Zápis ze schůze výboru konané dne 18. 9. 2001 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, doc. V. Chaloupka, prof. P. Gregor, dr. L. Berka, dr. J. Bytešník, dr. P. Frídl, prof. J. Kvasnička, doc. J. Špinar, doc. J. Widimský
Omluveni: prof. M.Aschermann, prof. J. Lukl, prof. J. Vítovec
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Účetnictví ČKS – dne 13. 9. bylo předáno účetnictví nové účetní firmě ing. Petra Buchníčka v Brně. Dosavadní účetní pí. Evě Hrtoňové bude uhrazena pouze částka, která jí náleží za vedení účetnictví podle uzavřené smlouvy a nikoliv částka, kterou si pí. Hrtoňová fakturovala (rozdíl ve 2. čtvrtletí roku 2001 zhruba 10 tis. Kč). Zároveň bude pí. Hrtoňové odeslán dopis, že ČKS netrvá na vrácení přeplatků z minulých čtvrtletí (od poloviny roku 2000), kdy bylo pí. Hrtoňové na základě její faktury hrazeno více, než měla obdržet podle smlouvy (v každém čtvrtletí rozdíl zhruba 10 tis. Kč ve prospěch pí. Hrtoňové). Nová účetní firma ing. Buchníčka bude prozatím finančně hodnocena hodinově, a to do konce roku 2001, kdy bude ing. Buchníček schopen stanovit měsíční paušál. Poté bude uzavřená smlouva písemně doplněna či upravena. Výbor na lednové schůzi výboru musí paušál schválit.
Dr. Frídl a Dr. Berka budou na příští schůzi výboru informovat o dalších krocích PS Echokardiografie, která z pověření výboru ČKS měla požádat SZP o plnou úhradu echokontrastních látek užívaných v echokardiografii u indikací uvedených v minulém zápisu ze schůze výboru ČKS.
Doc. Hradec se společně s dr. Berkou, dr. Škovránkem a prof. P. Widimským zúčastnil dne 25. 6. 2001 schůze pléna Vědecké rady MZ ČR, kde se projednávala koncepce rozvoje kardiologie v ČR. Doc. Hradec přednesl hlavní body Národního kardiovaskulárního programu + návrh modifikace prof. Widimského. Připomínky k přednesené koncepci oboru kardiologie byly zaslány doc. Hradcovi prof. Horkým. Česká internistická společnost (ČIS) navrhuje doplnit bod "Ambulantní péče" o spolupráci praktických lékařů s internisty. Dále úprava bodu "Postgraduálního výchova kardiologů" – podmínky vstupu do specializačního oboru jsou: 1. ukončená LF s titulem MUDr.; 2. výběr uchazeče konkurzem organizovaným akreditovaným pracovištěm. ČIS doporučuje tyto podmínky doplnit o: 3. absolvování základního společného kmene pro interní obory v délce 2 roků k získání základních znalostí z interního lékařství. Další připomínky se týkají angiologické společnosti - doc. Hradec připomínky předal České angiologické společnosti s termínem přepracování části NKP do poloviny října. Radiologická společnost má jedinou připomínku - přejmenování "oddělení invazivní kardioangiologie" na "oddělení invazivní kardiologie". Periferní cévy zapracují angiologové do své části NKP. České angiologické společnosti byly předány také připomínky Radiologické společnosti.
Česká společnost pro anesteziologii a resuscitaci - připomínky se týkají kardiochirurgie, prof. Čerbák byl požádán, aby předal tyto připomínky prof. Černému, předsedovi České společnosti kardiovaskulární chirurgie, k zapracování do kardiochirurgické části NKP.
Dále doc. Hradec informoval členy výboru o složení oponentské skupiny koncepce oboru kardiologie, kterou stanovila VR MZ ČR (doc. Hradec, dr. Herber, doc .Roztočil, prof. Horký). Po obdržení připomínek svolá doc. Hradec schůzi této oponentské skupiny.
Ostatní úkoly z minulé schůze výboru byly splněny, členové souhlasí se zněním zápisu.
 
II. Program Kardiologických dnů 2001
Prof. Čerbák, člen organizačního výboru KD 2001, informoval členy výboru o odeslání dopisu těm, kteří byli na minulé schůzi výboru navrženi do odborného programu. S prezentací na sjezdu souhlasí všichni uvedení v návrhu (viz minulý zápis ze schůze) kromě dr. Popelové, která přednese inovovaná guidelines o chlopenních vadách na výročním sjezdu ČKS v květnu 2002 v Brně.
Grantové projekty zatím ještě nejsou ohodnoceny, stane se tak 1.10. po tomto datu budou úspěšně oponované grantové projekty doplněny do programu KD.
Na prof. Čerbáka se obrátila firma Sanofi-Synthélabo se žádostí o možnost prezentování výsledků studie CURE v rámci odborného programu KD. Členové výboru souhlasí, aby výsledky této studie byly předneseny, ale odděleně od HOT LINES, jejichž náplní jsou domácí studie. Studie CURE bude prezentována v rámci firemního sympozia, výbor stanovil poplatek za toto sympozium na 1.000,- Kč/1 minutu. Rozhodnutí bude firmě Sanofi-Synthélabo písemně sděleno se žádostí o upřesnění doby trvání sympozia a jmen přednášejících a předsedajících.
V rámci programu KD proběhnou i veřejné oponentury inovovaných guidelines "Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST segmentů" (autor je prof. P. Widimský) – výbor stanovil oponenty: prof. Vojáček, doc. Janoušek. Druhým inovovaným guidelines je "Nestabilní angina pectoris a akutní infarkt myokardu bez elevací ST segmentů" (autor je prof. M. Aschermann) – stanoveni oponenti prof. Staněk a dr. Groch. Autoři guidelines budou požádáni, aby předali text inovovaných guidelines oponentům nejpozději do konce října, oponenti pak zpracují své připomínky v následujících 14 dnech a vrátí zpět autorovi. Stejně tak budou písemně požádáni oponenti o zpracování posudku ve stanoveném termínu.
Prof. Čerbák připraví definitivní program Kardiologických dnů, který bude připraven do tisku do 15. 10. a odeslán všem členům ČKS s dostatečným časovým předstihem.
Prof. F. van de Werf bude hostem společnosti (hrazena cesta i pobyt). Sponzorování jeho účasti přislíbila firma AstraZeneca ČR. Výbor ČKS uspořádá na jeho počest ve čtvrtek večer společnou večeři.
Výbor souhlasí s rozdělením odměn členům organizačního výboru loňských Kardiologických dnů podle vzoru rozdělení odměn z Kardiologických dnů 1999 (celková částka 25 tis. Kč).
 
III. Definitivní finanční zpráva o IX. výročním sjezdu ČKS
Prof. Gregor předložil členům výboru definitivní finanční zprávu z IX. výročního sjezdu. Sjezd skončil ziskem, přesto ale prof. Gregor vyslovil obavy nad rostoucími náklady, které jsou vyšší oproti roku 2000 o cca 300 000 Kč. Pro příští rok je zapotřebí zvýšit příjmovou stránku rozpočtu (viz bod IV) a omezit některé výdaje.
Výbor finanční zprávu schválil, souhlasí také s rozdělením odměn členům organizačního výboru, jak jej navrhl prof. Toman, předseda organizačního výboru (celková částka byla stanovena na 7% z čistého zisku kongresu pro celý organizační výbor).
 
IV. X. výroční sjezd ČKS, Brno, 19.–22. 5. 2001
Výbor ČKS pověřil prof. J. Tomana funkcí předsedy organizačního výboru i pro příští rok. Pokud prof.Toman tuto nabídku přijme, v nejbližších dnech bude nutné uzavřít smlouvu s BVV o pronájmu prostor. Před podpisem smlouvy předloží prof. Toman předběžný rozpočet BVV pokladníkovi ČKS prof. Gregorovi k vyjádření. V letošním rozpočtu BVV jsou totiž některé položky, které prof. Gregor navrhl vyřadit zcela nebo snížit. Jedná se také o bezplatné parkování v krytých garážích Expoparking naproti hotelu Holiday Inn. V letošním roce mohli účastníci využít parkovacích míst zdarma, pro příští rok se prof. Toman pokusí domluvit s vedením BVV nákupu zlevněných parkovacích karet pro účastníky kongresu, jejichž cena by neměla přesáhnout 150 Kč/4 dny. Tyto karty by byly prodávány při registraci. V možnostech ČKS již není hradit paušálem celý Expoparking, tak jako tomu bylo v letošním roce.
Výbor ČKS souhlasí s podpisem smlouvy o organizačním zajištění kongresu s firmou Kongres-takt, za kterou vystupuje ing. Vojtášová. Ta bude požádána, aby zprostředkovala setkání prof. Tomana s vedením BVV.
Z důvodu již zmíněných rostoucích nákladů výbor rozhodl o zvýšení registračních poplatků od příštího sjezdu, a to následovně:
Členové ČKS
800 Kč (zaplaceno do 15. 4. 2002)
1.000 Kč (po 15. 4. 2002)
Nečlenové ČKS
1.000 Kč (zaplaceno do 15. 4. 2002)
1.200 Kč (po 15. 4. 2002)
Členové ČKS do 30let
400 Kč (zaplaceno do 15. 4. 2002)
500 Kč (po 15. 4. 2002)
Sestry
200 Kč
Jednodenní účast
400 Kč
Důchodci
zdarma
 
Aktivní účastníci již nebudou zproštěni placení registračního poplatku a hradí registrační poplatek jako běžný účastník kongresu (viz výše uvedené kategorie).

Pro informaci – náklady na jednoho účastníka kongresu (taška, obědy, zahajovací večer, pondělní večer, parkování) činily v letošním roce cca 1.400 Kč.
Výbor dále odsouhlasil zvýšení ceny za inzerci pro firmy v Programu. Cena inzerce na obálce bude zvýšena na 30 000 Kč/1 stranu, inzerce uvnitř Programu na 20 000 Kč/1 stranu. O zvýšení ceny za inzerci bylo rozhodnuto pro velký zájem firem. Letos bylo v Programu uveřejněno celkem 24 inzerátů, což velmi navýšilo cenu za jeho tisk. Zvýšení ceny zaručí stejný příjem finanční prostředků za menší množství inzerátů.
Ostatní finanční podmínky pro účast firem na sympoziích a doprovodné výstavě zůstávají stejné.
Výbor dále rozhodl, že v pondělí 20.5.2002 večer se budou konat společenské a kulturní akce pouze za předpokladu, že budou zajištěny sponzorsky.
I. informace obsahující formulář na abstrakta bude rozeslána členům ČKS nejpozději do konce listopadu tohoto roku. Formulář na abstrakta (s novými pokyny pro autory, které výbor schválil na základě návrhu Praha Publishing) bude publikován také v příštím čísle Cor et Vasa a bude uveřejněn na webové stránce ČKS. Na webové stránce ČKS budou také postupně uveřejňovány další informace o sjezdu.
Termín pro odeslání přihlášky k aktivní účasti je 15. 1. 2002. Po tomto datu nebudou přihlášky akceptovány.
Členové výboru se dohodli na najmutí pracovní síly, která bude zapisovat došlé přihlášky k aktivní účasti a potvrzovat e-mailem ty, které došly elektronickou poštou. Po stanovení odborného programu pak tato síla seřadí všechny přijaté přednášky abecedně podle příjmení prvního autora a odešle nejpozději do 31. 3. 2002 do Praha Publishing pro přípravu Supplementa. I nadále zůstávají dvě možnosti zasílání přihlášek k aktivní účasti: e-mailem spolu s on-line přihláškou a poštou v předepsaném rámečku, který bude uveřejněn v Cor et Vasa a v I. informaci. Žádný jiný způsob nebude akceptován (platí hlavně pro zasílání e-mailem v jiném formátu než on-line přihláška).
Programový výbor pro příští sjezd: doc. V. Chaloupka, prof. R. Čerbák, doc. J. Špinar. Programový výbor má právo posoudit došlá abstrakta a po zvážení se rozhodnout o jejich přijetí či odmítnutí.
Pozvaným zahraničním řečníkem bude prof. Massimo Santini z Říma, který přednese přednášku "Biventricular Pacing to Treat Heart Failure: Technical and Clinical Update" (neděle 19. 5. 2002 při slavnostním zahájení kongresu).
Členové výboru zváží do příští schůze výboru další pozvané zahraniční řečníky.
Doc. Hradec oficiálně pozve k aktivní účasti prof. Douglase Zipese, současného předsedu American College of Cardiology.
 
V. U.E.M.S., E.B.A.C.
Doc. Chaloupka se ve Stockholmu zúčastnil plenárního zasedání U.E.M.S. – Cardiology Section a informoval členy výboru o jeho průběhu. Sjezd ve Stockholmu byl prvním sjezdem ESC, kde účastníci získávali kredity ESC (16 kreditů). Český kardiologický kongres má možnost získat od roku 2002 také pro své účastníky evropské kredity, pokud bude spolupořadatelem jiná zahraniční kardiologická společnost (v úvahu připadá Slovenská kardiologická společnost).
Doc. Chaloupka nebyl zvolen do Steering Committee, kam ho ČKS navrhovala.
 
VI. Hrazení přímých PTCA
Prof. Čerbák s prof. Vojáčkem odeslali za ČKS dopis MZ ČR, VZP a Sdružení zdravotních pojišťoven se žádostí o vyjmutí hrazení PTCA z nemocničního paušálu a jejich přímé hrazení pojišťovnami. Ohlasy na tento dopis byly různé. MZ ČR požádalo o vyjádření ČKS k návrhu Sdružení fakultních nemocnic týkajícího se úhrady materiálu pro přímé PTCA nad rámec paušálu. Doc. Hradec odešle odpověď, že ČKS tento návrh doporučuje. VZP ústy ing. Musílkové reagovala na žádost záporně, řešení vidí v systému DRG. Sdružení zdravotních pojišťoven sdělilo, že nad rámec paušální platby není možné hradit jiné položky, než ty, které jsou uvedeny ve vyhlášce MZ č. 211, § 2, odst. 8. Řešení opět spatřuje buď v rámci Dohodovacího řízení nebo zapracováním do připravované úhrady DRG.
Doc. Hradec předá tyto návrhy prof. Aschermannovi, členovi výboru PS Invazivní kardioangiologie, aby se v rámci pracovní skupiny domluvili na dalším postupu při Dohodovacím řízení.
 
VII. Žádosti o zřízení pracovišť invazivní kardiologie
Na výbor ČKS došly dvě žádosti: z nemocnice v Jihlavě a z nemocnice v Ústí nad Labem.
V souladu s koncepcí kardiologie (Národní kardiovaskulární program) je doporučení vzniku obou těchto pracovišť a sl. Prchalová odešle k těmto žádostem kladná vyjádření.
 
VIII. Různé:
 1. Den mladých kardiologů v roce 2002 – výbor stanovil termín na 11 .6. 2002, opět v Míčovně Pražského hradu – informace bude uveřejněna v Cor et Vasa.
 2. Euro Heart Survey – prof. Čerbák informoval o ukončené větvi "Valvular Heart Disease", které se za naší republiku zúčastnila 4 pracoviště (CKTCH Brno, IKEM Praha, FN Motol, FN Plzeň). Podle předběžných výsledků byly odeslány z CKTCH vyplněné dotazníky 522 pacientů, z FN Motol 70 pacientů, z FN Plzeň 52 pacientů a z IKEM 2 pacientů. Doc. Špinar se zúčastnil schůze národních koordinátorů Euro Heart Survey ve Stockholmu, informoval členy výboru o aktivní účasti českých center ve všech studiích, která je v porovnání s dalšími evropskými zeměmi vysoká. Pro další studie určí Evropská kardiologická společnost maximální počty "nabíraných" pacientů z každé země.
  Pro další větev "Coronary revascularization" se přihlásilo celkem 7 pracovišť z ČR.
  Pracovišti CKTCH bude vyplacena za sběr pacientů do větve "Valvular Heart Disease" odměna podle rozhodnutí, které výbor učinil na květnové schůzi. Doc. Bruthans z FN Motol požádal, zda by jeho pracoviště mohlo dostat odměnu místo odsouhlaseného IKEM, který se studie zúčastnil pouze 2 pacienty. Výbor tuto žádost zamítnul.
 3. Akreditace ČLK na funkční licence: prof. Čerbák informoval členy výboru o průběhu doporučování udělení akreditací ČLK pro školící pracoviště a pro školitele. ČLK požaduje stanovisko po oborové komisi VR ČLK pro kardiologii (což je de facto část výboru ČKS, ve složení prof. Čerbák, doc. Hradec a dr. Frídl). Výbor ČKS již dříve rozhodl, že pokud bude o akreditaci žádat pracoviště, požádá prof. Čerbák o stanovisko příslušnou pracovní skupinu. Akreditaci školitele může doporučit oborová komise přímo, pokud žádající splňuje stanovené podmínky pro školitele, které musí být k žádosti přiloženy. Časová prodleva tak zůstává pouze mezi vyjádřením pracovní skupiny k akreditaci pracoviště a doporučením oborové komise. Prof. Čerbák požádal předsedy pracovních skupin Invazivní kardioangiologie, Echokardiografie, Arytmia a trvalá kardiostimulace, kterých se to týká, aby svá vyjádření posílali v co nejkratší době, abychom mohli České lékařské komoře odpovědět do požadovaných 30 dnů.
  ČLK bude odeslána urgence naší žádosti o udělení akreditace pro pořádání školících akcí pro ČKS, ke které ČLK od února t.r. ještě nepodala své vyjádření.
 4. Na výbor ČKS se obrátili zástupci Pardubického a Libereckého kraje se žádostí o doporučení odborných poradců pro kardiologii. Pro Pardubický kraj byli doporučeni prim. Petr Vojtíšek a dr. Aleš Havlíček (oba z Pardubic). Pro Liberecký kraj byli doporučeni dr. Jaromil Gillár a dr. Jan Lang (oba z Liberce). Odpověď odešle sl. Prchalová.
 5. Doc. Špinar podá za pracovní skupinu Srdeční selhání návrh na sympozium o srdečním selhání pro XXIV. Kongres Evropské kardiologické společnosti v roce 2002.
 6. Guidelines: prof. Kvasnička předložil obecné zásady obměňování a implementace našich guidelines. Na webové stránce budou doplněna všechna publikovaná guidelines (přehled prozatím není úplný) a budou zároveň doplněna data první publikace všech guidelines v Cor et Vasa.
  Obecná zásada pro inovování guidelines – po 3 letech.
 7. Grant ČKS – domácí výzkum: Právník ČKS Mgr. Prudil připravil po dohodě s prof. Čerbákem a doc. Špinarem návrh smlouvy pro příjemce grantu. Po úpravě některých bodů smlouvy připraví Mgr. Prudil její definitivní znění (doc. Špinar odešle připomínky členů výboru přímo Mgr. Prudilovi). Domácí grant pro příští rok bude zveřejněn v nejbližším čísle Cor et Vasa společně s vyhlášením zahraničního grantu. Termín přihlášek – 31. 3. 2002, výsledky výběru budou zveřejněny na výročním sjezdu v květnu v Brně.
 8. Alpe-Adria Cardiology Meeting, Vídeň, 2002 – jako vyzvaní řečníci byli navrženi: prof. P. Widimský, doc. J. Hradec, dr. R. Cífková a prof. J. Šimon.
 9. Cor et Vasa – redakční rada Cor et Vasa navrhuje České kardiologické společnosti, aby od roku 2002 vycházelo Cor et Vasa jako měsíčník. Tato změna vyžaduje změnu smlouvy uzavřené mezi Praha Publishing a ČKS. Výbor s touto změnou souhlasí.
 10. Prof. Čerbák informoval výbor o dopisu presidenta ČLK Dr. D. Ratha, kterým protestuje proti veřejnému vyjádření doc. J. Bultase ke kategorizaci přípravku Norvasc firmy Pfizer. Výbor vzal tento dopis na vědomí.
 11. Dr. Luňáková, šéfredaktorka časopisu Postgraduální medicína, požádala výbor ČKS o uvolnění autorských práv na guidelines ČKS za účelem jejich publikace v tomto časopise. Výbor souhlasí.
 12. Noví členové:
  MUDr. Rudolf Praus, Týniště nad Orlicí
  MUDr. Ing. Kamil Zeman, Palkovice
  MUDr. Michaela Rýzlová, Praha 8
  Jana Plachá, Liberec 15
  MUDr. Antonín Egert, Třemošná
  Ing. Pavel Krbeček, Praha 10
  MUDr. Helena Čermáková, Jihlava
  MUDr. Eva Mandáková, Rakovník
  MUDr. Jaroslav Svoboda, Tišnov
  MUDr. Otakar Jiravský, Horní Suchá
  MUDr. Bogna Jiravská - Godulová, Horní Suchá
  MUDr. Pavel Marcián, Klenovice na Hané
  MUDr. Tomáš Packa, Praha 9
  MUDr. Radek Štětina, Karviná 7
  MUDr. Tomáš Belán, Praha 10
  MUDr. Gabriela Dusbabová, Plzeň
  MUDr. Iva Kopečková, Příbram IV
  MUDr. Milena Šídová, Praha 6
  MUDr. Hana Pavelčíková, Brno
  MUDr. Vladimíra Žďánská, Liberec XIII
  MUDr. Milan Suchánek, CSc., Brno
Příští schůze výboru se uskuteční 16. 10. 2001 od 14.00 hodin v Brně.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost