Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 13. 9. 2011 v Praze

Přítomni: Michael Aschermann, Jaromír Hradec, Petr Kala, Josef Kautzner, Hana Skalická, Miloš Táborský, František Toušek, Jan Vojáček, Petr Widimský, Michal Želízko
Přizváni: členové revizní komise, z nichž přítomen Robert Čihák
Omluveni: Václav Chaloupka (čestný místopředseda), Martin Fiala, Jan Janoušek, Jana Popelová, Jiří Vítovec

 1.  Kontrola zápisu z minulé schůze
  Zápis byl opraven v bodě VIII. Slavnostní ocenění udělovaná ČKS a poté byl schválen.
   
 2. Cor et Vasa – jednání s nakladelstvím Elsevier
  Výbor jednohlasně schválil podepsání smlouvy s nakladatelstvím Elsevier na vydávání CeV pro období 2012-2015 a pověřil předsedu a vědeckého sekretáře, aby doladili zbývající drobné formulační otázky v návrhu smlouvy.
   
 3. Cor et Vasa – výběrové řízení na šéfredaktora
  Výbor schválil záměr budoucímu šéfredaktorovi CeV poskytnout pravidelnou mzdu plus motivační odměny. Jejich výše bude upřesněna v říjnu t.r.
   
 4. Cor et Vasa – finanční příspěvek do konce roku 2011
  Výbor schválil podporu vydávání CeV do konce roku 2011 pro firmu Medical Tribune ve výši 75.000 Kč. Cílem je zajistit publikaci co největšího počtu přijatých článků před přechodem Cor et Vasa pod nového nakladatele.
   
 5. Granty ČKS
  Prof. Hradec navrhl grantovou komisi ve složení – prof. Kautzner, prof. Vítovec a prof. Hradec. Schváleno jednohlasně.
   
 6. Výjezdní zasedání výboru ČKS, 11.-12.10.2011, Lednice
  Všichni členové výboru, předsedové pracovních skupin a předsedové spřátelených společností byli pozváni na Výjezdní zasedání výboru ČKS. Z nich se dosud se přihlásilo 28 osob. Prof. Widimský prezentoval připravený program, který již emailem všichni obdrželi.
   
 7. České kardiologické dny (ČKD)
  Prof. Hradec a doc. Táborský informovali výbor o stavu příprav ČKD 2011. Program je hotov, poslední úpravy proběhnou do 16.9.2011 a během následujícího týdne bude rozeslán jak poštou, tak emailem. Výbor odsouhlasil, že členové ČKS a studenti budou mít registraci na ČKD zdarma, pro ostatní bude zpoplatněna.
   
 8. Informace o jednání společné komise s ČSKVCH o TAVI
  Dr. Kala informoval výbor o jednání společné komise s ČSKVCH o TAVI, které se uskutečnilo dne 7.9.2011 v Praze. Komise sestavila dopis pro ředitele VZP se žádostí o schůzku a projednání této tématiky.
   
 9. Využití financí od ESC na podporu registrů
  Byla diskutována řada aspektů a rozhodnutí bylo odloženo na dobu, kdy k tomu ČKS dostane právní rozbor od JUDr. Prudila (pokud možno do října).
   
 10. Volební období výborů PS
  Volební období výborů PS je podle stanov čtyřleté a termín voleb do PS nebude nikterak sjednocován. Tzn., že výbory, které zahájily svou činnost před 1.květnem 2011 ukončí svou činnost po třech letech a výbory, které zahájily svou práci 1.5.2011 nebo později mají již funkční období 4 roky.
   
 11. Dlouhodobá strategie ČKS v otázce guidelines, vztah ke guidelines ESC
  Výbor ČKS po podrobné a opakované diskuzi trvající déle než rok rozhodl jednohlasně, že s okamžitou platností končí systém tvorby vlastních českých doporučených postupů v kardiologii. ČKS bude oficiálně podporovat (endorsement) a přejímat doporučené postupy ESC. Doporučené postupy ESC tedy budou platit i pro území ČR. Pokud jde o tištěnou formu, ČKS nebude tiskem vydávat plné texty doporučení ESC (ty budou k dispozici na webu a budou zajištěny webové odkazy z webu ČKS). V Cor et Vasa budou vycházet stručné souhrny či komentáře ČKS k novým evropským guidelines, a to počínaje 1. lednem 2012. Přesná forma (stručný souhrn vs. komentář vs. překlad kapesních guidelines) bude upřesněna v následujícím měsíci. Pokud v rámci ČKS vznikne potřeba vyjádřit stanovisko k jiné problematice (než která je řešena v evropských guidelines), takovýto dokument bude mít rozsah jednoho odborného článku v časopisu, tzn. max. 5000 slov (bez literatury) a nebude se smět jmenovat doporučený postup, doporučení, ani guidelines. Bude se jmenovat „Odborné stanovisko ČKS k otázce .......“.
   
 12. Přehled v současné době rozpracovaných guidelines ČKS
  Schváleno doplnění autorského kolektivu posledních guidelines ČKS pro srdeční selhání, která budou prezentována při Českých kardiologických dnech 2011. Autorský kolektiv: prof. Špinar, prof. Vítovec, prof. Hradec, doc. I. Málek, prof. Meluzín, prof. Špinarová, dr. Hošková, dr. Hegarová, dr. Ludka, doc. Táborský. Oponenti: dr. F. Málek, prof. Pudil.
   
 13. Stav přípravy XX. výročního sjezdu ČKS 2012
  Doc. Táborský informoval o organizačních přípravách sjezdu. Výbor odsouhlasil dva hlavní sponzory sjezdu a to firmy Bayer a Boehringer Ingelheim. L. Klímová informovala výbor, že budou znovu zavedeny teplé obědy a upozornila, že výroční sjezd 2012 bude dvacátý výroční sjezd a měl by být něčím výjimečný. Prof. Widimský vyzval členy výboru, aby se zamysleli a do příští schůze podali své návrhy. Budou přizváni významní zahraniční řečníci a zorganizovány doprovodné akce na různých místech v Brně. Do příští schůze navrhnou předsedové programového i organizačního výboru členy do obou výborů.
   
 14. Kultivace výkonů MZ. Dispenzarizace kardiaků – doplnění ČKS k návrhu MZ
  Dr. Skalická informovala výbor ČKS o jednáních s MZ. Od března probíhala na MZ různá jednání, která se týkala úpravy vyhlášek. ČKS (a další odborné společnosti, které nejsou součástí ČLSJEP) nebyla ani jednou přizvána. ČKS si dokumenty aktivně vyžádala a Dr. Skalická je jménem ČKS připomínkovala. Výbor vzal na vědomí bez připomínek.
   
 15. Odborné stanovisko ČKS k antitrombotické léčbě
  Byl schválen autorský kolektiv stanoviska ČKS k antitrombotické léčbě ve složení prof. Vojáček, dr. Z. Moťovská, dr. P. Janský, dr. T. Janota, prof. J. Bultas, prof. J. Kvasnička, dr. J. Malý.
   
 16. Různé
  1. Na sekretariát došla žádost doc. Vašákové o sdílení výkonu 17303. Žádost byla zamítnuta.
  2. Na sekretariát došla žádost z ONM Havlíčkův Brod na zátěžové testy. Odpoví dr. Skalická.
  3. Na sekretariát došla žádost dr. Lesa o finanční podporu ve výši 5.000 Kč na konferenci sester. Výbor žádost odsouhlasil.
  4. Na žádost ministerstva zdravotnictví o přípravu seznamu výkonů zařazených mezi tzv. nadstandardy (tj. ze zdravotního pojištění jen částečně hrazené ev. nehrazené) výbor stanovil komisi ve složení: Dr. Skalická, dr. Čihák, prof. Vojáček, dr. Toušek. Tato komise do 11.10.2011 vypracuje návrh.
  5. Prof. Janoušek požádal výbor o posouzení vzniku nových guidelines s názvem Náhlá srdeční smrt ve věku do 35let. Výbor předběžně souhlasí, ale text vyjde již ve formě odborného stanoviska. Prof. Janoušek bude ještě požádán, aby předložil autorský kolektiv.
    
 17. Noví členové
  • Řádní členové:
   MUDr. Blanka Hauptmannová, Kladno
   MUDr. Vladimír Musil, Konstantinovy Lázně
   MUDr. Patricie Tichá, Plzeň
   MUDr. Jan Tureček, Ústí nad Labem
   MUDr. Martin Kaláb, Olomouc
   MUDr. Jiří Šmíd, Plzeň
   MUDr. Jan Polák, Praha
   MUDr. Kotzurová Markéta, Vřesina
  • Mimořádní členové:
   Bc. Alena Kmoníčková, Olomouc
  • Zahraniční členové:
   MUDr. Abo Shaera Eyad Salah, Israel

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 11. 10. 2011 od 15.00 hod v Lednici.

 
Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost