Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 23. 11. 2011 v Praze

Přítomni: Michael Aschermann, Martin Fiala, Jaromír Hradec, Jan Janoušek, Josef Kautzner, Jana Popelová, Hana Skalická, František Toušek, Jiří Vítovec, Jan Vojáček, Petr Widimský, Michal Želízko
Omluveni: Václav Chaloupka (čestný místopředseda), Petr Kala, Miloš Táborský,

ESC guidelines 2012 Hlavní autoři Autoři souhrnu za ČKS Datum schválení autorů výborem ČKS
Management of Atrial Fibrillation Focused Update J Camm R. Čihák, L. Haman, P. Heinc 23. 11. 2011
Universal Definition of Myocardial Infarction  K Thygesen, J Alpert, H White J. Vojáček, T. Janota, P. Jánský 23. 11. 2011
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (Update) J Perk R. Cífková, H. Vaverková, J. Filipovský 23. 11. 2011
Valvular Heart Disease A Vahanian, O Alfieri J. Popelová, M. Brtko, P. Němec 23. 11. 2011
Heart Failure (Full Update) J McMurray J. Hradec, J. Vítovec, J. Špinar 23. 11. 2011
Acute Myocardial Infarction S James, G Steg P. Widimský, P. Kala, R. Rokyta 23. 11. 2011
 1. Kontrola zápisu
  Zápis byl schválen v podobě zapracovaných připomínek ke dni 30.10.2011. Dnes nebyly již žádné další připomínky.
   
 2. Informace o Cor et Vasa
  M. Aschermann a P. Widimský informovali o přípravných pracích na zahájení nové formy časopisu Cor et Vasa. On-line systém na zasílání článků začne fungovat od 28.11.2011 na webové adrese http://ees.elsevier.com/crvasa Práci zahájila nová mezinárodní redakční rada, která má 116 členů. Šéfredaktorem je M. Aschermann, jeho zástupci J. Vítovec a P. Widimský. Dne 16.1.2012 se v Praze (Holiday Inn) uskuteční přednáškové odpoledne se slavnostní recepcí při příležitosti zahájení činnosti nové mezinárodní verze časopisu.
   
 3. Finanční prostředky na účtech ČKS
  Výbor ČKS diskutoval o současné situaci v oblasti evropské ekonomiky a financí a zvažoval několik způsobů, jak zajistit stávající finanční prostředky ČKS proti ev. ztrátám v souvislosti s ekonomickou krizí. Bylo rozhodnuto, že přibližně polovina disponibilních prostředků bude investována. V úvahu přicházejí státní dluhopisy ČR (bude-li jejich nová emise), ev. nákup pozemku či bytu. Rozhodnutí v této věci bylo odloženo na lednovou schůzi. Do té doby pokladník ČKS zajistí, aby finanční prostředky ČKS v UniCredit bance byly plně disponibilní.
   
 4. Návrh komise pro nadstandardy na nadstandardní výkony a/nebo materiály
  H. Skalická připravila materiál do diskuze o nadstandardních výkonech v kardiologii. Materiál byl dlouze diskutován, členové výboru pošlou písemně (e-mailem) své připomínky H. Skalické do 27.11. Poté H. Skalická připraví koncept dopisu pro MZ ČR a ten odešle předsedovi ČKS k vyřízení, aby mohl být odeslán na MZ. V následné e-mailové diskuzi (která navazovala na schůzi výboru) členové výboru rozhodli zatím žádný návrh na nadstandardy v kardiologii nepodávat a otázce se věnovat v roce 2012 podrobněji. Koordinací je i nadále pověřena H. Skalická.
   
 5. Nominace do společné komise ČSH + ČKS k vypracování stanoviska pro provádění renálních denervací
  P. Widimský přednesl návrh na vytvoření společné komise ČKS a ČSH pro přípravu Odborného stanoviska těchto dvou společností k renální denervaci u hypertoniků. Výbor o návrhu diskutoval a poté hlasoval – 6 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Po zevrubné diskusi byli schváleni tři zástupci za ČKS: P. Widimský, M. Táborský, M. Branny. ČSH do komise navrhla též své tři zástupce. Komise vypracuje „Odborné stanovisko ČKS a ČSH k renálním denervacím“, které bude předloženo k připomínkám oběma výborům a po připomínkách zveřejněno v Cor et Vasa a v časopise ČSH.
   
 6. Schválení autorských kolektivů pro české souhrny ESC guidelines v roce 2012
  Byla schváleny tříčlenné autorské kolektivy pro vypracování souhrnů z pěti ESC guidelines 2012. Tyto souhrny vyjdou v Cor et Vasa a nahradí dřívější česká guidelines. Složení autorských kolektivů je v přiložené tabulce.

 7. Sdílené kódy
  H. Skalická připravila přehled problematiky sdílení kódů. Výbor souhlasí se stanoviskem H. Skalické: Žádost Nukleární mediciny, týkající se sdílení kódů zdravotních výkonů 17113 a 17120, byla pečlivě projednána na výboru ČKS. Byla posouzena všechna odborná hlediska daných výkonů ve vztahu k obsahu registračních listů, závazných pro provádění výše uvedených výkonů i jako součást zátěžové perfuzní scintigrafie myokardu. V případě, že bude toto vyšetření provádět lékař s atestací z nukleární medicíny, doporučujeme zajištění výkonu kardiologem ve funkci odborného garanta.
   
 8. Návrh na úpravy Provozního řádu
  Byly projednány připomínky předsedy revizní komise ČKS J. Špinara k provoznímu řádu. Některé byly přijaty, jiné byly se zdůvodněním zamítnuty. Nové (jen lehce pozměněné) znění Provozního řádu ČKS vstoupí v platnost dnem 1.1.2012.
   
 9. Informace o Českých kardiologických dnech
  L. Klímová informovala o stavu organizačních příprav. Registrovaných je celkem 12 vystavovatelů a sponzorů. Předpokládané příjmy jsou 950tis., předběžné náklady 830tis. Akce tedy bude zisková.
   
 10. Informace o 20.výročním sjezdu ČKS
  L. Klímová informovala výbor o stavu příprav výročního sjezdu. Byl schválen Organizační výbor sjezdu ČKS ve složení M. Táborský (předseda), P. Widimský, J. Vítovec, J. Kautzner, L. Klímová. Byl schválen Programový výbor sjezdu ČKS ve složení J. Hradec (předseda), P. Widimský, A. Linhart, P. Kala, L. Klímová. Od 15.11.2011 je spuštěn registrační systém ČKS pro pasivní i aktivní účast. Deadline pro aktivní účast je 15.1.2012. Byly změněny částky pro registrační poplatky, nečlen 1800,-Kč, člen 900,-Kč. Byl zredukován počet přednáškových sálů, místo 8 sekcí bude 7 sekcí plus posterový sál. Přímé přenosy má na starosti dr. Kala a budou probíhat v neděli. Na lednové schůzi budou z jubilantů vybrána čestná členství. Na sekretariát došla žádost od Sdružení pacientů s plicní hypertenzí o plochu stánku na sjezdu zdarma – výbor souhlasí.
  J. Hradec informoval výbor o programových přípravách sjezdu. Bylo diskutováno několik návrhů na slavnostní přednášku a bylo rozhodnuto, že ke slavnostní přednášce na zahájení sjezdu výbor vyzve MUDr. J. Bartůňka, PhD. (t.č. Aalst, Belgie).
   
 11. Různé
  1. Výbor ČKS souhlasí, aby doporučené postupy ČKS, které byly zveřejněny v časopise Cor et Vasa do konce roku 2011, byly poté zveřejněny i v časopise Vnitřní lékařství. Naopak výbor ČKS nesouhlasí, aby v jakémkoli jiném časopise (kromě Cor et Vasa) byly zveřejňovány budoucí doporučené postupy ČKS (souhrny z doporučení ESC).
  2. Výbor ČKS schválil návrh J. Janouška na vypracování „Odborného stanoviska ČKS k otázce náhlé srdeční smrti do 35 let věku“. Autorský kolektiv stanoviska budou tvořit: J. Janoušek (koordinátor), prof. Bouška (Společnost soudního lékařství), dr. Novotný (FN Brno), doc. Sovová (FN Olomouc), doc. Radvanský (tělovýchovné lékařství Motol), dr. Sepši (FN Brno), dr. Kailiová (Genetika Brno), prof. Veselka (FN Motol). Dokument svou délkou nepřekročí 5000 slov (bez citací).
  3. J. Hradec informoval, že proběhl Summit předsedů pracovních skupin a společností srdečního selhání v Bělehradu, kde ČKS obdržela medaili, která bude vystavena v kanceláři ČKS.
  4. J. Hradec požádal o souhlas s vypracováním inovovaného Odborného stanoviska ČKS pro posuzování způsobilosti kardiologicky nemocných k řízení motorových vozidel. Autorský kolektiv je J. Hradec, M. Táborský, F. Toušek a H. Skalická. Výbor souhlasí, dokument svou délkou nepřekročí 5000 slov (bez citací).
  5. J. Kautzner upozornil na financování registrů ICD a katetrizační ablace a dal k úvaze možnost podpory financování státem.
  6. Na sekretariát ČKS došla žádost o inzerci poptávky zaměstnání do zahraničí na stránkách ČKS. Výbor zamítá.
  7. J. Popelová požádala výbor o souhlas s vypracováním Odborného stanoviska ČKS k péči o dospělé s vrozenou srdeční vadou. Tento bod se odkládá na příští schůzi poté, co bude předložen písemný návrh na složení autorského kolektivu a náčrt obsahu Stanoviska, ze kterého bude zřejmé v čem se koncepce dokumentu podstatně liší od ESC guidelines „Grown-up Congenital Heart Disease“ (ČKS již nebude vytvářet vlastní dokumenty na shodná témata s ESC guidelines).
  8. I. Pavézková rozešle členům výboru seznam členů ČKS, kteří dosud (přes 3 urgence) nemají zaplacen členský poplatek za rok 2011. Na lednové schůzi budou neplatiči vyloučeni.
    
 12. Noví členové
  • Řádní:
   MUDr. Petr Kopřiva, Zlín
   MUDr. Lukáš Daniš, Prostějov
   MUDr. Kateřina Hlavatá, Strakonice
   MUDr. Mária Záňová, Znojmo
   MUDr. Pavel Kazdera, Znojmo
   MUDr. Jan Marounek, Praha
   MUDr. Kristýna Nagelová, Tábor
   MUDr. Štěpán Jeřábek, Kladno
   MUDr. Linda Srbová, Fryčovice
   MUDr. Jakub Honěk, Praha
   MUDr. Iveta Karásková, Mladá Boleslav
   MUDr. Věra Slavíková, Ústí nad Labem
  • Mimořádní:
   Petra Horká, Brno
   Zdeňka Mikisková, Olomouc
  • Zahraniční:
   MUDr. Gehad El Gergawy, Banská Bystrica, SR

Příští schůze výboru ČKS se koná v Brně, 10.1.2012, od 14:30 hod.

Příloha:
- Tabulka s přehledem autorských týmů pro guidelines ESC/ČKS 2012.
- Odpověď dr. Skalické na žádost Nukleární medicíny o sdílení kódů

Zapsali: Petr Widimský, Iva Pavézková 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost