Odpověď MUDr. Ratha

Vážený pan
Doc.MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
předseda
České kardiologické společnosti
Brno

V Praze dne 15.ledna 2001
č.j.: 33/2000

Vážený pane docente,

odpovídám na Váš dopis z 8.1.2001, který jste asi omylem datoval 8.1.2000. Předně Vás chci požádat, abyste napříště volil věcný tón a zdržel se invektiv typu "předpisy šité horkou jehlou" atp. Toto rozhodně k dobré komunikaci nepřispívá.

K jednotlivým bodům uvádím:

  1.  akreditovaná zařízení a školitelé (funkční licence) - předně k udělení akreditace i licence školitele se vyjadřuje příslušná oborová komise, vědecká rada ČLK a následně představenstvo ČLK. V úvahu se bere samozřejmě splnění podmínek vyjmenovaných v příloze předpisu S 12 (původně příloha č. 2.2. ve Věstníku - tato zůstala i po novelizaci bez změn). Jednotlivá pracoviště se posuzují nejen z pohledu splnění podmínek žadatelů o licenci školitele, ale i porovnávacím způsobem tj. porovnání úrovně jednotlivých žadatelů mezi sebou, což vždy činí jak oborové komise tak vědecká rada ČLK. Z tohoto důvodu nechápu Vaši otázku, zda podmínky budou stanovovat odborné společnosti, respektive nechápu její validitu - odborné společnosti jsou samostatné organizace na ČLK nezávislé a nemají s ní nic společného. 
  2. Vaši výtku o krátkosti diskuse nad novými přepisy považuji též za neoprávněnou. První návrh byl totiž zveřejněn téměř před dvěma lety. Dostala ho všechna okresní sdružení ČLK, členové vědecké rady, ale byl umístěn na internetu o čemž jsme opakovaně informovali v Tempus medicorum a každý kdo chtěl k němu mohl diskutovat. Během té doby byla původní verze několikrát upravena právě na základě četných návrhů z lékařské obce. Upravené verze byly vždy opětovně zveřejněny. Téměř dvouletou diskusi nepovažuji za krátkou. Pokud jste si jí nevšimli a neúčastnili, tak promiňte, ale není to chybou ČLK, ale jen čistě Vaší věcí. 
  3. ČLK je přesvědčena, že zásadní odpovědnost za udělení funkční licence má konkrétní školitel a nikoliv pracoviště. Metody učí člověk a nikoliv místnosti či přístroje. Použiji parafrázi: jistě budete souhlasit, že kvalitní učebna není rozhodně zárukou dobré výuky. Tedy vázat funkční licenci na konkrétního školitele je zásadní princip na kterém trváme, neboť je zde osobní odpovědnost školitele za výsledek. Je zajímavé, že gastroeterologům toto vůbec nevadí, a ti na rozdíl od kardiologů, mají dnes již několik akreditovaných pracovišť s řadou školitelů. 
  4. Na otázku, kdo vyzve žadatele, aby žádost podal, je jednoduchá odpověď. O novém předpisu č. 12 jsme informovali všechny dotčené nemocnice a tato informace vyšla i v časopise ČLK. Kdo chce být školitelem, či které pracoviště chce být akreditovaným je čistě soukromým rozhodnutím a tedy je logické, že žádost podává samostatně každé pracoviště ve spolupráci s příslušným školitelem, což jasně vyplývá i z §2 (1) Funkčních licencí. V rámci dobré vůle jsme informovali i Váš výbor, neboť víme, že jeho členové by mohli mít o akreditaci osobní zájem. 
  5. Licence "vedoucí lékař - primář" je osvědčením o splnění předepsaných podmínek, jde o obdobu "lékařského promočního diplomu" jež osvědčuje ukončení LF. Licence, stejně jako promoční diplom, ale vůbec nic neříká o tom, že příslušný člověk vykonává funkci primáře (nebo lékaře - u diplomu). Držení licence - vedoucí lékař, je podmínkou k udělení licence školitele pro výkon. Pokud byte pozorně četl Licenční řád a řád Funkční licence, pak by Vám byla uvedená problematika zcela jasná, neboť tyto předpisy hovoří jednoznačně. Nerozumím, proč směšujete výkon funkce primáře s držením osvědčení - licence. 
  6. Školící akce, zařazené a hodnocené v systému celoživotního vzdělávání, mohou pořádat jen organizace Komorou ke školení akreditované. Podmínkou k udělení akreditace je zaplacení nákladů řízení, nyní ve výši 9 tisíc Kč. Nezaplacení nákladů řízení je důvodem k neudělení akreditace. Lékařům, kteří se zúčastní akcí pořádaných neakreditovanou organizací, nebudou tyto akce vůbec započítány v systému Celoživotního vzdělávání. Již nyní jsou ke školení akreditovány: ČLS JEP, IPVZ, Sdružení praktických lékařů, Levret, UHKT, Záchranná služba hl.m. Prahy, ČLK a některé lékařské fakulty. Tyto organizace splnily podmínky akreditace a tedy nehrozí, že by byl nedostatek školících akcí. Pokud nesplníte podmínky, nebudete akreditovaní, lhostejno jaké důvody Vás k tomu vedou. Vaši výhradu beru na vědomí, ale nesdílím ji, neboť všechny organizace pořádající postgraduální akce z těchto mají finanční profit. Pokud by některá organizace vůbec nespolupracovala s firmami a nevybírala za školící akce, pak je jistě možné náklady řízení přenést na ČLK z důvodu charity. Úzká spolupráce členů Vaší společnosti s firmami je však natolik zřejmá a známá, že snad ani nemůžete čekat, že by ČLK k Vám přistoupila jako k charitativní neziskové organizaci. 
  7. Velice vítáme účast Dr. A. Hermana na zasedáních výboru vaší společnosti a myslíme si, že to přispěje k hladší komunikaci.

V úctě

MUDr. David Rath
prezident ČLK

Text je přesným opisem originálního dopisu bez jakýchkoliv zásahů typu oprav a úprav.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost