Zápis ze schůze výboru konané dne 22. 11. 2001 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. L. Berka, dr. J. Bytešník, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc.J. Špinar, prof. J. Vítovec, doc.J. Widimský
Omluveni: doc. V. Chaloupka, prof. J. Kvasnička
Přizváni: prof. J. Toman, doc. V. Chaloupecký, dr. M. Táborský
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
 • Dodatek ke smlouvě s Praha Publishing týkající se změny periodicity vydávání časopisu Cor et Vasa od r. 2002 – po opravě věcných chyb bude podepsána doc. Hradcem. Sl. Prchalová text připraví.
 • Doc. Chaloupka zatím vzhledem ke svému onemocnění neupravil Koncepci rozvoje kardiologie v ČR (Národní kardiovaskulární program) podle připomínek, které byly zaslány jinými odbornými společnostmi v rámci oponentního řízení a přijaty výborem ČKS. Bude požádán, aby tak učinil co nejdříve. Poslední termín, do kterého musí být upravený dokument předán VR MZ ČR je 15.12.2001.
 • Sl. Prchalová podá znovu žádost o akreditaci ČKS k pořádání postgraduálních doškolovacích akcí a zároveň poukáže na konto České lékařské komory požadovaný administrativní poplatek 9 000 Kč.
 • Do příští schůze výboru bude odeslán všem předsedům pracovních skupin ČKS dopis s instrukcemi ohledně finanční a organizační evidence symposií pracovních skupin.
 • Dr. Berkovi se podařilo při dohodovacím řízení získat slib, že od příštího roku budou hrazeny echokontrastní látky jako ZÚLP (viz zápis ze schůze 18. 6. t. r.). Dr. Berka byl výborem pověřen, aby ve spolupráci s předsedkyní PS pro echokardiografii Dr. E. Mandysovou v jednáních pokračoval až do oficiálního schválení.
Všichni členové souhlasí se zněním zápisu.
 
II. X. výroční sjezd ČKS, Brno 19.–22. 5. 2002
Prof. Toman podal členům výboru zprávu o stavu příprav sjezdu.
Členům výboru byla předána I. oznámení, která budou rozeslána všem členům společnosti v nejbližších dnech. Je již aktivována možnost elektronického přihlašování se k účasti na kongresu přes webovou stránku ČKS.
Hlavním sponzorem sjezdu bude firma Léčiva, a.s., která bude sponzorovat Gala večer ČKS v hotelu Voroněž a dále budou sponzorovat kongresové tašky. Logo hlavního sponzora bude po dohodě organizačního výboru umístěno při vchodu do Rotundy vedle informačního panelu. Ve všech následujících informacích o sjezdu, včetně opakujících se oznámení v Cor et Vasa bude firma Léčiva uváděna jako hlavní sponzor sjezdu.
Smlouva s Veletrhy Brno – po personálních změnách ve vedení firmy Veletrhy Brno se definitivní jednání o uzavření smlouvy o pronájmu ploch a technickém zabezpečení zdrželo. Smlouva bude podepsána do poloviny prosince 2001.
Všichni předsedové pracovních skupin obdrželi oficiální výzvu k návrhům programu hodinových bloků PS, případně i sekcí "Pro a proti" a "Jak na to" v rámci odborného programu sjezdu. Termín zaslání těchto návrhů je do 15.1.2001. Stejně tak byly vyzvány i spolupracující odborné společnosti.
V nejbližších dnech bude odeslána firmám oficiální výzva k účasti na sjezdu (společně s přihláškou + dotazníkem pro vystavovatele + I. oznámením).
Prof. Aschermann byl pověřen, aby se ujal organizace sekce s přímými přenosy z katetrizačních laboratoří. PS pro arytmie a kardiostimulaci projevila zájem na programu této sekce participovat.
Akce "Kardiologický kilometr" - nabídka společnosti Špilberk Club Brno na uspořádání běhu Brnem nejen pro účastníky sjezdu, ale i pro širší veřejnost, byla výborem kladně přijata a ČKS tuto aktivitu vítá. Tento běh bude uspořádán v rámci oficiálních doprovodných akcí sjezdu, pravděpodobně v úterý 21. 5. 2002 ráno. ČKS nebude na této akci finančně participovat.
Návrh na zařazení edukačního programu Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci Evropské kardiologické společnosti do odborného programu sjezdu (cca 6hodinový blok přednášek) nebyl výborem ČKS přijat.
Prof. Pirk požádal jménem Společnosti pro transplantace výbor ČKS o zařazení 30minutového bloku, věnovaného transplantaci srdce. Výbor ČKS tento návrh přijal a pověřil programový výbor sjezdu, aby byl tento blok zařazen do programu jako společné symposium ČKS a Společnosti pro transplantace.
Hlasovací zařízení bude instalováno v jednom přednáškovém sálu (pokud bude ze stran pracovních skupin zájem). Do tohoto přednáškového sálu budou na jeden den soustředěny všechny programové bloky, které budou hlasovací zařízení vyžadovat.
Doc.Hradec a prof. Toman předběžně pozvali na výroční sjezd ČKS prof. Josepha Kisslo z Durhamu v Severní Karolíně, USA. Prof. Kisslo pozvání přijal. Výbor ČKS souhlasí, aby byl požádán o přednesení slavnostní zahraniční přednášky. Jako hostovi ČKS mu bude hrazeno ubytování + cesta; o sponzoring těchto nákladů bude požádána firma Hewlett Packard. Prof. Toman byl pověřen odesláním oficiálního pozvání prof. J. Kisslo.
K pasivní účasti na kongresu budou pozváni i předsedové okolních národních kardiologických společností.
 
III. Edukační postgraduální kurz ESC "Controversies in Heart Failure at the Start of the Third Millennium", 29.–1. 12. 2001, Brno – hotel International
Program kurzu je uveřejněn na naší webové stránce, včetně přihlášky k účasti, která slouží pro žadatele o úhradu registračního poplatku z fondu České kardiologické společnosti. Předběžně je přihlášeno 180 lidí, sponzorsky se podílí na úhradě registračních poplatků tyto firmy: Aventis, Léčiva, Roche, Sanofi-Synthélabo, Nadace Galena a Servier. Generálním sponzorem celého kurzu je firma Servier.
Původně vyhrazená suma 100 000,– Kč z rozpočtu ČKS na úhradu registračních poplatků pro účastníky z ČR do 35 let věku bude vyčerpána jen asi z poloviny.
Doc.Hradec bude tlumočit na výboru ESC naše připomínky k organizaci kurzu, zvláště pak nedostatečné informování ze strany ESC o všech záležitostech týkajících se finančního zajištění.
 
IV. Parlamentní zdravotnický seminář "Civilizační choroby jako projev poruchy buněčného metabolismu způsobeného celopopulační avitaminózou"
Pod záštitou předsedy výboru pro zdravotní a sociální politiku poslance ing. Z. Škromacha proběhl před týdnem v Parlamentu tento velmi kontraverzní seminář pořádaný Svazem pacientů (MUDr. K. Erben, místopředseda Svazu pacientů). Doc. Hradec se pokusil předem upozornit ing. Škromacha na škodlivost pořádání takového semináře, leč bez úspěchu. Výsledkem tohoto semináře je komuniké pro sdělovací prostředky, které obsahuje velmi mnoho nepravdivých a zavádějících informací. Kromě jiného toto komuniké popírá základní principy prevence kardiovaskulárních onemocnění, konkrétně hypolipidemickou léčbu.
Výbor ČKS požádá předsedkyni PS Preventivní kardiologie doc. H. Rosolovou, aby ve spolupráci s předsedou České společnosti pro aterosklerózu doc. R. Češkou vypracovala oficiální stanovisko k tomuto komuniké. Stanovisko obou odborných společností bude zasláno ing. Z. Škromachovi, Vědecké radě MZ ČR a všem sdělovacím prostředkům, kterým bylo komuniké předáno.
Doc. Rosolovu a doc. Češku požádá o vypracování stanoviska doc. Hradec. O připojení se ke stanovisku byla prostřednictvím doc. J. Widimského požádána také Česká společnost pro hypertenzi.
 
V. Pfizer – smlouva o Cardiology Alert
V zápisu z minulé schůze výboru ČKS bylo uvedeno, že firmě Pfizer bude odeslán protest proti připojení propagačních materiálů firmy k poslednímu číslu "Clinical Cardiology Alert" (viz bod VIII f v zápisu, Cor Vasa 2001;43(9): Kardio: K226-227). Doc. Hradec upozornil, že výbor ČKS na své schůzi dne 12. 9. 2000 odsouhlasil bez připomínek návrh firmy Pfizer na vydávání časopisu "Clinical Cardiology Alert" pod záštitou ČKS. V tomto návrhu bylo výslovně uvedeno, že firma Pfizer bude hradit veškeré náklady spojené s copyright, vydáváním a rozesíláním časopisu. Pfizer má za toto právo vkládat k jednotlivým číslům své firemní materiály. Stížnost z minulé schůze výboru proto byla anulována. Výbor souhlasí s vkládáním firemních materiálů do obálek s výtisky "Clinical Cardiology Alert" zasílaným členům ČKS. Výbor také vyslovil souhlas s návrhem firmy Pfizer na pokračování tohoto projektu i v příštím roce. Pro zvýšení počtu čtenářů, kteří odpovídají na kontrolní otázky v každém čísle časopisu budou v příštím roce udělovány za správné odpovědi kredity CME a bude také vyhlášena soutěž s věcnými cenami (sponzorování účasti na kardiologickém kongresu, předplatné odborného časopisu nebo poukázka na nákup odborné literatury apod.) pro nejúspěšnější řešitele. Věcné ceny bude sponzorovat firma Pfizer. Oznámení o vyhlášení soutěže bude uveřejněno v Cor et Vasa.
 
VI. Účetnictví ČKS
 1. Stížnost na bývalou účetní ČKS paní Hrtoňovou: Komoře daňových poradců bude odeslána stížnost ČKS na paní Hrtoňovou pro podezření z porušování zákona o daňovém poradenství a odmítavý postoj k opravám chyb v účtové osnově, které učinila v prvním pololetí tohoto roku.
 2. Výbor souhlasí se zřízením "home banking" na sekretariátu ČKS. Přístup bude mít sekretářka ČKS sl. Prchalová, která v Živnostenské bance Brno zjistí možnost zasílání kopií bankovních příkazů podaných přes home banking na e-mailové adresy pokladníka ČKS prof. Gregora a místopředsedy ČKS prof. Čerbáka. Limit pro zadávání příkazů v jednom dni byl výborem stanoven na 50 000,– Kč. Právník ČKS Mgr. Lukáš Prudil bude požádán o přípravu návrhu smlouvy mezi ČKS a sl. L. Prchalovou, která bude ošetřovat výhradní přístup L. Prchalové (přes heslo a kód) k tomuto systému bankovnictví.
VII. Stavovské předpisy ČLK – Akreditace pracovišť a licence školitele
Prof. Čerbák informoval členy výboru o tom, že ve stavovských předpisech ČLK nejsou stanoveny doby platnosti udělených funkčních licencí. Navrhl, aby u funkčních licencí v oboru kardiologie byla tato doba stanovena a licence byla obnovována na základě potvrzení o provádění určitého minimálního počtu licencovaného výkonu ročně. V současnosti je časová limitace na dobu 3 let stanovena pouze u funkčních licencí z invazivní, resp. intervenční kardiologie a invazivní kardiologie.
Výbor souhlasí s návrhem, aby platnost licence školitele i funkční licence pro určitý lékařský výkon byla omezena obecně na dobu 5 let. Předsedové pracovních skupin budou vyzváni, aby doplnili Stavovský předpis požadovanými minimálními ročními počty vyšetření, které musí držitel licence doložitt, aby mu byla licenci obnovena.
Prof. Čerbák zjistí možnost uzavření smlouvy mezi ČLK a ČKS o finančím odměňování za schvalovací proces licencí a akreditací. Odměna by byla rozdělena na pokrytí nákladů za poštovné ČKS a mezi prof. Čerbáka a sl. Prchalovou za práci, kterou schvalování akreditací a licencí věnují.
 
VIII. Různé:
 1. X. Alpe-Adria Cardiology Meeting: Sl. Prchalová požádá organizační sekretariát akce o zaslání cca 50 kusů "Preliminary Program", které budou zaslány zájemcům, především z řad aktivních účastníků letošního Alpe-Adria Cardiology Meeting.
  Byla odsouhlasena finanční podpora ze strany ČKS pro celkem 20 aktivních účastníků ve věku do 35let (v cenové kategorii do 300 Euros na každého). Sl. Prchalová vyplní a odešle formulář hlavnímu organizátorovi prof. Steinbachovi do Vídně.
 2. Euro Heart Survey: Výbor projednal dopis dr. Popelové. Vzal na vědomí její jmenování do "Scientific Expert Committee of the Euro Heart Survey on Adult Congenital Heart Disease". Žádost o finanční podporu sběru dat v této větvi programu Euro Heart Survey nebyla výborem schválena. Prof. Čerbák sdělí stanovisko výboru dr. Popelové písemně.
 3. Dr. Berka byl pověřen, aby odpověděl na dopis dr. Kubinyiho – stanovisko k možnosti sprchování pacientů po zátěžových testech.
 4. Pro informaci výboru: Prof. Zoltán Mikeš ze SR navrhl program společného symposia Maďarské, Slovenské a České kardiologické společnosti na výroční sjezd ESC v příštím roce v Berlíně.
 5. Předseda PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Dr. Táborský informoval výbor o vzniku nové elektrofyziologické laboratoře v nemocnici Třinec-Podlesí.
 6. Výbor souhlasí s poskytnutím textů guidelines "Akutní infarkt myokardu" prof. Zvárové k výzkumné práci, tedy k nekomerčním účelům.
 7. Dr. Berka jménem Sdružení praktických kardiologů informoval o střetu některých kardiologů se zdravotmími pojišťovnami při farmakoterapeutických konsekvencích doporučených postupů (guidelines). Výbor všechna publikovaná guidelines schválil a pokud se někdo dostane do konfliktu s pojišťovnou, protože postupoval podle těchto guidelines, ČKS se za něj postaví svým odborným vyjádřením.
Noví členové:
MUDr. Roman Škulec, Praha 2
MUDr. Alena Vlachová, Praha 7
MUDr. Radka Adámková, Brno
MUDr. Monika Zemanová, Praha 4
MUDr. Tomáš Veiser, Praha 5 - Smíchov
MUDr. Radovan Stančík, Nový Jičín
MUDr. Andrea Kitanovičová, Praha 10
MUDr. Tomáš Balík, Praha 4
MUDr. Gabriela Doležalová, Brno
MUDr. Radovan Malý, Hradec Králové 2
MUDr. František Kubíček, Krnov
MUDr. Jan Brázdil, Praha 1
MUDr. Jan Vojáček, Praha 4
MUDr. Bronislav Holek, Havířov-Prostřední Suchá
MUDr. Jan Dostál, Ostrava
MUDr. Libor Novák, Adamov 2
MUDr. Martin Třetina, Černá Hora
MUDr. Eva Dufková, Ivančice
MUDr. Jindřich Kupec, Praha 10
 
Příští schůze výboru se uskuteční dne 18. 12. 2001 od 14.00 hodin v Havlíčkově Brodu.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost