Zápis ze schůze výboru konané dne 18. 6. 2001 v Praze

Přítomni: doc. Hradec, prof. Gregor, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, prof. Kvasnička, doc. Špinar
Omluveni: prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Aschermann, prof. Vítovec, doc. Widimský
Přizván: doc. Chaloupecký, prof. P. Widimský
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Dne mladých kardiologů – místo prof. Gregora bude v hodnotitelské komisi doc. Špinar
Prof. Kvasnička odešle co nejdříve na sekretariát odpověď královehradeckému hejtmanovi na jmenování 3 krajských konzultantů za obor kardiologie.
Projekt "Kardiologie pro každého" – podle písemného vyjádření dr. Gintela je v jednání vytištění této přílohy s šéfredaktorem Hospodářských novin, kde je možnost publikace v září tohoto roku. Nadále zůstává možnost zveřejnění v časopisu Týden, v Lidových novinách a v časopisu Květy.
Ostatní úkoly vyplývající ze zápisu byly splněny, členové výboru souhlasí se zněním zápisu.
 
II. Předběžná finanční zpráva z IX. výročního sjezdu ČKS
L. Prchalová přednesla předběžnou zprávu o nákladech a příjmech ze sjezdu. Pro příští rok se musí nákladová stránka snížit o nadstandardní výdaje (pracovní verze guidelines, 5 společenských akcí na pondělní večer atd.). Na druhé straně došlo také ke zvýšení příjmové stránky, tzn. že celkový zisk překročí částku 3 mil. Kč (po odečtení DPH a daně z příjmu). Bilance sjezdu bude e-mailem rozeslána všem členům výboru a na zářijové schůzi bude přednesena konečná finanční zpráva sjezdu, kterou zpracuje účetní firma. Návrh na zvýšení registračních poplatků a navýšení platby za inzerce (čímž se zamezí velkému počtu inzerátu v Programu) bude projednán na zářijové schůzi výboru.
Ing. Vojtášová z agentury Kongres-takt bude požádána o rezervaci jednacích a výstavních ploch na výstavišti na brněnském výstavišti pro příští rok, dále o rezervaci ubytovacích kapacit. Smlouva o organizaci bude podepsána na zářijové schůzi výboru po přednesení definitivní zprávy o sjezdu. Zároveň bude přes prázdniny připravena smlouva mezi BVV a ČKS, kterou podepíše doc. Hradec.
 
III. Zpráva o jednání UEMS
Prof. Petr Widimský se zúčastnil jako zástupce ČKS jednání Cardiology Section of UEMS 11. 5. 2001 v Bruselu. Výbor předložil písemnou zprávu a informoval osobně členy výboru o průběhu jednání, ze kterého vyplývá konkrétní návrh na možnost získání přidělování evropských akreditačních bodů pro náš národní kongres, pokud bude spolupořadatelem ještě jedna zahraniční národní společnost (Slovenská kardiologická společnost). Na zářijové schůzi výboru bude tato možnost při prvních přípravách kongresu v roce 2002 znovu prodiskutována.
Zároveň předložil prof. Widimský členům výboru svůj návrh na modifikaci Národního kardiovaskulárního programu týkající se počtu kardiocenter v ČR (zda je jich málo či mnoho a zda je jejich geografická distribuce správná). Podle názoru prof. Widimského by optimální cílový stav pro ČR měl v letech 2001–5 dosáhnout 11 (max. 12) kompletních kardiocenter a 21–22 oddělení invazivní kardiologie. Zároveň je toho názoru, že současná geografická struktura rozdělení kardiocenter a odd. intervenční kardiologie je dostačující k zajištění potřebné péče v dostatečném objemu a kvalitě. V tomto duchu doporučuje prof. Widimský modifikovat Národní kardiovaskulární program.
S touto modifikací vystoupí doc. Hradec na plánované schůzce VR MZ ČR, která se uskuteční 25. 6., a které se za výbor ČKS zúčastní také prof. Kvasnička, dr. Berka, prof. Widimský, prof. Gregor a zástupce dětských kardiologů (doc. Chaloupecký nebo
dr. Škovránek).
 
IV. Schválení textů guidelines "Diagnostika a léčba chronického srdečního selhání" a "Plicní embolie"
Členové výboru souhlasí s uvedenými texty. Publikovány budou postupně v časopise Cor et Vasa.
 
V. Nominace kandidátů do výboru a komisí ESC na funkční období 2002–2004
Prof. Rydénovi bude odeslán návrh České kardiologické společnosti na pozice v novém výboru Evropské kardiologické společnosti pro funkční období 2002 - 2004. Členové výboru se shodli na těchto kandidátech:
President-Elect Prof. Michal Tendera (Polsko)
Vice-President Doc.MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
Councillor Prof. P. Vardas (Řecko) – Hellenical Cardiological Society bude podporovat doc. Hradce na pozici Vice-President
Jako člena Nominating Committee výbor navrhuje prof. Romana Čerbáka (v případě, že nebude souhlasit, bude navržen prof. Vítovec).
Prof. Bassandovi bude odeslán návrh na členy komisí ESC pro funkční období 2002–2004, a to v tomto složení:
Doc. J. Špinar Editorial Board of the European Journal of Heart Failure
Committee for Euro Heart Survey
Dr. P. Frídl Editorial Board of the European Journal of Echocardiography
Dr. J. Bytešník Editorial Board of Europace
Prof. J. Kvasnička Editorial Board of Cardiovascular Research
Dr. J. Kautzner ETP Committee
Congress Program Committee
Případně prof. Aschermann v některém z dalších komisí (doc. Hradec se zeptá)
 
VI. Katalog péče přímo hrazené pacientem
České lékařské komoře bude na jejich písemný dotaz sděleno stanovisko výboru ČKS, podle kterého ČKS nevidí důvod pro zřizování katalogu výkonů přímo hrazených pacientem a vznik těchto výkonů. V tomto duchu odpoví prof. Čerbák.
 
VII. Výběr příjemce výzkumného grantu ČKS na r. 2002
Celkem došly na sekretariát ČKS tři přihlášky, z toho dvě splnily podmínky udělení grantu (včasné odeslání - do 31.5.2001 a kompletní dokumentace). Jedná se o práce dr. Orbana z I. interní kliniky FN Brno a dr. Melenovského z III. interní kliniky VFN Praha. Bohužel žádost dr. Málka z Kardiocentra FNKV Praha došla pozdě a nebyla kompletní.
Vzhledem ke kvalitě obou žádostí schválil výbor ČKS udělení dvou grantů, každý ve výši 300 tis. Kč, oběma lékařům.
 
VIII. Program Kardiologických dnů 2001
Prof. Čerbák a doc. Chaloupka budou požádáni o sestavení návrhu programu Kardiologických dnů na základě bloků, které sestavili členové výboru, a předložení tohoto programu na zářijové schůzi výboru. Grantové projekty bohužel ještě nebyly ohodnoceny, stane se tak pravděpodobně až v září.
Kostru odborného programu budou tvořit:
 • vyzvaná přednáška prof. van den Werfa + prof. Widimského (celkem 60 minut)
 • přednášky vítězů Dne mladých kardiologů (60 minut)
 • grantové projekty (zhruba na 3–4 hodiny)
 • HOT LINES:
  • studie VINO (dr. R. Špaček) 20 minut
  • studie FAT (dr. Melenovský + dr. Malík) 20 minut
  • případně výsledky průzkumu ATP Survey (doc. Hradec) 20 minut
 • zpráva řešitelů zahraničních grantů udělených v roce 1998 a 2000 (dr. Šťovíček, dr.Holaj) 60 minut
 • veřejná oponentura guidelines (20 minut prezentace + 25 minut diskuse):
  Vrozené srdeční vady (dr. Popelová) – inovace
  Akutní koronární syndromy (prof. Aschermann) – inovace
Od roku 2002 bude akce opět jednodenní.
 
IX. Změna účetní firmy pro ČKS
Z důvodu neshod se stávající účetní firmou (špatná fakturace sjezdu apod.) bude k 30. 6. s touto firmou rozvázána smlouva. Nová účetní firma bude vybrána na základě výběru, který provede prof. Gregor, prof. Čerbák a doc. Chaloupka v co nejbližší době. Tato nová účetní firma převezme od 1. 7. účetnictví ČKS. Pí. Hrtoňová, která účetnictví vedla do současnosti, předá k tomuto datu nové firmě veškeré doklady + zpracované účetnictví za první pololetí tohoto roku. Finanční zprávu z kongresu zpracuje p. Hrtoňová vzhledem k tomu, že účetně tato bilance spadá do prvního pololetí.
Výpověď smlouvy stávající účetní předá prof. Gregor.
 
X. Různé:
 1. Definitivní podmínky výzkumného grantu ČKS - domácí výzkum – přeložena na příští schůzi výboru, doc. Špinar přednese návrh těchto podmínek zpracovaných právníkem.
 2. Obecné zásady tvorby, schvalování a implementace guidelines – prof. Kvasnička dodá členům výboru text těchto obecných zásad
 3. Zpráva o 9th Alpe-Adria Cardiology Meeting, 6–9. 6. 2001, Dubrovník – doc. Hradec, doc. Špinar, dr. Bytešník a L.Prchalová ze za výbor ČKS zúčastnili této konference společně s 21 aktivními účastníky. Symposium bylo po stránce odborné velmi kvalitní, dr. Magage se se svojí prezentací umístil na 3. místě v hodnocení posterové sekce. Celkem bylo investováno do podpory aktivních účastníků na tomto kongresu 10.987,- DEM (úhrada registračních poplatků + ubytování). Pro další ročník Alpe-Adria Cardiology Meeting, který se bude konat ve Vídni, budou do Advisory Board jmenování doc. Hradec, prof. Čerbák a doc. Špinar.
 4. Doc. Špinar zastoupí prof. Čerbáka na schůzce národních koordinátorů Euro Heart Survey, která se uskuteční 30. 8. ve Stockholmu.
 5. Dr. Mandysová požádala jménem PS Echokardiografie výbor ČKS o podporu v požadavku, aby zdravotní pojišťovny poskytovaly plnou úhradu za echokontrastní látky, užívané v echokardiografii z těchto indikací: 1. zvýraznění slabých a nedostatečně zobrazitelných dopplerovských signálů u chlopenních stenóz, regurgitací a u zkratových srdečních vad 2. zvýraznění hranic endokardu v průběhu zátěžových echokardiografických vyšetření. Výbor ČKS toto stanovisko podporuje.
 6. Doc. Hradec informoval členy výboru o žádosti nově zřízené pobočky European Resuscitation Councill v Praze o jmenování zástupců ČKS do tohoto výboru. O zastupování budou požádáni dr. Vrbská z IKEM (požádá dr. Bytešník) , dr. Jirmář z FNKV (požádá prof. Gregor) a dr. Janota z VFN (požádá doc. Hradec).
 7. Doc. Hradec informoval členy výboru o návrhu, který odeslal na písemnou žádost prof. Tendery jménem České kardiologické společnosti, a který se týkal vyzvaných přednášek pro kongres ESC v roce 2002 (za Východní Evropu). Jako řečníky doc. Hradec navrhl prof. Petra Widimského, dr. Jana Bytešníka a dr. Renatu Cífkovou. Výbor s návrhem souhlasí.
 8. Informativně: doc. Hradec obdržel od dr. Maštálky, poslance Parlamentu ČR, další verzi návrhu zákona o postgraduálním vzdělávání. Dr. Bytešník oficiálně pozve prof. Santiniho na X. výroční sjezd ČKS v roce 2002 do Brna (prof. Santini vystoupí v bloku PS Arytmie a trvalá kardiostimulace).
 9. Přípravný výbor ve složení prof. J. Vojáček, dr. Petr Janský, doc. Stanislav Janoušek, dr. Karel Dvořák a dr. Dalibor Svrčina požádal výbor ČKS o udělení souhlasu se založením nové pracovní skupiny "Akutní kardiologie". Výbor ČKS se vznikem souhlasí, jmenovaný přípravný nucleus zveřejní v Cor et Vasa a na webové stránce ČKS přihlášku do této pracovní skupiny a po vzniku členské základny vypíše volby.
Noví členové:
MUDr. Andreas Krüger, Praha 6
MUDr. Ladislav Luběna, Olomouc
MUDr. Monika Kunová, Prachatice
MUDr. Ondřej Šmíd, Hradec Králové
MUDr. Jana Jandová, Frenštát pod Radhoštěm
MUDr. Antonín Mandovec, Sedlčany
MUDr. Dan Wechsler, Brno
 
Příští schůze výboru se uskuteční 18. 9. 2001 od 14.00 hodin na III. interní klinice VFN v Praze.
 
Zapsala: L. Prchalová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost