Zápis ze schůze výboru konané dne 18. 12. 2001 v Pávově u Jihlavy

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Gregor, prof. Aschermann, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, doc. Špinar, prof. Vítovec
Omluveni: prof. Kvasnička, prof. Lukl, doc.Widimský
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
 • Koncepce rozvoje kardiologie – doc. Chaloupka připravil definitivní verzi, která obsahuje všechny připomínky, které se rozhodl výbor akceptovat. Tato koncepce bude předána k podpisu prof. Černému za Českou společnost kardiovaskulární chirurgie a doc. Roztočilovi za Českou angiologickou společnost. Poté bude odeslán na VR MZ ČR, ČLK a VZP.
 • Žádost o akreditaci ČLK k pořádání školících akcí – v žádosti je jednou z podmínek uvedení garanta pro daný obor. Výbor souhlasí, aby garantem pro obor kardiologie v této žádosti byl uveden prof. Čerbák. Administrativní poplatek ve výši 9 tis. Kč byl již uhrazen.
 • Smlouva mezi ČKS a BVV stran X. výročního sjezdu – prof. Toman ji za ČKS podepsal 17. 12. 2001. Smlouva zohledňuje všechny naše požadavky a připomínky.
 • Prof. Pirkovi bude odeslán dopis o zařazení 30ti minutového bloku věnovaného transplantaci srdce do odborného programu X. výročního sjezdu ČKS.
 • Na žádost doc. Hradce připraví doc. Rosolová a dr. Češka stanovisko ke komuniké ze semináře "Civilizační choroby jako projev poruchy buněčného metabolismu způsobeného celopopulizační avitaminózou" a toto stanovisko odešlou poslanci Škromachovi, VR MZ ČR a všem sdělovacím prostředkům, kam bylo komuniké předáno.
 • Net banka – ke dvěma běžným účtům ČKS v Živnostenské bance bude zřízen aktivní přístup, který bude mít L. Prchalová, a pasivní přístup, kterým budou disponovat doc. Hradec, prof. Gregor, doc.Chaloupka a prof. Čerbák. Pomocí aktivního přístupu je možné zadávat příkazy přes internet a pasivní přístup umožňuje přístup k zůstatkům a pohybům na účtech.
 • Zůstává úkol odeslat dopis předsedům pracovních skupin o funkčních licencí a době jejich platnosti (z bodu VII. minulého zápisu ze schůze).
 • Zůstává úkol dr. Berky odeslat odpověď na dopis dr. Kubinyiho.
 • Oprava textu zápisu – bod I: Kontrola zápisu z minulé schůze výboru, odstavec pátý: "Dr. Berka ve spolupráci s výborem PS Echokardiografie podnikl všechny povinné formální kroky na MZ ČR a VZP, aby byla provedena překategorizace echokontrastních látek. Dr. Berka byl výborem pověřen, aby v jednáních pokračoval až do oficiálního schválení".
II. X. výroční sjezd ČKS, Brno 19.–22. 5. 2002
Jak bylo uvedeno v bodě I., dne 17. 12. podepsal prof. Toman za ČKS smlouvu o pronájmu plochy na BVV pro X. výroční sjezd a smlouvu na výstavbu firemních expozic.
Položení koberců – BVV předloží rozpočet vycházející ze situace z loňského sjezdu, maximální částka 60 000 Kč nesmí být překročena.
Stravovací provoz v pavilonu E nebude umístěn ve třetím patře (naproti registraci) jako tomu bylo v loňském roce, ale bude v přízemí. Ve druhém patře pavilonu E zůstane velký sál pro 300 lidí a prostor pro posterovou sekci. Diskuse k posterům bude časově omezena (více informací bude obsaženo v definitivním Programu). Posterová sdělení budou rozdělena do dvou částí, v pondělí bude vystavena první polovina přijatých posterů, v úterý druhá polovina.
Firemní expozice budou otevřeny až po Slavnostním zahájení v neděli 19. 5. po 19. hodině.
Pro firemní symposia v úterý odpoledne byl uvolněn velký sál v pavilonu E, v sále Morava bude probíhat odborný program. Cena za jednu minutu firemního symposia ve velkém sále pavilonu E zůstává jako za sál Morava, který byl oficiálně nabízen v oznámení firmám (tj. 1.500 Kč/1 minutu). V příštím roce bude oficiálně vyhlášeno datum, od kterého budou přijímány přihlášky firem k účasti na sjezdu (budou dvě možnosti – webová přihláška a tištěná přihláška).
Na příští schůzi výboru bude předložen návrh odborného programu, který sestaví programový výbor a návrh rozdělení firemních symposií, za které je odpovědný prof. Toman jako předseda organizačního výboru.
Prof. Remme – bude pozván buď na letošní Echo dny nebo na XI. sjezd v roce 2003.
 
III. Návrh rozpočtu na rok 2002
Prof. Gregor, pokladník ČKS, předložil členům výboru návrh rozpočtu na rok 2002. Členové výboru souhlasí s návrhem (zrušen byl výdaj na Euro Heart Survey). Část rozpočtu – výdaje na vzdělávání – je přílohou tohoto zápisu a bude také uveřejněna na naší webové stránce.
Prof. Gregor se spojí s účetní kanceláří ing. Buchníčka a domluví se s ním na předání uzávěrky za rok 2001.
 
IV. Zhodnocení postgraduálního kurzu ESC v Brně
Doc. Hradec kladně zhodnotil průběh kurzu. Ohlasy byly pozitivní, organizátoři z ESC byli také spokojeni s celkovým výsledkem akce. Kurzu se zúčastnilo celkem 190 lékařů, převážně z České republiky, což zařadilo tento postgraduální kurz mezi jeden z nejvíce navštívených vůbec.
Z původně vyhrazených 100 000 Kč z rozpočtu ČKS bude na registrační poplatky účastníků vyčerpáno pouze cca 50 000 Kč. Všem firmám, které se sponzorsky podílely na hrazení registračních poplatků byl odeslán ze sekretariátu ČKS děkovný dopis. Výbor odsouhlasil L. Prchalové, člence lokálního organizačního výboru kurzu, odměnu ve výši 20 000 Kč hrubého.
 
V. Připomínky k "Návrhu vyhlášky MZ o minimální dostupnosti zdravotní péče"
Všichni členové výboru pošlou své připomínky k tomuto návrhu do 21. 12. 2001 e-mailem na sekretariát ČKS. Doc. Chaloupka s dr. Berkou připraví stanovisko vycházející z těchto připomínek a odešlou ho všem členům výboru do příští schůze.
 
VI. Stanovy ČKS
Na příští schůzi výboru předloží členové výboru své případné připomínky ke stávajícím Stanovám. Vyzváni budou také předsedové pracovních skupin, aby do 31. 1. 2002 zaslali své případné připomínky. V případě, že budou navrženy změny, musí být uveřejněny nejpozději v únoru v Cor et Vasa a na webové stránce ČKS, ke schválení pak budou předloženy Valné hromadě na X. výročním sjezdu v Brně.
 
VII. Euro Heart Survey
Prof. Čerbák informoval o schůzce národních koordinátorů v Paříži, které se zúčastnil jako zástupce České republiky. ČR byla vybrána jako jedna z šesti zemí pro pilotní studii stabilní anginy pectoris, která bude odstartována v lednu 2002 a bude trvat 14 dnů. Výborem byl pověřen MUDr. L. Berka, CSc., aby se této části průzkumu zúčastnil. Prof. Čerbák napíše výzvu do Cor et Vasa 2002, č. 1. Na jejím základě se mohou hlásit pracoviště, která budou mít zájem o účast v Euro Heart Survey – Stable Angina Pectoris začínající v březnu 2002. Účast ve studii nebude ze strany ESC ani ČKS finančně sponzorována.
 
VIII. Různé
 1. Kardiologie pro každého – definitivní text bude uveřejněn v časopisu Týden dne 14. 1. 2002 v nákladu 35 tis. výtisků (pro předplatitele).
 2. Angiolinka Litoměřice – žádost Nemocnice v Litoměřicích o revidovaní našeho rozhodnutí z minulé schůze výboru, kdy žádost o zřízení angiolinky v Nemocnici v Litoměřicích nebyla doporučena. Optimální stav 22 angiografických pracovišť, který je uveden v Národním kardiovaskulárním programu, je již naplněn. V obnovené žádosti se pro zřízení angiografického pracoviště neobjevily žádné nové argumenty. O stanovisko k této žádosti bude ještě prof. Aschermannem požádán výbor PS Intervenční kardiologie.
 3. Výroční sjezd Slovenské kardiologické společnosti 2002 – předseda SKS doc. R. Hatala oslovil doc. Hradce se žádostí, aby na odborném programu letošního výročního sjezdu SKS participovala Česká kardiologická společnost vlastním monotematickým hodinovým blokem. Výbor s žádostí souhlasí. Jako téma pro tento programový blok ČKS byla navržena intervenční léčba akutních koronárních syndromů. Prof. Aschermann požádá o návrh konkrétního programu výbor PS Intervenční kardiologie.
 4. Žádost Psychiatrické společnosti ČLS JEP o účast na výroční konferenci, která budě věnována tématu "Psychiatrie v medicíně". O aktivní účast za ČKS bude požádán prof. Šimon. Žádost odešle doc. Hradec.
 5. Výbor souhlasí, aby kontaktní osobou s World Heart Federation byl doc.Chaloupka.
 6. Prof. Indrák, předseda hematologické společnosti odeslal na výbor ČKS žádost o vyjádření k založení nové odborné společnosti pro trombózu a hemostázu. Iniciátorem vzniku této nové společnosti je prof. Malý z Hradce Králové. Výbor ČKS doporučuje vznik mezioborové odborné společnosti či pracovní skupiny pro hemostázu.
 7. Došlá pošta – na vědomí
 8. Kardiologické dny 2001 – dle dodaného vyúčtování z Kongresového střediska Nemocnice Na Homolce je zisk letošních Kardiologických dnů 108 000 Kč. Výbor schválil rozdělení odměny v celkové výši 27 000 Kč mezi členy organizačního výboru.
 9. Prof.Staňkovi bude navrženo rozšíření redakční rady Cor et Vasa o doc. Hradce a prof. Vítovce.
 10. Dr. Petr Růžička z CKTCH Brno požádal výbor ČKS o finační příspěvek na postgraduální kurz ESC "Advanced Transesophageal Echocardiography", který proběhne 21.–23.2.2002 ve Florencii. Výbor příspěvek schválil. Dr. Růžička je členem ČKS mladším 35ti let, reálná výše příspěvku bude závislá na výši ubytování, stravného a cestovného, maximálně však bude poskytnut příspěvek ve výši 4.000 FRF (ekvivalent v Euro), který byl poskytován jednotlivým žadatelům v předchozích letech na kurzy, které se konaly v European Heart House. Po skončení kurzu je povinen dr. Růžička poskytnout sekretariátu vyúčtování cesty, před kurzem je možné poskytnout zálohu.
Noví členové:
MUDr. Pavel Štěpánek, Brno
MUDr. Dalibor Stoszek, Karviná
MUDr. Branislav Štrauch, Praha 2
Hana Sedlářová, Praha 5
Miriam Pospíšilová, Praha 5
Jana Eisnerová, Praha 10
Tomáš Eisner, Praha 10
Marcela Horáková, Praha 4
MUDr. Jana Vopelková, Karlovy Vary
MUDr. Jana Hybelová, Planá u Mariánských Lázní
MUDr. Mária Obšinčová, Sečovská Polianka, Slovensko
MUDr. Naděžda Mičudová, Krnov
MUDr. Magdalena Růžičková, Třebíč
 
Příští schůze výboru se uskuteční 5. února 2002 od 15.00 hodin v kongresovém centru Léčiva a.s., Praha 10-Horní Měcholupy.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost