Zápis ze schůze výboru konané dne 16. 10. 2001 v Brně

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, doc.V. Chaloupka, prof. P. Gregor, dr. P. Frídl, prof. J. Kvasnička, doc. J. Špinar, prof. J. Vítovec
Omluveni: prof. M. Aschermann, dr. J. Bytešník, doc. J. Widimský
Přizváni: ing. Pavla Vojtášová
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Akreditace pro pořádání školících akcí - po urgenci byla Českou lékařskou komorou zaslána odpověď, že akreditace nebyla České kardiologické společnosti udělena, protože nebyl uhrazen administrativní poplatek 9 000,– Kč. Výbor rozhodl tento poplatek uhradit.
V Cor et Vasa bude publikována přihláška pro domácí grant ČKS. Doc. Špinar připravil podmínky získání tohoto grantu, které budou součástí přihlášky. Termín podání žádosti je do 31.3.2002.
Smlouva s nakladatelstvím Praha Publishing o vydávání Cor et Vasa bude po opravě zvýšení periodicity z 10 čísel na 12 čísel ročně odeslána sekretariátem ČKS do nakladatelství.
Ostatní úkoly splněny, členové výboru souhlasí se zněním zápisu.
 
II. Kardiologické dny 2001, 22.–23. listopadu
Program bude v tištěné podobě rozeslán všem členům České kardiologické společnosti nejpozději první týden v listopadu, dále bude uveřejněn v 9. čísle Cor et Vasa společně s abstrakty grantových projektů IGA MZ ČR a vítězných přednášek z letošního Dne mladých kardiologů.
Z vyzvaných řešitelů úspěšně oponovaných grantových projektů IGA MZ ČR nebude přednášet prof. Semrád.
Tiskové konference, kterou zamýšlí uspořádat firma Sanofi-Synthélabo ve čtvrtek dopoledne, se ČKS oficiálně nezúčastní.
 
III. X. výroční sjezd, 19.–22. 5. 2002, Brno
Ing. Vojtášová informovala členy výboru o stavu příprav zajištění kongresu. Na základě připomínek prof. Gregora je v jednání snížení některých výdajů obsažených v chystané smlouvě s BVV. Ing. Carda, náměstek BVV, přislíbil poskytnutí čtyřdenních permanentních karet pro parkování v Expoparkingu za cenu 200,– Kč na osobu/4 dny. Tyto permanentky budou prodávány zájemcům při registraci. Výbor pověřil předsedu organizačního výboru sjezdu prof. Tomana zvážením dalších restrikcí v rozpočtu ve smlouvě s BVV a změn v umístění odborných sekcí (posterová sekce).
Na webové stránce ČKS (www.kardio-cz.cz) je již zveřejněna první informace ke sjezdu společně s přihláškou k účastia formulářem pro abstrakta. V 9. čísle Cor et Vasa budou přihláška k účasti a formulář pro abstrakta k dispozici také v tištěné podobě. Abstrakta, zaslaná v jiné formě než na oficiálním tištěném formuláři nebo v předepsaném elektronickém formátu, nebudou programovým výborem akceptovány!!
U příležitosti životního jubilea v příštím roce bude uděleno čestné členství ČKS MUDr. Ivanu Málkovi, CSc. (Praha), prof. MUDr. Heleně Vaverkové (Olomouc) a MUDr. Pavlovi Jebavému (Praha). Dr. Málek bude požádán o proslovení Slavnostní přednášky ČKS, prof. Vaverková o proslovení Luklovy přednášky, prof. Dominik (Hradec Králové) o proslovení Navrátilovy přednášky a prof. Kvasnička (Hradec Králové) o proslovení Herlesovy přednášky na téma "100 let EKG".
V rámci odborného programu budou zařazena následující sympozia výboru ČKS:
 1. Zamyšlení nad vývojem současné mediciny (kardiologie) - jako hlavní řečník bude požádán Mgr. J. Hořejší.
 2. Výsledky Euro Heart Survey v ČR - koordinací pověřen prof. Čerbák.
 3. Hot lines – koordinací pověřen doc. Špinar.
IV. Žádosti o zřízení pracovišť invazivní kardiologie
Na výbor ČKS došly další žádosti o doporučení vzniku nových pracovišť invazivní kardiologie. Tyto žádosti byly projednány s následujícími závěry:
 1. Nemocnice Pardubice - výbor doporučuje zřízení tohoto pracoviště (krajské město, pracoviště bude druhým odd. invazivní kardiologie navázaným na Kardiocentrum ve FN v Hradci Králové, nepožadují státní dotaci).
 2. Nemocnice Liberec - výbor doporučuje (krajské město, pracoviště bude navázáno na Kardiocentrum ve VFN Praha).
 3. Nemocnice Vítkovice - výbor nedoporučuje (v Ostravě a jejím blízkém okolí již existuje několik pracovišť invazivní kardiologie, která dostatečně pokrývají potřeby regionu).
 4. Nemocnice Litoměřice - výbor nedoporučuje (potřeby regionu budou dostatečně pokryty pracovišti v Ústí nad Labem a v Liberci).
Výbor ve svém rozhodování vycházel z Národního kardiovaskulárního programu a z Koncepce rozvoje kardiologie, která byla nedávno projednána na VR MZ ČR. Podle těchto dokumentů je ideální stav 11 kardiocenter a 22 pracovišť invazivní kardiologie.
Písemné stanovisko všem čtyřem žadatelům odešle doc. Hradec.
V. Vztahy mezi ČKS a jejími pracovními skupinami
Doc. Špinar navrhl změnu Stanov ČKS ve smyslu zrušení limitu 2 funkčních období pro členství ve výborech pracovních skupin. Argumentoval zrušením této podmínky u ČLS JEP a České společnosti pro hypertenzi. Podle názoru doc. Špinara nemají některé pracovní skupiny dostatečnou členskou základnu, aby mohl být výbor obměňován po dvou funkčních obdobích novými lidmi, kteří by byli ochotni ve výboru pracovat. Členové výboru s touto námitkou nesouhlasili a návrh na změnu Stanov nebyl schválen.
Prof. Čerbák navrhl, aby v příštím výboru byl jeden člen pověřen koordinací činnosti pracovních skupin.
Na základě připomínek nové účetní firmy bude předsedům všech pracovních skupin odeslán dopis s instrukcemi, podle kterých jsou povinni postupovat při organizování sympozií pracovních skupin. Pracovní skupiny, jako součást České kardiologické společnosti, jsou povinny předkládat výboru finanční evidenci o pořádaných sympozicích (přehled příjmů a výdajů). S organizátorem sympozia musí být sepsána smlouva, ve které bude jasně řečeno, že případný zisk z akce bude převeden na konto ČKS (pod variabilním symbolem příslušné pracovní skupiny). Druhou možností (z hlediska účetnictví ČKS přijatelnější) je vedení veškeré účetní evidence přes konto ČKS (tak, jak to prozatím funguje u PS Echokardiografie, Srdeční selhání a Arytmie a trvalá kardiostimulace). V žádném případě není akceptovatelný způsob, že si PS uspořádá sympozium a o výsledku nepodá výboru zprávu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé PS nemají právní statut, pořádá jejich sympozia de iure Česká kardiologická společnost a ta musí mít přehled o příjmech a výdajích.
Na výročním sjezdu 2002 bude svolána společná schůze výboru ČKS a předsedů pracovních skupin.
Ze zisku sympozií pracovních skupin je po odečtení daní možné hradit cestovní příkazy členů pracovní skupiny na schůze jejího výboru, event. na odborná jednání (na doporučení výboru PS) až do vyčerpání tohoto zisku.
 
VI. Připomínky ke koncepci rozvoje kardiologie
K již odsouhlaseným připomínkám přibyly další, které vyplynuly z jednání pléna Vědecké rady MZ ČR:
 • od Společnosti hygieny a komunitní medicíny – žádost o rozšíření textu NKP o doplněk, že bude primární prevence prováděna ve spolupráci s příslušnými orgány hygienické služby - odstavec "Primární prevence" bude rozšířen o spolupráci se Společností hygieny a komunitní medicíny. Ostatní připomínky této společnosti nebyly výborem ČKS akceptovány.
 • Národní kardiovaskulární program se nezabývá otázkou cévních mozkových příhod – doc. Hradec odpoví, že součástí NKP je jako příloha soubor celkem 22 guidelines, z nichž jedno se zabývá právě diagnostikou a léčbou cévních mozkových příhod (bylo vypracováno ve spolupráci s Neurologickou společností).
 • V NKP chybí podrobnější rozpis postgraduálního vzdělávání dospělých kardiochirurgů – za Českou společnost kardiovaskulární chirurgie již bylo doplněno prof. Dominikem a materiál bude tvořit další přílohu NKP
Doc. Chaloupka na základě těchto připomínek přepracuje Národní kardiovaskulární program, který bude odeslán VR MZ ČR.
 
VII. Příprava voleb do výboru ČKS na funkční období 2002–2005
Na začátku roku bude vyhlášeno první kolo voleb (ukončeno 28. 2. 2002), volební lístky budou odeslány všem členům České kardiologické společnosti obyčejnou poštou. Druhé kolo bude vyhlášeno na konci března a ukončeno 30. 4. 2002 (rozesláno všem členům ČKS doporučenou poštou).
Volební komise byla jmenována ve složení: doc. Chaloupka, dr. Málek, dr. Rozsíval. Volební komise zpracuje došlé volební lístky a na valné hromadě při sjezdu ČKS vyhlásí výsledky voleb.
Pro informaci členů bude během prvního kola uveřejněn na webové stránce ČKS (www.kardio-cz.cz) jmenný seznam všech členů společnosti, ze kterého lze vybírat kandidáty do prvního kola.
 
VIII. Různé
 1. Nominace do výboru World Heart Federation na období 2004-2006: Prof. Gregor se zeptá prof. Petra Widimského, zda by souhlasil se svojí nominací na jednu z volitelných pozic výboru World Heart Federation. Doc. Špinar souhlasí s tím, aby byl nominován jako druhý kandidát.
 2. Zpráva o Echo dnech: Doc. Hradec informoval členy výboru o úspěšně zorganizované akci po stránce odborné i společenské. Výbor ČKS odsouhlasil odměnu ve výši 30 000.-Kč pro organizační výbor v čele s dr. V. Stojovou. Dr. Stojové bude odeslán dopis s poděkováním za organizaci Echo dnů.
 3. Stížnosti na distribuci Cor et Vasa na Slovensku: Členové výboru se zabývali množícími se stížnostmi slovenských členů ČKS na nepravidelné doručování Cor et Vasa. Výbor tento fakt odsoudil a vydavatelství Praha Publishing bude odeslán důrazný protest proti tomuto porušování smlouvy, podle které je Praha Publishing odpovědná za distribuci časopisu všem členům ČKS, tedy i členům na Slovensku.
 4. Výbor ČKS odsouhlasil úhradu registračního poplatku na extramurální kurz ESC o srdečním selhání , který proběhne 29.11. - 1.12.2001 v Brně, všem dosud přihlášeným členům ČKS.
 5. Z důvodu neplacení členských příspěvků po dobu dvou let zaniká členství v České kardiologické společnosti 38 lékařům. Všem bude oznámení o ukončení členství zasláno poštou.
 6. Firmě Pfizer bude odeslán protest proti připojení propagačních materiálů firmy k poslednímu číslu Cardiology Alert, což se stalo bez vědomí výboru ČKS.
Noví členové:
MUDr. Jiří Vejvoda, Praha 9-Čakovice
MUDr. Kamil Žďárský, Kopřivnice
MUDr. Petra Pazderková, České Velenice
MUDr. Radovana Machačková, Praha 4-Krč
MUDr. Alena Floriánová, Brno
Bc. Pavla Povolná, Praha 9
MUDr. Milan Ušiak, Bratislava 1, Slovensko
 
Příští schůze výboru se uskuteční 22. 11. 2001 od 9.00 hodin v salónku Nemocnice Na Homolce.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost