Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 16. 1. 2001 v Brně Dopis MUDr. Rathovi

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Aschermann, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, prof. Kvasnička, prof. Lukl, doc. Špinar, prof. Vítovec
Omluveni: prof.Gregor, doc. Widimský
Přizváni: dr. Herman
 
I. Stavovské předpisy ČLK
Dopis dr. Rathovi, týkající se námitek ČKS proti zavedení nového systému udělování funkčních licencí a postgraduálního vzdělávání (Stavovské předpisy ČLK č. 12 a č. 16) je přílohou tohoto zápisu.
Na pracoviště, která navrhli předsedové pracovních skupin Echokardiografie a Invazivní kardioangiologie, byl odeslán dopis s výzvou o zažádání o akreditaci k udělování funkčních licencí. Žádat mohou i další pracoviště, formulář žádosti o akreditaci je k dispozici na sekretariátu ČKS.
Diskuse k tomuto bodu byl přítomen dr. Herman, člen představenstva ČLK.
Výbor i nadále zastává názor, že dosavadní způsob udělování funkčních licencí na doporučení odborné společnosti byl funkční a nechápe důvody pro jeho změnu. Argumentem ČLK je přenesení odpovědnosti celého výboru odborné společnosti na individuální odpovědnost školitele, což má, podle názoru ČLK, zlepšit kvalitu udělování funkčních licencí. S tímto argumentem výbor nesouhlasí. Odpovědnost za žadatele o funkční licenci by neměl nést školitel, ale pracoviště, na kterém školení probíhá.
Výbor ČKS vytýká také ČLK, že nový systém udělování funkčních licencí nebyl diskutován s odbornými společnostmi před tím, než vstoupil v platnost.
Česká kardiologická společnost požádala o udělení akreditace pro pořádání školících akcí, odmítla však zaplatit poplatek 9 000,– Kč, který je podmínkou udělení akreditace. Zatím čekáme na odpověď, která bude podle předběžné informace dr. Hermana zamítavá právě z důvodu nezaplacení poplatku.
 
II. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
 • Národní kardiovaskulární program (NKP) – definitivní verze je publikován na webové stránce ČKS a je také otištěna v tomto čísle Cor et Vasa. NKP bude také zaslán Ministerstvu zdravotnictví, Všeobecné zdravotní pojišťovně a České lékařské komoře.
 • Dopis o zpřísnění podmínek pro udělení atestace z kardiologie, které bylo schváleno na minulé schůzi výboru, bude odeslán IPVZ v Praze
 • Guidelines, publikovaná v Cor et Vasa, jsou majetkem České kardiologické společnosti a postoupení copyright je pouze v kompetenci ČKS.
 • Prof. Čerbák dopisem sdělil VR ČLK nové složení oborové komise pro kardiologii – je totožné se složením stávajícího výboru ČKS. Předsedou této oborové komise zůstává prof. Čerbák. VR ČLK budou pravidelně zasílány zápisy ze schůzí výboru ČKS.
Zápis byl schválen.
 
III. IX. výroční sjezd ČKS
O stavu příprav informovala sl. Prchalová: dnem 15. 1. 2001 byla uzavřena aktivní účast. Všechny došlé přihlášky k aktivní účasti (cca 300) byly předány předsedovi programového výboru doc. Chaloupkovi, který připraví do příští schůze výboru rámcový odborný program sjezdu.
Přihlášky k pasivní účasti a přihlášky firem je možné nadále posílat na organizační sekretariát sjezdu. Doposud je přihlášeno 315 osob. Z pondělních večerních kulturních programů je již zcela obsazena Farma Bolka Polívky a zámek v Židlochovicích.
V souvislosti s on-line registrací na sjezd si dovolujeme upozornit na změnu adresy webové stránky ČKS: nová adresa je www.kardio-cz.cz. Zde je možné se přihlásit k účasti na sjezdu, nyní již jen pasivně.
Slavnostní přednášky – Luklova, Herlesova a Navrátilova budou opět zařazeny do odborného programu. O proslovení Navrátilovy přednášky bude požádán prof. Pirk, Luklovu přednášku přednese pozvaný řečník prof. Michal Tendera z Polska a Herlesovu přednášku prosloví doc. Hatala z Bratislavy. Doba trvání každé slavnostní přednášky bude 30 minut.
Všem aktivním účastníkům i jednotlivým pracovním skupinám a participujícím odborným společnostem bude po sestavení odborného programu odesláno oznámení o zařazení přednášek (bloků přednášek).
Dubnová schůze výboru bude v Brně, kde proběhne výběr obědů podávaných na sjezdu.
Všichni členové výboru byli vyzváni, aby vyplnili a odeslali své registrační listy na sjezd.
 
IV. Rozpočet na rok 2001
Prof.Gregor, pokladník ČKS, předložil návrh rozpočtu na rok 2001, který byl doplněn a schválen výborem ČKS. Část rozpočetu věnovaná výdajům na podporu mladých kardiologů a postgraduálního vzdělávání je publikována ve 2. čísle Cor et Vasa a také na webové stránce ČKS.
 
V. Zprávy z Evropské kardiologické společnosti
Evropská kardiologická společnost nás vyzvala, abychom do 19. 2. navrhli kandidáty na slavnostní přednášku pro kongres ESC 2001 ve Stockholmu a kandidáty na udělení Zlaté Medaile ESC. Výbor se shodl na tom, aby byl na udělení Zlaté Medaile ESC navržen prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. Na slavnostní přednášku nebudeme reflektovat.
Na den 9. 3. 2001 svolává předseda Evropské kardiologické společnosti schůzi předsedů národních společností, které se zúčastní doc. Hradec. Jednání by se mělo týkat zlepšování vztahů mezi ESC a národními společnostmi. K tomuto jednání budou přizváni také členové výboru národních společností odpovědní za postgraduální vzdělávání. Vzhledem k tomu, že nikdo takový v našem výboru nebyl jmenován, souhlasí členové výboru s navržením prof. Kvasničky jako osoby pověřené postgraduálním vzděláváním na úrovni národní společnosti, který by se schůze 9. 3. zúčastnil společně s doc. Hradcem. V případě možnosti se zúčastní schůze i doc. Chaloupka, který byl jmenován zástupcem ČKS do U.E.M.S. – Section of Cardiology.
Prof. J. P. Bassand dopisem vyzval Českou kardiologickou společnost ke jmenování zástupce organizace zabývající se klinickým výzkumem v naší zemi, který by se zúčastnil mezinárodní konference o financování klinických výzkumů. Vzhledem k tomu, že žádná taková organizace v ČR neexistuje, doc. Hradec odpoví, že zástupce jmenovat nemůžeme.
 
VI. Různé
 1. Ministerstvo zdravotnictví se obrátilo na výbor ČKS se žádostí o vyjádření k vybudování PET centra ve FN Brno-Bohunice. Doc. Hradec odpoví ve smyslu, že pro obor kardiologie není zapotřebí zřizovat další PET centrum v ČR.
 2. Informace o jednání s ministrem Fišerem ohledně kardiologie jako základního oboru – Doc. Hradec informoval členy výboru o svém krátkém jednání s ministrem, ze kterého vyplynulo, že kardiologie by mohla být základním oborem ustanovena. Na radu ministra Fišera byl všem poslancům – členům parlamentního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku poslán text Proč má být kardiologie základním oborem". Prof. Lukl však přinesl poslední verzi návrhu zákona o zdravotní péči, který byl odeslán do parlamentu, ve kterém je kardiologie stále uváděna jako nástavbový obor na interní medicínu. Doc. Chaloupka byl pověřen, aby se v této záležitosti co nejrychleji spojil s náměstkem ministra zdravotnictví nebo samotným ministrem a pokusil se zjistit, proč k tomuto došlo.
 3. Doc. Cvachovce, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny požádal výbor ČKS o stanovisko k jejich protestu proti některým formulacím v koncepci oboru "Urgentní medicína a medicína katastrof", která byla zveřejněna tiskem i na www stránkách MZ ČR. Výbor ČKS podporuje názor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Doc. Chaloupka připraví a odešle odpověď doc. Cvachovcovi v tomto znění.
 4. Odpověď VZP na žádost o změnu úhrad za primární PTCA je zamítavá. Podle názoru VZP je vynětí této úhrady z paušální sazby nesystémovým řešením. Kopie odpovědi bude zaslána členům komise, kteří žádost připravili (prof. Aschermann, prof. Semrád, prof. P. Widimský)
 5. Mgr. Pisch, tajemník VR MZ ČR informoval doc. Hradce o novém složení pracovní skupiny pro kardiologii VR MZ ČR, která měla vycházet z návrhu odborné společnosti. Vzhledem k tomu, že složení tomu zcela neodpovídá, doc. Hradec odešle Mgr. Pischovi dopis, ve kterém uvede jména členů, kteří byli výborem ČKS odsouhlaseni: doc. Hradec, prof. Aschermann, prof. Gregor, prof. Kvasnička, prof. Semrád, prof. P. Widimský a dr. Frídl.
 6. Žádosti prof . Šamánka o uspořádání společné večeře s pozvanými řečníky na "The 4th International 6-day Symposium on Congenital Heart Disease Pathology, Imaging, Surgery and Related Basic Researches" nebylo vyhověno s odůvodněním, že ani při jiných významných mezinárodních akcích konaných v ČR nepořádá výbor ČKS slavnostní večeře.
 7. Informace o možnosti získání stipendia na 3-týdenní kurz v Izraeli "Health Systems Management Program". Výbor ČKS nebude na tuto akci reflektovat.
 8. Dr. Frídl informoval, že dr. Popelová zpracovává za PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti guidelines "Vrozené vady v dospělosti". Veřejná oponentura bude pravděpodobně až v listopadu na Kardiologických dnech.
Noví členové:
MUDr. Stanislav Bujňák, Bardejov, Slovensko
MUDr. Vladimír Lelek, Slaný
MUDr. Iveta Kapustová, Banská Bystrica
MUDr. Bohumila Bartoňová, Znojmo
MUDr. Monika Régrová, Brno
MUDr. Jan Němec, Praha 6
MUDr. Petr Matoška, Ostrava-Starý Zábřeh
MUDr. Ondřej Ludka, Brno
MUDr. Jana Hudská, Kutná Hora
MUDr. Agnieszka Kulíková, Sedlčany
MUDr. Petr Sternthal, Teplice
MUDr. Mária Bublíková, Valašské Meziříčí
MUDr. Jiří Vymětal, Olomouc
Mgr. Jan Neckář, Praha 4
MUDr. Ondrej Szárszoi, Praha 4
MUDr. Libor Škárka, Praha 4
RNDr. František Kolář, CSc., Praha 4
MUDr. Ivana Ošťádalová, Praha 4
MUDr. Jiří Pol, Brno
MUDr. Iveta Zikmundová, Čáslav
MUDr. Jan Šteinfeld, Sokolov
MUDr. Marie Dlouhá, Praha 7
Prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc., Brno
MUDr. Dalibor Svrčina, Petřvald
MUDr. Stanislav Beran, Praha 2
MUDr. Jiří Vystrčil, Praha 10
MUDr. Aleš Král, Praha 10
MUDr. Karel Riegel, Praha 6
MUDr. Renáta Nevřalova, Třinec VI
MUDr. Petr Kmoníček, Praha 5
MUDr. Miroslav Solař, Hradec Králové
 
Příští schůze výboru se uskuteční 27. 2. 2001 od 14.00 hodin na III. interní klinice VFN v Praze.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost