Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 16. 5. 2001 v Brně

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Gregor, prof. Aschermann, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, prof. Kvasnička, doc. Špinar, doc. Vítovec, doc. Widimský
Přizváni: Přizváni: prof. Toman, ing. Vojtášová
Omluven: prof. Lukl
 
I. Den mladých kardiologů, 19. 6. 2001
Členové výboru stanovili porotu: prof. Kvasnička, doc. Hradec, prof. Gregor. Dr. Frídl požádá o účast v předsednictví prof. Fejfara.
 
II. Zhodnocení sjezdu – první dojmy
Podle prvních propočtů se sjezdu zúčastnilo celkem 2357 účastníků, z toho 1870 lékařů a sester, 442 zástupců firem a 45 ostatních. Celkový počet firem zúčastněných na doprovodné výstavě 59. V rámci sjezdu proběhlo 17 satelitních firemních symposií. Aktivně se zúčastnili 3 pozvaní zástupci zahraničních kardiologických společností (prof. J. P. Bassand z Francie, prof. M. Tendera z Polska, doc. R. Hatala ze Slovenska).
Doc. Hradec se kriticky vyjádřil k neúčasti 9 členů výboru na plánované schůzce s příštím předsedou Evropské kardiologické společnosti prof. Bassandem po slavnostním zahájení sjezdu.
Celková úroveň sjezdu (odborná i organizační) byla podle názoru členů výboru i účastníků sjezdu velmi dobrá. S výjimkou kritických připomínek k organizaci posterové sekce (nebyl stanoven čas na přítomnost autorů sdělení) se nevyskytly žádné větší problémy či nedostatky.
Připomínky pro příští rok:
 • větší písmo na jmenovkách,
 • delší registrační doba první den kongresu (do 20 hodin),
 • u registrace vyčlenit místo pro informace pracovních skupin a zúčastněných odborných společností, kde budou moci oznamovat připravované akce,
 • lepší rozlišení jednotlivých registračních míst (nápisy nad stoly zavěšené v prostoru),
 • změna programové struktury přímých přenosů z katetrizačního sálu – letos byl nižší zájem,
 • v První informaci a Programu příštího sjezdu budou uvedeny přesné technické pokyny pro promítání diapozitivů a přes data projektor,
 • nedodržování časového rozpětí přednášek – pro příští rok musí předsedové pracovních skupin dodat přesné časové rozpětí jednotlivých přednášek v blocích PS. Předsedající jednotlivých bloků jsou povinni tento čas dodržovat. U volných sdělení je čas určen – pro každou přednášku 10 minut + 5 minut na diskusi.
 • předsedové pracovních skupin musí o příštího roku posílat návrhy programu jednotlivých bloků doporučeně poštou,
 • na konci února příštího roku bude všem, kteří přihlásí sdělení na sjezd, odeslána písemně informace, že jejich přihláška k aktivní účasti na sekretariát ČKS došla,
 • každý předsedající dostane pro příští rok formulář, kde budou uvedeny jeho povinnosti (včetně jeho povinnosti najít za sebe náhradu, pokud se nebude moci předsednictví ujmout),
 • malá přísnost najaté ostrahy u jednotlivých sálů,
 • hlučná klimatizace v Business Center a v hlavním sále pavilonu E,
 • jiná organizace posterových sdělení – bude vyhrazen přesný čas pro přítomnost autorů,
 • přístup do firemních expozic nebude před oficiálním otevřením výstavy po slavnostním zahájení umožněn (bude zajišťovat ostraha),
 • pro příští sjezd bude zvolen jiný postup vůči vystavujícím firmám (budou zavedeny zálohové platby v době podání přihlášky, aby nedocházelo ke storno účasti těsně před sjezdem),
 • z důvodu velkého zájmu o inzerci v Programu bude zvýšena cena za tuto inzerci (z 15 tis. Kč na 30 tis. Kč).
Zprávy o sjezdu do Cor et Vasa napíše prof. Toman (všeobecné zhodnocení) + předsedové pracovních skupin – prof. Vojáček (Invazivní kardiangiologie), dr. Frídl (Chlopenní a vrozené srdeční vady + Echokardiografie), doc. Špinar (Srdeční selhání + Farmakoterapie), dr. Berka (Sdružení praktických kardiologů).
Na příští schůzi výboru bude předložena předběžná finanční zpráva o sjezdu.
 
III. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Výzkumný grant ČKS pro rok 2002 - domácí výzkum - doc. Špinar se spojil s právníkem Mgr. Prudilem a připravují podmínky grantu, na příští schůzi výboru bude tento návrh předložen.
Členové výboru souhlasí se zněním zápisu z dubnové schůze výboru.
 
IV. Volby do výborů ESC
Do příští schůze výboru si členové výboru rozmyslí návrhy na obsazení jednotlivých funkcí v příštím výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC) a návrhy na naše kandidáty do jednotlivých komisí ESC. Doc. Hradec přinese seznam těchto komisí.
 
V. Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiálním chirurgickým výkonům
Veřejná oponentura proběhla na Kardiologických dnech v listopadu 2000, autoři na základě připomínek připravili definitivní verzi. Do pátku 18.5. mohou členové výboru poslat své připomínky, pakliže žádné připomínky nepřijdou, bude doporučení uveřejněno v příštím čísle Cor et Vasa.
 
VI. Akreditace ČLK k postgraduálnímu vzdělávání a funkčním licencím
Na základě Stavovského předpisu ČLK č. 12 o funkčních licencích je k udělení akreditace školícího pracoviště a školitele nutné klané vyjádření oborové komise pro kardiologii ČLK. Tuto komisi tvoří členové výboru ČKS. Oborová komise ČLK (resp. výbor ČKS) si vždy vyžádá vyjádření příslušné pracovní skupiny ČKS. Prof. Čerbák vyzval všechny předsedy pracovních skupin, kterých se to týká (Invazivní kardiologie, Echokardiografie, Arytmie a trvalá kardiostimulace), aby svá vyjádření k udělení akreditace posílali co nejrychleji zpět, aby mohla být akreditace Českou lékařskou komorou co nejdříve udělena.
O udělování akreditací k pořádání postgraduálních doškolovacích akcí rozhoduje podle stavovského předpisu ČLK č. 16 vědecká rada ČLK. Oborová komise ani odborná společnost nejsou povinny zasílat svoje stanovisko, a proto budou všechny žádosti ČLK o vyjádření vraceny zpět.
Podle zápisu ze schůze představenstva ČLK z dubna t.r. nebyla České kardiologické společnosti udělena akreditace pro pořádání školících akcí z důvodu nezaplacení administrativního poplatku 9 tis. Kč. Žádost ČKS podala již v únoru tohoto roku, zatím nepřišla písemná odpověď.
 
VII. Vyjádření k nákupu nové angiolinka pro Nemocnici Na Homolce
Doc. Niederle dodal počty vyšetřených pacientů na stávající angiolince, o které byl výborem požádán. Výbor znovu projednal žádost NNH k nákupu druhé angiolinky a dospěl k názoru, že je odůvodněné nahradit staré C rameno pro elektrofyziologická vyšetření a kardiostimulace novým přístrojem, ale je také názoru, že není třeba kupovat nový angiografický přístroj pro rozšíření počtu intervencí na koronárních tepnách, protože stávající angiolinka není plně vytížena. Doc. Hradec v tomto smyslu doc. Niederlemu odpoví.
 
VIII. Různé:
 1. doc. Hradec požádal členy výboru o dodatečné schválení doporučení vzniku III. kardiologické kliniky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, které za výbor ČKS doc. Hradec přeal prof. Petru Widimskému. Členové výboru s doporučením souhlasí.
 2. Nový zdravotní rada Královehradeckého kraje požádal výbor ČKS o návrh 3 krajských konzultantů pro obor kardiologie. Prof. Kvasnička byl výborem pověřen, aby navrhl vhoné kanddidáty a jejich jména poslal na sekretariát ČKS.
 3. Projekt "Kardiologie pro každého" - podle sdělení dr. A. Gintela z agentury Kairos nebude možné publikovat tento materiál v příloze MF Dnes. Navrhuje k dalšímu jednání o publikaci tohoto materiálu některé z následujících periodik: časopis Týden (náklad cca 50 tis. výtisků), časopis Květy (náklad cca 200 tis. výtisků), přílohu Hospodářských novin. Výbor oporučil, aby Dr. Gintel vstoupil v jednání s vydavateli všech tří periodik.
 4. Prof. Petr Widimský se jako zástupce ČKS zúčastnil jednání UEMS - Section of Cardiology v Bruselu. Bude pozván na příští schůzi výboru, aby o tomto jednání referoval.
  Druhým zástupcem ČKS v kardiologické sekci UEMS je doc. Chaloupka. Výbor doc. Chaloupku navrhne jako kandidáta na člena Steering Committee UEMS po odstupujícím prof. Prédovi z Maďarska. Návrh odešle sl. Prchalová předsedovi UEMS prof. H. Weberovi.
 5. Euro Heart Survey: prof. Čerbák informoval výbor o současné situaci ve sběru dat ve větvi "Chlopenní vady". Z ČR se aktivně účastní 4 centra, centrum v IKEM však zatím žádná data neodeslalo.
 6. Doc. Chaloupka poslal všem členům výboru svůj návrh na změnu programové struktury Kardiologických dnů, která by měla zvýšit jejich atraktivitu. Program Kardiologických dnů bude projednán na červnové schůzi výboru.
 7. Doc. Hradec informoval výbor o snaze o citování časopisu Cor et Vasa v Medline (PubMed).
 8. Prof. Čerbák přednesl návrh redakční rady Cor et Vasa, aby recenzenti, kteří vypracují recenzní posudek do 14 dnů, obdrželi od ČKS finanční odměnu. Výbor s tímto návrhem nesouhlasí. Pro urychlení publikace zaslaných prací doporučuje, aby sekretářka šéfredaktora Cor et Vasa paní Burešová nejdříve telefonicky zjistila, zda recenzent je ochoten a schopen vypracovat posudek ve stanoveném termínu a teprve potom žádost o recenzi odeslala. Doporučuje také na konci roku v Cor et Vasa uveřejnit seznam recenzentů, kteří posudky včas vypracovali. Prof. Čerbák bude v této věci kontaktovat prof. Staňka.
 9. Prof. Šime Mihatov, předseda Chorvatské kardiologické společnosti, písemně projevil zájem o členství v České kardiologické společnosti. Bude mu uděleno "Zahraniční členství", které nevyžaduje placení členského příspěvku ČKS.
 10. Informativně:
  Ve dnech 25.–27. 4. 2002 se bude konat v Košicích "2nd International Congress on Cardiovascular Diseases".
  Ve nech 17.–20. 4. 2002 se bude konat ve Vídni "X. Alpe-Adria Cardiology Meeting"
 11. Prof. Kvasnička předložil výboru písemnou žádost dr. A. Hermana o doporučení nákupu nové kardioangiolinky pro vznikající privátní katetrizační pracoviště v Hradci Králové. Výbor si vyžádal stanovisko vedení Kardiocentra FN v Hradci Králové a k žádosti se vyjádří po jeho obdržení.

Noví členové:

Dyrhonová Sylvie Praha 2
MUDr. Červeň Ján Turčianské Teplice
MUDr. Stolařová Iva Ostrava
MUDr. Švejda Petr Brno
MUDr. Solčanová Andrea Brno
MUDr. Slapnička Milan České Budějovice
MUDr. Romsauer Tomáš Praha 10
MUDr. Cimprichová Lenka Praha 4
MUDr. Halámková Hana Vyškov
MUDr. Minárik Juraj Nymburk
MUDr. Magage Sudheera Praha 6
Vlášková Anna Praha 2
MUDr. Abdulwasys Al Mawiri Roudnice nad Labem
MUDr. Peichl Petr Praha 4
MUDr. Adamčáková Janka Brezno
Bučková Ema Praha
MUDr. Srp Vladimír Ostrava 3
MUDr. Šimková Taťána Tachov
MUDr. Jarkovský Patrik Praha 6
Doc. MUDr. Soška, CSc. Vladimír Brno
MUDr.Jiroušková Lucie Mladá Boleslav
MUDr. Soglohoun Jonny Rožňava
MUDr. Buncová Marie Praha 4 - Kamýk
MUDr. Pupala David Františkovy Lázně
MUDr. Čavo Vladimír Sliač
MUDr. Pinka Jiří Vyškov
MUDr. Havlík Petr Děčín 2
MUDr. Rucki, CSc. Štěpán Třinec
MUDr. Hermel Ivan Stará Ľubovňa
MUDr. Frantíková Alexandra Teplice nad Bečvou
MUDr. Polláková Alena Bratislava
MUDr. Kupková Zdeňka Praha 8
MUDr. Kaleczková Marie Mosty u Jablunkova
MUDr. Pontes Boris Piešťany
MUDr. Wasserburger Bedřich Havířov
MUDr. Strolková Viera Nové Zámky
MUDr. Popovec Ivan Humenné
MUDr. Skalická Lenka Čelákovice
MUDr. Mikuš Milan Rožňov pod Radhoštěm
 
Příští schůze výboru se uskuteční 18. 6. 2001 od 17.00 hodin na III. interní klinice VFN (u doc. Hradce).
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost