Zápis ze schůze výboru konané dne 27. 2. 2001 v Praze

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Aschermann, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, prof. Kvasnička, prof. Lukl, doc. Špinar, doc. Vítovec, doc. Widimský
Omluven: prof. Gregor
Přizván: prof. Vojáček
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Všechny byly úkoly splněny.
Doc. Chaloupka byl pověřen, aby kontaktoval dr. Maštálku, poslance Parlamentu ČR se žádostí o podání pozměňovacího návrhu k zákonu o výkonu zdravotnického povolání, ve kterém není kardiologie uvedena jako základní obor. V případě potřeby se doc. Hradec osobně s dr. Maštálkou setká. Zároveň doc. Hradec požádal všechny členy výboru, aby dle svých možností kontaktovali další poslance Parlamentu, kteří by tento pozměňovací návrh podpořili.
Výbor souhlasí se zněním zápisu z minulé schůze výboru.
 
II. IX. výroční sjezd ČKS
Doc. Chaloupka jménem programového výboru předložil návrh odborného programu sjezdu. Na základě připomínek členů výboru bude program opraven a předán do tisku v pátek 2. 3. Po tomto datu nebude možné provést již žádné další změny.
Programový výbor apeluje na přednášející, kteří byli navrženi pracovními skupinami nebo odbornými společnostmi, aby si národní kongres stanovili jako prioritu a nedocházelo tak ke kolizím jejich účasti na kongresu ČKS a jiných mezinárodních akcích.
Sl. Prchalová informovala členy výboru o průběhu organizačního zajišťování. Program by měl být vytištěn na konci března a následně rozeslán všem členům ČKS a přihlášeným účastníkům, kteří nejsou členy ČKS.
Výbor nepřijal návrh na výrobu komerčních videokazet se záznamem vybraných zasedání sjezdu.
Organizační výbor důrazně vyzývá všechny předsedající jednotlivých sekcí k přísnému dodržování časových limitů.
Firmám bude umožněno vložit reklamní a propagační materiály do kongresových tašek pouze za poplatek 10.000 Kč. Reklamní materiály mohou být umístěny bezplatně v boxech u registrace.
Všem účastníkům budou vydávány Certifikáty o účasti.
Z ubytovacích kapacit je již zcela obsazen Institut pro doškolování pracovníků ve zdravotnictví a hotel Voroněž I. Ing. Vojtášová vyjednává další ubytovací kapacity v hotelech Austerlitz a Pyramida. Všechny změny jsou aktuálně uveřejňovány na webové stránce ČKS a objeví se také v Programu.
Všichni účastníci mohou bezplatně využít krytého parkování v garážích Expo Parking u BVV naproti hotelu Holiday Inn (50 m od pavilonu E, kde bude umístěna registrace a ve dvou sálech probíhat odborný program).
Pro letošní sjezd nebude využito hlasovací zařízení. V příštím roce se musí přizpůsobit sestavování odborného programu tak, aby diskusní pořady, které hlasovací zařízení využijí, byly všechny v jednom sále.
 
III. Žádosti o zřízení angiografických pracovišť
Na výbor ČKS přišly čtyři žádosti týkající se angiografický pracovišť:
 1. Žádost o stanovisko ke schválení nákupu angiografického přístroje pro Kardiocentrum v Hradci Králové.
 2. Žádost o souhlas s prováděním invazivních kardiologických diagnostických i intervenčnínch výkonů v Nemocnici Pardubice.
 3. Žádost o stanovisko ke zřízení pracoviště invazivní a intervenční kardiologie a angiologie v Nemocnici Atlas, a.s. ve Zlíně.
 4. Žádost o zřízení kardioangiologického pracoviště v Baťově nemocnici ve Zlíně.
Výbor po prostudování obdržených žádostí a diskusi k nim rozhodl následovně:
Ad 1.: Doporučuje nákup nového kardioangiografického přístroje do Kardiocentra FN v Hradci Králové. Rozvoj tohoto kardiocentra je v souladu s Národním kardiovaskulárním programem ČKS. Výbor ČKS ostatně na žádost MZ ČR o vypracování seznamu investičních požadavků pro kardiologii a kardiochirurgii doporučil nákup nového kardioangiografického přístroje pro FN Hradec Králové již v roce 1996 (viz zápis ze schůze výboru ČKS ze dne 17.5.1996).
Ad 2.: Souhlasí s prováděním invazivních kardiologických diagnostických a intervenčních výkonů v Nemocnici Pardubice, pokud bude nemocnice splňovat podmínky definované v Národním kardiovaskulárním programu (nová verze je k disposici na webových stránkách ČKS na adrese www.kardio-cz.cz a bude publikována v Cor et Vasa 2001, č. 3). Při omezených finančních prostředcích ze státního rozpočtu by však měla být dána priorita rozvoji Kardiocentra FN v Hradci Králové, což je v souladu s Národním kardiovaskulárním programem.
Ad 3. a 4.: Doporučuje zřízení jednoho kardioangiologického pracoviště ve Zlíně. To je naprosto dostatečné na pokrytí potřeb jak akutní léčby akutních koronárních příhod (přímé PTCA u akutních infarktů myokardu), tak k provádění plánovaných diagnostických i léčebných katetrizačních výkonů na koronárním řečišti pro celý zlínský region. Přednost by podle našeho názoru měla dostat nemocnice, která poskytuje komplexnější zdravotnické služby.
Toto vyjádření výboru bude zasláno všem čtyřem žadatelům.
 
IV. Vyhláška MZ o zákazu resterilizace pomůcek na jedno použití.
Prof. Vojáček informoval členy výboru o nové vyhlášce, která vstoupila v platnost od 1.1.2001
 
V. Kardiologické dny 2001
Termín byl stanoven na 22.–23. 11. 2001. O organizační zajištění bude opět požádán doc. Niederle a dr. Pavlovská.
Na návrh prof. Petra Widimského bude jako zahraniční host pozván prof. van den Verf z Belgie s přednáškou „Nové aspekty farmakologické reperfuse“. Prof. Petr Widimský přednese přednášku „Katetrizační versus farmakologická reperfuse“. Stejně jako v předchozích ročnících budou hlavní náplň tvořit úspěšně ukončené grantové projekty a vítězné přednášky Dne mladých kardiologů 2001. Prezentace jednotlivých přednášek bude zkrácena na 10 minut. Mezi bloky grantových projektů budou vsunuty postgraduální přednášky na obecná témata, aby byl program zajímavější pro větší množství posluchačů než tomu bylo doposud. Podrobněji bude o programu jednáno na červnové schůzi výboru.
 
VI. Euro Heart Survey
Prof. Čerbák informoval členy výboru o schůzi národních koordinátorů programu ESC Euro Heart Survey v Paříži. Jednalo se o nových průzkumech (surveys) – Valvular Heart Disease a Coronary Revascularization. Kvůli finančním problémům nebude moci Evropská kardiologická společnost (ESC) nadále v těchto nových průzkumech platit účastníkům za sběr dat a účast bude čistě dobrovolná. Prof. Čerbák navrhl k oficiální účasti v průzkumu Valvular Heart Disease za ČR dvě pracoviště, která se již zúčastnila předcházejících průzkum v rámci Euro Heart Survey (IKEM Praha a CKTCH Brno). Doc. Hradec doporučil, aby těmto dvěma pracovištím byla za sběr dat zaplacena odměna z rozpočtu České kardiologické společnosti.
Eventuální účast dalších pracovišť z ČR v průzkumu Valvular Heart Disease výbor vítá, ale vzhledem k limitovaným prostředkům je ČKS nemže finančně podpořit. Zájem o účast projevila FN Motol (Doc. J. Bruthans). Výbor ČKS souhlasí s účastí i jiných center na této studii, hradit však bude náklady pouze dvěma centrům doporučeným ČKS. Prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc. doporučuje v této souvislosti jako předseda IGA 01 MZ ČR, aby tento výzkum byl přihlášen jako grantový projekt pro příští roky. Odpovědný je národní koordinátor.
Výbor odsouhlasil odměnu výše uvedeným dvěma pracovištím ve výši 500 Kč hrubého za každého pacienta. Účetní ČKS pí. Hrtoňová bude požádána, aby připravila podklady pro uzavření smluv.
 
VII. Různé:
 1. Grantový úkol ČLS JEP – doporučené postupy pro terénní praxi:
  Doc. Osten, koordinátor interních oborů grantu, informoval doc. Hradce o dosavadním průběhu grantového úkolu. V roce 2000 byly za ČKS vypracovány a přijaty následující doporučené postupy: chlopenní srdeční vady v dospělosti (prof. Čerbák), akutní koronární syndromy (prof. Aschermann), fibrilace síní (prof. Lukl), trvalá kardiostimulace (prof. Lukl), nemocný po infarktu (doc. Chaloupka), plicní embolie (prof. Widimský), vybraná kardiovaskulární onemocnění v těhotenství (dr. Král), synkopa (dr. Kautzner). Další dva doporučené postupy (diagnostika chronického srdečního selhání a léčba chronického srdečního selhání – oba doc. Špinar) byly přesunuty do roku 2001.
  Pro rok 2001 navrhuje výbor ČKS následující doporučené postupy: arteriální hypertenze (doc. Widimský), supraventrikulární tachyarytmie vyjma fibrilace síní (dr. Bytešník), diagnostika a léčba anginy pectoris (doc. Niederle), diagnostika a léčba nejčastějších vrozených vad v dospělosti (dr. Frídl, dr. Popelová), infekční endokarditida (prof. Kvasnička , dr. Beneš), předoperační vyšetření kardiaka před nekardiochirurgickými výkony (doc.Bruthans, dr. Skalická). Autoři budou požádáni vypracovat doporučení podle instrukcí ČLS JEP a odeslat je na Českou lékařskou společnost JEP.
 2. Návrh na výzkumný grant ČKS pro rok 2002 – domácí výzkum:
  Doc. Špinar předložil návrh na vypsání grantu ČKS pro mladé výzkumníky (do 35 let věku)na výzkumný úkol realizovaný v ČR, tento bod bude projednán na příští schůzi výboru.
  Výbor návrh vítá, při sestavování rozpočtu na rok 2002 bude s tímto grantem počítáno. Doc. Špinar byl požádán, aby vypracoval podrobné podmínky pro získání grantu.
 3. Reakce na úvodník Cor et Vasa
  Doc. Hradec seznámil výbor s dopisem doc. Alušíka redakci Cor et Vasa k publikovanému dokumentu „Proč má být kardiologie základním oborem“. Doc. Hradec připravil odpověď, která bude otištěna ve stejném čísle Cor et Vasa.
 4. Nadační fond Galena
  Firma Galena založila nadační fond, do kterého vložila základní částku 300 tis. Kč a nadále do něj bude přispívat ze svého zisku částkou 3 Kč z každého prodaného balení přípravku Simgal. Návrhy, jak využít finanční prostředky Nadačního fondu, bude dávat nadační rada. Doc. Hradec se jako soukromá osoba stal členem této nadační rady. Pro letošní rok budou finanční prostředky Nadačního fondu využity jednak k podpoře postgraduálního vzdělávání a jednak na cestovní granty pro aktivní účastníky národních i oficiálních mezinárodních kongres. Mezi jinými bude v roce 2001 na návrh doc. Hradce vyčleněno 100 tis. Kč na podporu mladých kardiologů (do 40let, aktivní účast) na 9th Alpe-Adria Cardiology Meeting v Dubrovníku a dále 100 tis. Kč na podporu účastníků extramurálního kurzu ESC o srdečním selhání, který se bude konat koncem listopadu v Brně. Podmínky pro získání finanční podpory budou uveřejněny v Cor et Vasa..
 5. Prof. Čerbák informoval o dopisu dr. Štrofa, vědeckého sekretáře VR ČLK, týkajícího se posouzení žádosti FN Brno-Bohunice o akreditaci školícího pracoviště pro funkční licenci transesofageální echokardiografie a žádosti o udělení akreditace školitele doc. Chaloupkovi a doc.Elblovi. Žádost bude předána k vyjádření předsedkyni PS Echokardiografie dr. Mandysové. Poté bude stanovisko výboru ČKS předáno dr. Štrofovi. Každá taková další žádost o vyjádření k akreditaci školícího pracoviště nebo lékaře-školitele bude nejprve předána k posouzení předsedovi pracovní skupiny, do které příslušná funkční licence patří (echokardiografie, arytmie a trvalá kardiostimulace a invazivní kardiologie) a pak se k ní teprve vyjádří výbor.
 6. Doc. Hradec byl pověřen, aby vznesl dotaz na agenturu Kairos kvůli odměnám autorům, kteří v minulém roce vypracovali a předali svoje příspěvku pro plánovanou přílohu MF Dnes „Kardiologie pro každého“. Podle podepsaných dohod měly být odměny vyplaceny po předání příspěvků, to se však nestalo. Doc. Hradec současně zjistí, jaký je další osud plánované přílohy.
 7. Výbor ČKS podpořil udělení ceny „Rey Jaime I: Clinical Cardiology“ prof. A. Bayes de Luna ze Španělska.
 8. V Cor et Vasa a na webové stránce ČKS bude otištěna nabídka Evropské kardiologické společnosti na prominutí tří registračních poplatků a 50% slevu na dalších 5 registračních poplatků pro členy ČKS na výroční sjezd ESC 2001 ve Stockholmu. Výběr z došlých žádostí provede výbor ČKS na základě doby podání žádosti.
Noví členové:
MUDr. Petr Macek, Brno
MUDr. Richard Kobza, Praha 5
MUDr. Jitka Kobrlová, Jilemnice
MUDr. Josef Kořínek, Praha 2
MUDr. Eugen Kováč, Sliač kúpele, SR
MUDr. Daniela Fulnečková, Brušperk
MUDr. Peter Štefanec, Považská Bystrica, SR
MUDr. Denisa Valková, Bratislava, SR
MUDr. Marek Mika, Strakonice
MUDr. Michal Krutský, Praha 4
MUDr. Jiří Vyhnal, Strakonice
MUDr. Andrea Göghová, Rožňava, SR
MUDr. Martin Eisenberger, Brno
MUDr. Ingrid Rýznarová, Slavkov u Opavy
Doc.MUDr. Jiří Radvanský, CSc., Praha 5
MUDr. Miloš Matouš, Praha 5
MUDr. Olga Čerňáková, Dobšice
MUDr. Miroslava Filiačová, Beluša, SR
MUDr. Hana Hoffmannová, Brno
MUDr. Martin Machytka, Chrudim
MUDr. Jan Bělohlávek, Praha 4
MUDr. Roman Cerman, Olomouc
MUDr. Lubomír Ledvinka, Přibyslav
 
Příští schůze výboru se uskuteční 10. 4. 2001 od 14.00 hodin v Brně, v restauraci Expo na Výstavišti.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost