilová přepošle pí. Buchtové do ČKS ke zveřejnění na webových stránkách ČKS. 
   
 2. Evropské fórum PC Varšava červen 2006 Pozitivně hodnocena aktivní účast českých lékařů. Prohloubení vztahů s prof. Torbickým. Budeme se snažit o organizaci podobného sympózia v ČR v Praze. Nutné zjistit možnosti financování ze strany European Heart House. 
   
 3. Financování léčby a zdravotnických prostředků pro léčbu PH. Nutné vytvořit kód autoaplikace pro pacienty s PH, aby bylo možné požádat o proplácení pomůcek pro tuto aplikaci jako ZUM. Dr. Jansa svolá schůzku všech zainteresovaných, aby společně vytvořili materiál pro VZP. 
   
 4. Aktualizace databáze členů PS PC. Současná databáze byla zaslána všem členům výboru PS PC dr.Škvařilovou v lednu t.r., další aktualizaci zajistí koncem června t.r. a opět rozešle všem členům výboru PS PC. 
   
 5. Sympózium PS PC:
  Uskuteční se 11.1.- 13.1.2007 ve Špindlerově Mlýně, pravděpodobně v Hotelu Aqua centrum. Předběžný program: Kombinace přehledných přednášek a experimentálních (pro. Herget)
  11.1. čtvrtek večer 19.30 – 21. hod: Historie PH v ČR – prof. Dr. Widimský, doc.dr.Susa
  Pátek 12.1.07 lyžování do 14.hod
  Sympózium: 15 – 18. hod.
  18.- 19. hod večeře
  19- 21 hod (3x satelitní symózium á 30 min)
  Sobota 13.1.: Program: Experimentální sekce
  Předběžné okruhy: PAH, Eisenmengerův sy, PH u nemocných s postižením pojiva a Akutní embolie
  K účasti budou přizváni i členové České pneumologické společnosti a členové České revmatologické společnosti
  Pí. Klímová z ČKS osloví firmy, které by se mohly podílet na sponzorování akce.
  Dr. Jansa zkusí pozvat na toto sympózium prof. Torbického. 
   
 6. Registr PAH. Dne 29.6. 06 organizuje prof.dr. Aschermann schůzku ohledně registrů, tak aby byly kompatibilní s registrem ČKS. Jsou pozváni: prof. Špinar, dr. Berka, dr. Jansa, dr. Paleček, dr. Želízko – možnost konzultace s autorem registrů doc. Duškem. 
   
 7. Bulletin PS PC: Prof. Aschermann nabídl možnost, aby se bulletin stal součástí Cor et Vasa – 2x ročně až 16 stran. Tématické okruhy: experimentální a originální sdělení. Bude předmětem diskuse na příští schůzi výboru. Do nejbližšího možného čísla by tak byly zařazeny 4 sdělení: 1. Shrnutí novinek ze sympózia ve Varšavě (prof.Aschermann, dr. Jansa, dr. Paleček) 2. Management pacienta s chron. trombembolickou plicní hypertenzí (CTEPH) 3. Kasuistiky. A) Kombinovaná léčba (dr. Al Hiti) B) PAH – dr. Jansa C) Trombembolická PH – dr. Ambrož 4. PH u Eisenmengerova sy (doc. Popelová nebo dr. Brychta – osloví je dr. Jansa.a prof. Aschermann) 
   
 8. Hospodaření PS PC: stále je pro potřeby výboru PS PC deponováno 250 000,- Kč u Sdružení pacientů s PAH. Dr. Brychta a dr. Škvařilová žádají o refundaci nákladů na cestu na schůze výboru (jediní dojíždějící do Prahy). Schváleno. Dr. Jansa navrhl uspořádat večeři se sponzory aktivit PS PC, na které by jim byli sděleny představy o činnosti této pracovní skupiny. Schváleno. 
   
 9. Sdružení pacientů s PAH. Začíná být aktivní. Z lékařů t.č. ve vedení už jen dr. Oškera a dr. Jansa, který koordinuje aktivity sdružení, dohlíží nad financováním aktivit. Z pacientského sdružení se pí. Plecitá s PAH na medikaci Flolanem zúčastní sympózia v Minnesotě. Schváleno. 
   
 10. Různé. Je připraven dopis pro lékaře- echokardiology k problematice hodnocení PH pomocí echokardiografie (dr. Paleček), který se jim bude rozdávat při nejrůznějších příležitostech. 
   
 11. Další schůze výboru PS PC je plánována na druhou polovinu září 2006, pravděpodobně v rámci Echokardiologických dní v Plzni. Podrobnosti rozešle dr. Jansa emailem.

Zapsala dr. Škvařilová 8.6.2006

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost