Zápis ze schůzky výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace 24.–27. 5.2008

Výroční XVI. sjezd ČKS Brno – 24.–27. 5.2008

Přítomni: Prof. MUDr. L. Elbl, CSc., MUDr. J. Jančík, PhD, MUDr. I. Karel, MUDr. J. Leisser, Prof. MUDr. J. Siegelová, DrSc., Doc. MUDr. E. Sovová, PhD, MBA, Doc. MUDr. J. Špác, CSc.
Omluveni: MUDr. H. Skalická, CSc.

Body jednání:

  1. Bylo zhodnoceno „Doporučení (souhrn) k provádění a vykazování kardiorehabilitace“. Všichni přítomni ho vzali na vědomí bez připomínek.
  2. I nadále bude snaha o vytvoření samostatného kódu pro odbornost 107 – kardiolog – „nastavení, vedení a kontrola kardiorehabilitace pro nemocného v sekundární prevenci“. Doc. Sovová se pokusí vytvořit kalkulační list.
  3. Byl vzat na vědomí souhlas od České společnosti pro tělovýchovné lékařství ke sdílení kódu 24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH.
  4. Zároveň bylo zadáno dr.Karlovi, aby se pokusil získat souhlas od České pneumologické a ftizeologické společnosti ke sdílení kódu 25229 – STANOVENÍ O2 A CO2 V DÝCHACÍCH PLYNECH.
  5. Ve spolupráci – prof. Siegelová – dr. Leisser – dr. Karel – bude připraven do konce září 2008 dodatek ke Guidelines pro kardiorehabilitaci: „Personální, materiální a prostorové podmínky pro poskytování kardiorehabilitace“. Dr.Karel oficiálně požádá nového předsedu ČKS doc.Chaloupku, aby přednesl na nejbližší schůzi výboru ČKS tuto skutečnost. Zároveň bude podána žádost o možnost prezentace s veřejnou diskusí tohoto doplňku na Kardiologických dnech v Nemocnici Na Homolce v listopadu 2008.
  6. Doc.Sovová informovala, že pro příští rok půjdou finance z fondů EU na zlepšení podmínek fakultních nemocnic. Pokusí se zjistit bližší podrobnosti, zda by nebylo možno něco využít pro kardiorehabilitaci.
  7. Bylo konstatováno, že současnému výboru končí mandát v říjnu tohoto roku. Současný výbor má osm členů, což je nevýhodné, do budoucna bude mít, usnesením všech členů, celkem členů devět. Volby do nového výboru budou dvoukolové, první kolo proběhne do 15. srpna 2008, druhé kolo pak do konce září 2009. Volební komise ve složení: dr.Leisser, doc. Sovová, dr. Vaněk.
  8. Posledním bodem jednání byla volba předsedy výboru PS pro další volební období, tedy od 10/2008 do 10/2011. Všemi přítomnými byl opětovně zvolen dr. Karel, který volbu přijal.

V Brně, 25. května 2008 Dr. I. Karel, předseda PS KV RHB

Další schůze již nového výboru proběhne v říjnu 2008, bude upřesněno datum i místo konání.

Připomenutí všem – výroční sjezd PS KV RHB proběhne v lednu 2009 v Lázních Konstantinovy Lázně, organizačně zajišťuje prim. dr. Vaněk (s pomocí všech). Bude snaha o získání certifikátu za účast nejen pro lékaře, ale i pro fyzioterapeuty a sestry.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost