Zápis ze schůzky výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace 30. 1.–1. 2. 2009

XIII. sjezd PS KV RHB Konstantinovy Lázně, 30. 1.–1. 2. 2009

Přítomni: Doc. MUDr. V. Chaloupka, CSc., MUDr. F. Juráň, MUDr. I. Karel, MUDr. H. Skalická, CSc., Doc. MUDr. E. Sovová, PhD, MBA, MUDr. P. Vaněk
Omluveni: Prof. MUDr. J. Siegelová, DrSc.

Body jednání:

 1. Kontrola zápisu z poslední schůze výboru PS v Brně 25. 5. 2008. Bylo konstatováno, že:
  • Prof. Siegelová s Dr. Leisserem zatím nedodali přislíbený dodatek ke Guidelines - „Personální, materiální a prostorové podmínky pro poskytování kardiorehabilitace“. Konečný termín podkladů sjezd v Brně ( Dr. Skalická a Dr. Karel).
  • dále se zatím nepodařilo získat souhlas ke sdílení kódů 25213, 25229 a 25243 od předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti prim. Kose.
  • Doc. Sovová a doc. Chaloupka informovali o tom, že finance z Evropských fondů půjdou pouze do Kardiocenter a nelze počítat s finanční podporou pro pracoviště kardiorehabilitace.
 2. I nadále bude snaha o vytvoření samostatných kódů (registračních listů) pro odbornost 107 – kardiolog, jedná se o:
  • nastavení, vedení a kontrola kardiorehabilitace pro nemocného v sekundární prevenci
  • vytvoření kódů pro provádění spiro-ergometrie (součástí bude: měření 02 a CO2 v dýchaných plynech)
  • 6-ti minutový test chůzí (6 MWT)
  • telemetrické sledování základních kardiorespiračních a svalových funkcí při řízené pohybové aktivitě u nemocných
   Vzory registračních listů (včetně event. metodiky pro vytvoření) se pokusí zajistit Doc. Chaloupka přes sekretariát výboru ČKS.
 3. Byly diskutovány školící kurzy pro fyzioterapeuty a pro lékaře, provádějící kardiorehabilitaci. Nejprve musí být stanoveno co bude obsahem takového kurzu, kdo a kde ho bude provádět a konečně zda bude možné zajistit certifikát o absolvování (situaci zjistí doc. Chaloupka do sjezdu v Brně).
 4. Dr. Karel informoval o přehledu a situaci v kardiorehabilitaci v ČR, který vypracoval ve spolupráci s některými kolegy pro PS Prevence a kardiovaskulární rehabilitace EKS.
 5. Doc. Chaloupka vystoupil kriticky s konstatováním poklesu abstraktů pro sjezdy, zejména pro výroční sjezd ČKS v Brně.
 6. Dr.Karel navrhl, aby i abstrakty pro sjezdy PS kardiovaskulární rehabilitace byly hodnoceny vícečlenným kolektivem (z výboru PS KV RHB) a byly tematicky řazeny do bloků podle obsahu sdělení.
 7. Dr. Karel tlumočil dotaz lékařského ředitele lázní Poděbrady, a.s. Dr. Mařatky, zda by bylo možné participovat na organizaci sjezdů PS KV RHB (střídání Teplice nad Bečvou, Konstantinovy Lázně, Poděbrady). Všichni přítomní souhlasili s tím, že Dr. Mařatka vyrozumí výbor PS KV RHB do konce února o schopnosti organizovat tento sjezd a dodržet zvyklé podmínky.
 8. Byl vysloven konsenzus o navázání užší spolupráce s UNIFY a PS ambulantních kardiologů tak, aby byli přizvání k pořádání společných sjezdů. Dr. Karel připraví oslovovací dopis předsedům UNIFY i PS ambulantních kardiologů s nabídkou spolupráce a spolupořádání sjezdů PS KV RHB.
 9. Posledním bodem jednání byla volba nového předsedy výboru PS. Vzhledem k tomu, že nebyl dosud odsouhlasen návrh nových stanov, volilo se podle stávajících pravidel. Všemi přítomnými byla zvolena doc. Sovová (ta se hlasování zdržela), která volbu přijala. Předsednický post převezme na výročním sjezdu ČKS v Brně, kde bude i další schůze výboru PS KV RHB.

V Konstantinových Lázních, 31. ledna 2009 Dr.I.Karel, předseda PS KV RHB

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost