Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 9. 3. 2006, Praha

Přítomni: prof. Aschermann, dr. Al Hiti, dr. Brychta, dr. Jansa, doc. Lindner, prof. Linhart, dr. Paleček, dr.Škvařilová, prof. Widimský
Přizván prof. Dr. Herget – nedostavil se
Zapsala 9.3. 2006 dr.Škvařilová

 1. Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze. Odsouhlaseno znění zápisu ze schůze ze dne 11.1. 2006. Bude odeslán do přílohy Cor et Vasa. 
   
 2. Byl odeslán dopis (prof. Aschermanem) výborům ČPFS a ČRS s žádostí o delegování svých zástupců (konzultantů)na jednání výboru PS PC. Je očekávána odpověď od těchto odborných společností. 
   
 3. Financování aktivit PS PC. Zatím jsou po PS PC k dispozici pro aktivitu výboru peníze na kontě pacientského sdružení ( asi 200 000,- Kč). 
   
 4. Byla požádána pí. Buchničková (účetní ČKS) o zajištění subkonta PS PC. Bude nutné dořešit otázku danění. 
   
 5. Prezentace PS PC na celostátním sympóziu ČKS v Brně, Budou zařazeny 2 bloky přednášek, jeden v anglickém jazyce. Navíc sympózium fy Actelion. 
   
 6. Bulletin PS PC: Je připravený článek od prof. Widimského. Další články přislíbili: dr. Jansa (Léčba PH ve světě a v ČR), PEA – doc. Lindner, Léčba ambrisentanem u vrozených vad – dr. Brychta. Tento bulletin by měl být k dispozici na sekcích PS PC v Brně stějně jako informace o Sdružení pacientů s PH v rozsahu formátu A4 s informací, jak je možné se do tohoto sdružení přihlásit. Mohl by se stát přílohou Cor et Vasa příp. odborného časopisu ČPFS (Pneumologie), bude-li ze strany vedení této společnosti o něj zájem. 
   
 7. Aktualizace databáze členů PS PC. Současná databáze byla zasála všem členům výboru PS PC dr. Škvařilovou. Obnovování databáze cca 1-2x ročně. (za pravidelnou aktualizaci zodpovědná dr.Škvařilová) 
   
 8. Registr PAH. Měl by být společný pro VFN, IKEM a Brno, Diskuse o zadávaných datech a zajištění anonymity dat. Bude nutné zvolení executive board register. Registr nemůže provozovat firma spjatá s léčbou PAH. 
   
 9. Sdružení pacientů s PAH. Byla vyslovena pochvala za průběh setkání pacientů s PH České republiky uskutečněné v den schůze v Praze na Strahově. Setkání mělo vysokou odborně edukační i společenskou úroveň. Poděkování dr. Jansovi za organizaci celé akce. Diskuse ohledně další spolupráce v tomto sdružení i dalších cílů sdružení. Dne 9.3.bylo zvoleno vedení sdružení sestávající z 4 pacientů a 1 lékaře. Do dozorčí rady sdružení byl zvolen prof. Widimský a dr. Brychta. 
   
 10. Různé. Dr. Jansa informoval o jednání s Ministerstvem zdravotnictví ohledně změny stávající úhradové vyhlášky. Nutná další jednání společně s prof.. Kautznerem za IKEM a dr. Jansa, prof. Aschermann za VFN. 
   
 11. Sympózium PS PC. Rozhodnuto, že by se mělo uskutečnit 1. víkend ( pátek, sobota) v lednu v Krkonoších. Odborný program by probíhal v odpoledních a večerních hodinách. Nutno zajistit hotel s konferenční místností, který by byl finančně dostupný i mladým lékařům. Možnosti zjistí dr. Škvařilová a předloží dr. Jansovi. 
   
 12. Public relation – zatím stále ještě hledáme vhodnou osobnost z kultury nebo sportu 
   
 13. dr. Jansa přednesl koncepci referenčního centra při 1. LF UK. Vysloven souhlas s touto koncepcí. 
   
 14. Další schůze výboru PS PC je plánována na 8.6. 2006 v restauraci RIOS na Vyšehradě. Podrobnosti e-mailem dr. Jansa

Zapsala dr. Škvařilová 9.3.2006

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost