Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 12. 1. 2008, Špindlerův Mlýn

Přítomni: prof. Linhart , dr. Jansa, doc. Lindner, dr. Paleček, dr. Škvařilová
Omluveni: prof. Aschermann, dr. Al Hiti, dr. Brychta
Hosté: prof. Widimský

Zapsala: 12.1.2008 dr.Škvařilová

 1. Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze. Aktualizováno znění zápisu ze schůze ze dne 13 .9.2007. Dr. Škvařilová přepošle pí. Buchtové do ČKS ke zveřejnění na webových stránkách ČKS.
 2. Výroční XV. Sjezd ČSK v Brne v květnu 2008: Program: dva bloky 60´ a 90´ Blok 60 min.- předsedající : prof. Kautzner, event. dr. Brtko, dr. Tulák, dr. Černý Blok 90 min.: předsedající : prof. Linhart, dr. Jansa : volná sdělení + 1. Jak interpretovat spirometrii 2. Jak interpretovat ECHO
 3. Návrhy na zařazení do programu: J. Popelová : „PH u chlopenních vad“ ;
  Kautzner : Arytmie u PH ;prof. Lang : „Rizikové faktory trombembolie“
  Prof. Berger : Hypoxická hypertenze prof. Chaloupecký: „PH u vrozených vad“;Aschermann Postkapilární PH Právě probíhá 2.sympózium PS PC ve Špindlerově Mlýně, zatím za velkého zájmu odborné veřejnosti s velmi dobrou úrovní prezentací.
 4. Financování léčby a zdravotnických prostředků pro léčbu PH: Dr. Horák (ředitel VZP) souhlasí s navýšením limitu VZP pro léčbu nemocných s PH o 50 pacientů . Přibližná cena léčby na 1 pacienta za rok se pohybuje kolem 2,5 mil/rok. Z měnších pojišťoven zatím odpověděla jedna, bude nutné další opět oslovit.
 5. Registr PH: Je připravena elektronická podoba registru, podrobnosti již domluveny s doc. Duškem, předpokládané náklady kolem 100 – 200 000 Kč/ rok. Smlouva je před podpisem. Čeká se ještě na připomínkování. Garantem pro tento registr bude dr.Jansa. Budou se na něm ale podílet i další pracoviště : IKEM, Brno, Hradec Králové. Předpoklad spuštění registru je březen 2008.
 6. Hospodaření PS PC: zatím se nedaří prosadit, aby se zřízeným subkontem mohl disponovat dr. Brychta. Bude nutné další řešení a jednání přes pí. Klímovou.
 7. Různé: Aktualizace členů PS PC :Seznam všech členů naší PS je trvale k nahlédnutí na webových stránkách ČKS pod pracovní skupinou Plicní cirkulace.
 8. Symposium PS PC v r. 2009: předpokládá se spoluúčast revmatologů, lékařů TRN a pediatrů. Ńa financování sympózia by se měly podílet farmaceutické ale také katedrové firmy. Domluvy jednotlivých sponzorů – celý výbor PS PC.
 9. Příští schůzka výboru PS PC se uskuteční v době konání XV. Celostátního kardiologického kongresu v Brně. Pozvánku s místem schůzky rozešle koncem dubna 2008 dr. Jansa

zapsala dne 12.1.2008 dr. Marcela Škvařilová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost