Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 10. 4. 2001 v Brně

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Gregor, prof. Aschermann, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, prof. Lukl, doc. Špinar, prof. Vítovec
Omluveni: prof. Kvasnička, doc. Widimský
Přizváni: prof. Toman, ing. Vojtášová
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
 1. Doplnění zápisu v bodu VI. Euro Heart Survey:
  Do zápisu k tomuto bodu doplnit: Člen výboru a zároveň předseda IGA pro obor 01 MZ ČR prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc. doporučil, aby byl výzkum v rámci Euro Heart Survey v ČR pro příští roky přihlášen jako grantový projekt. Opovědným za Euro Heart Survey v ČR je národní koordinátor prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
 2. Doporučené postupy pro terénní praxi – grant ČLS JEP
  Doc. Hradec napíše prof. J. Šimonovi, členovi řešitelského týmu grantu pro oblast kariologie dopis, ve kterém vznese podiv nad tím, proč byla v rozporu s původní domluvou s doc. Ostenem vyřazena pro rok 2001 guidelines o vrozených vadách v dospělosti a o předoperačním vyšetření kardiaka před nekardiochirurgickými výkony. Autory těchto dvou témat již výbor požádal o vypracování doporučených postupů pro tento grant a současné stanovisko řešitelského týmu tím tak staví výbor ČKS do špatného světla.
 3. Doc. Hradec informoval výbor, že po jednání s dr. A. Gintelem, ředitelem agentury Kairos, která organizuje vydání přílohy MF Dnes "Kardiologie pro každého", bude v nejbližších dnech vyplacen smluvní honorář všem přispívajícím autorům. Příloha zatím nebyla publikována. Nový šéfredaktor MF Dnes V. Buchert příslíbil Dr. Gintelovi, že mu do 15.4. sdělí definitivní stanovisko vedení MF Dnes. Pokud i po tomto datu nebude jasná představa, budeme hledat jinou možnost publikace již hotového materiálu.
Ostatní úkoly vyplývající ze zápisu z minulé schůze byly splněny, členové souhlasí se zněním zápisu.
 
II. IX. výroční sjezd ČKS
Přizváni byli prof. Toman a ing. Vojtášová.
Ing. Vojtášová předala členům výboru první výtisky definitivního Programu, který bude v dalších dvou dnech rozeslán všem členům ČKS + přihlášeným nečlenům ČKS. Vzhledem k obrovskému zájmu bude nutný dotisk programu (náklad byl 2.500 kusů). K dnešnímu ni je přihlášeno 990 osob (v loňském roce ve stejnou dobu přihlášeno 710 osob). Ubytovací kapacity jsou průběžně doobjednávány a přihlášky okamžitě uveřejňovány na webové stránce ČKS. K doprovodným kulturním programům na pondělí 14. 5. večer byl přiobjednán klub Two Faces, pod Petrovem v Brně, kde bude jazzový večer. Kromě této nové nabídky zůstávají na pondělní večer volná místa již jen na varhanní koncert v bazilice na Mendlově náměstí.
Ing. Vojtášová prosí všechny členy výboru, kteří ještě neodeslali registrační formulář, aby tak učinili co nejdříve.
Doc. Hradec byl pověřen, aby se spojil se zástupci firmy Pfizer, která je sponzorem Gala večera ČKS, a domluvil s nimi, aby všechny aktivity kolem organizace tohoto večera byly konzultovány a koordinovány s organizačním výborem sjezdu. Navrženou brožurku "Průvodce Gala večerem" považuje výbor pro účastníky za užitečnou. Její definitivní verze musí být schválena organizačním výborem.
Všem, kteří si zakoupí vstupenku na Gala večer, bude tato vstupenka vydána u registrace a část vstupenky, která po odtržení kontrolního kuponu při vstupu do hotelu Voroněž zůstane účastníkovi, bude sloužit jako doklad o zaplacení.
VIP karty – zahraničním hostům, členům výboru ČKS, členům organizačního výboru a zástupcům zúčastněných firem budou vydány magnetické VIP karty, které je budou opravňovat ke vstupu do VIP klubu v pavilonu A3.
Kapacita hlavního sálu v pavilonu E byla původně plánována pro 400 lidí, pole rozhodnutí výboru bude zvýšena na 500 lidí.
Na doprovodnou výstavu je doposud přihlášeno 55 firem, celková objednaná výstavní plocha = 724 metrů čtverečních + kavárna Roche a Apobar na ochozu u galerie pavilonu A2.
V neděli 13. 5. bude po inaugurační přednášce prof. Bassanda uspořádána ve 21.00 hodin v hotelu Voroněž. společná recepce pro pozvané zahraniční hosty se členy výboru a dalšími pozvanými hosty.
Do kongresových tašek budou vloženy dotazníky hodnotící průběh sjezdu, které bude možné odevzdat po vyplnění u Registrace, dále pak supplement Cor et Vasa s abstrakty, poukaz na CD se sjezdovými abstrakty, monotematická kariologická čísla časopisů Remedia a Postgraduální Medicína a případně společná česká doporučení k prevenci ICHS u dospělých.
 
III. Volba Prezident – Elect
Při tajném hlasování byl pro funkční období 2002–2005 zvolen budoucím předsedou ČKS opět doc. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. (11 hlasů pro, jeden se zdržel hlasování).
 
IV. Návrh zákona o postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví
Prof. Čerbák se zúčastnil dne 13. 3. schůze předsedů oborových komisí ČLK, kterou svolal dr. Rath. ČLK připravila alternativní verzi návrhu "Zákona o poskytování zdravotní péče", jehož součástí je i postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Podle dr. Ratha prošel tento návrh Vědeckou radou ČLK a připomínky k němu je možné již zasílat pouze formou pozměňovacích návrhů přímo do Parlamentu ČR. V tomto návrhu opět kardiologie nefiguruje jako samostatný základní obor. V současné době není jasné, kdy zákon přijde na pořad jednání ve sněmovně. Doc. Hradec se sešel s poslancem Maštálkou, který se zajímal o argumenty, proč by měla být kardiologie samostatným oborem. Členové výboru ČKS se pokusí zkontaktovat zpravodajce pro zdravotnictví jednotlivých poslaneckých klubů a požádat je o podporu. Prof. Aschermann se pokusí spojit s dr. Cabrnochem a doc. Chaloupka přímo s ministrem zdravotnictví.
Dr. Berka byl pověřen, aby se pokusil získat od Všeobecné zdravotní pojišťovny počet kardiologických míst v ČR, včetně částečných úvazků.
Podle aktuálních informací od dr. Berky je návrh zákona teprve ve fázi zevního připomínkového řízení, není tedy předán do parlamentu, dosud ho neprojednala ani Vláda ČR. V rámci zevního připomínkového řízení by měl výbor měl znovu zaslat svoje stanovisko na Ministerstvo zdravotnictví a požadovat změnu v návrhu zákona.
 
V. Různé:
 1. Vyjádření k nákupu angiolinky do Nemocnice Na Homolce – prof. Aschermann připravil k tomuto bodu obecný návod, podle kterého by výbor postupoval při projednávání množících se žádostí o doporučování nákupu angiolinek. V případě Homolky si výbor vyžádá doplnění údajů o počtech vyšetřených pacientů, k žádosti se pak výbor vyjádří na příští schůzi. Doc. Hradec o tom bue Nemocnici Na Homolce informovat.
 2. Výzkumný grant ČKS pro rok 2002 - domácí výzkum.
  Doc. Špinar předložil výboru návrh, aby ČKS od r. 2002 vypisovala vedle výzkumného grantu pro mladé kardiology, který je realizován v zahraničí, také výzkumný grant(y), který bude ralizován na domácím pracovišti. Z tohoto grantu by byl hrazen nákup spotřebního materiálu, služeb, levnějších přístrojů, event. dodatků k výpočetní technice a cestovné na odbornou akci, kde by byly výsledky grantového projektu prezentovány. Finanční prostředky by nebylo možné použít na odměny a platy. Navrhovaná maximální částka na jeden grant = 300 000 Kč s maximálním čerpáním 150 000 Kč/rok a maximální doba trvání grantu 3 roky.
  Výbor s návrhem souhlasí s těmito připomínkami:
  • Věk žadatelů do 35let.
  • Žadatel musí být členem ČKS
  • Finanční prostředky budou propláceny ČKS na základě dodaných faktur.
  • Při žádosti o grant musí žadatel uvést, na co bude finanční prostředky čerpat.
  • Žadatel musí mít odborného garanta + souhlas přednosty pracoviště a ředitele nemocnice nebo ústavu.
  • V případě, že žadatel úkol nesplní, musí pracoviště žadatele vrátit již vložené finanční prostředky ČKS.
  • Výsledky grantu budou publikovány v Cor et Vasa.
  Na základě těchto připomínek upraví doc. Špinar svůj návrh a zpracuje definitivní verzi podmínek grantu s právníkem.
  V září bude grant pro domácí výzkum vyhlášen v Cor et Vasa.
 3. Koncepce rozvoje kardiologie v ČR - prezentace na VR MZ:
  Doc. Hradec byl vyzván dopisem od předsedy VR MZ ČR prof. Dvořáčka, aby přednesl hlavní teze koncepce rozvoje kardiologie v ČR na zasedání pléna VR dne 25. 6., předtím se má dne 21. 5. dostavit na zasedání předsednictva VR, kde má podat zprávu o stavu příprav této koncepce. Výbor konstatuje, že koncepci oboru kardiologie v ČR formuluje podrobným způsobem nedávno přepracovaný a v Cor et Vasa 2001, č. 3 publikovaný dokument "Národní kardiovaskulární program". Na zasedání VR MZ ČR tedy budou předneseny hlavní teze tohoto dokumentu. Zasedání pléna VR a diskuse o koncepci kardiologie se zúčastní doc. Hradec, Dr. Berka a členové pracovní skupiny pro kardiologii VR.
  Žádost VR o zaslání ekonomického rozboru dopadu koncepce rozvoje kardiologie v ČR doc. Hradec písemně odmítl s tím, že k vypracování takového rozboru nejsme kompetentní. a chybí nám k tomu základní ekonomické údaje. Výbor s tímto omítnutím souhlasí.
 4. Průzkum "Improvement of Heart Failure":
  Sponzorem tohoto průzkumu byla firma Servier, výsledky byly prezentovány na kardiologickém sjezdu a písemně v časopisu "Praktický lékař". Následovat bude edukační fáze formou několika seminářů, zaměřených především na praktické lékaře. Firma Servier nabídla výrobu CD, který by obsahoval výsledky průzkumu a inovovaná doporučení ČKS pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání. Výbor souhlasí, aby ČKS převzala nad edukační fází programu záštitu a vítá nabídku na výrobu CD disku. Firmu Servier požádáme, zda by byla ochotná sponzorovat vydání jednotné průkazky pro nemocné s chronickým srdečním selháním.
 5. Zvýšení členských příspěvků:
  Výbor odsouhlasil zvýšení členských příspěvků ČKS od roku 2002 na:
  500 Kč pro členy nad 35 let věku,
  250 Kč pro členy do 35 let věku a pro důchodce.
 6. Prof. Petr Widimský požádal výbor ČKS o úhradu cestovních a pobytových nákladů na zasedání kardiologické sekce U.E.M.S., které se bude konat v Bruselu. Prof. Widimský je oficiálním zástupcem ČKS v této sekci a výbor s úhradou nákladů souhlasí. L. Prchalová písemně prof. Widimskému odpoví.
 7. Doc. Hradec poskytl spolugaranci ČKS na Den plicní cirkulace, který se bude konat 26. 4. na II. interní klinice VFN v Praze. Výbor dodatečně souhlasí.
 8. Výbor souhlasí s odbornou spolugarancí ČKS na III. interdisciplinární diabetologické symposium na téma "Diabetes a kardiovaskulární onemocnění" , které se bude konat 8.–9. 6. v Hradci Králové.
 9. Prof. M. Santini, předseda pracovní skupiny Evropské kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci požádal výbor ČKS o spolupráci při organizování kongresu Europace 2005 v Praze. Výbor nabídku spolupráce přijímá. Kontaktní osobou bude dr. Bytešník, předseda pracovní skupiny ČKS Arytmie a trvalá kardiostimulace.
 10. Podle písemné informace prof. P. Widimského bude symposium Intercath pořádáno každých pět let - druhé symposium bude tedy uspořádáno v Praze ve dnech 29. 9.–1. 10. 2005.
 11. Informativně:
  1. VI. výroční sjezd Slovenské kardiologické společnosti se uskuteční 11.–13. 10. 2001 v Bratislavě. Doc. Hradec vyzývá členy výboru k aktivní účasti. Informace o sjezdu bude uveřejněna v Cor et Vasa a na webu ČKS.
  2. II. mezinárodní symposium "Obesity and Hypertension" se bude konat 20.–27. 10. 2001 v Berlíně – informace bude v Cor et Vasa a na webu.
  3. 2. Světový den srdce se uskuteční 30. 9. 2001 – téma "Srdce pro život". Informace bude uveřejněna v Cor et Vasa.
  4. Timely Topics in Medicine – nový mezinárodní webový časopis, o spolupráci (člen Editorial Board) bude požádán prof.Štejfa.
  5. Prof. Hugenholtz informoval doc. Hradce o postgraduálním kardiologickém edukačním programu, který bude sponzorovat European Space Agency. ČKS vyjádřila zájem o zahrnutí do tohoto postgraduální vzdělávacího programu a doc. Hradec o tom prof. Hugenholtze písemně informoval.
 12. Prof. Čerbák požádal, aby na příští schůzi výboru byla zařazena diskuse o nehrazených kardiologických výkonech (text od ČLK k připomínkám). Dr. Berkovi bylo uloženo, aby se spojil s dr. Jojkem, který měl podle ČLK k připravovanému Katalogu nehrazených výkonů již vydat nějaké prohlášení za ambulantní kardiology.
Noví členové:
MUDr. Iveta Hanišová, Plzeň
MUDr. Ladislava Málková, Havlíčkův Brod
MUDr. Jiří Samlík, Ostrava-Poruba
Mgr. Pavlína Solíková, Bohumín
Ivana Gaherová, Ostrava 30
Anna Zajícová, Bílovec
MUDr. Jaroslav Kalina, Praha 5 - Stodůlky
MUDr. Pavel Lindovský, Praha 6 - Suchdol
MUDr. Martina Krupauerová, České Budějovice
MUDr. Václav Durdil, Praha 5
Doc.MUDr. Róbert Hatala, CSc., Bratislava, SR
MUDr. Petr Toušek, České Budějovice
MUDr. Radka Duchoňová, Praha 5
MUDr. Jana Jírovcová, Praha 5
Mária Kostolanská, Krásné Pole
MUDr. Pavel Malina, Písek
MUDr. Zuzana Šedrlová, Boskovice
MUDr. Helena Doubravská, Opava
MUDr. Jiří Šmejkal, Praha 4
MUDr. Tomáš Novosad, Hostivice
MUDr. Jaroslav Dušek, Hradec Králové
 
Příští schůze výboru se uskuteční 16. 5. 2001 od 13.30 hodin v Expo restauraci v Brně.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost