Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 31. 5. 2011 v Praze

Přítomni: Michael Aschermann, Martin Fiala, Jaromír Hradec, Jan Janoušek, Josef Kautzner, Jana Popelová, Hana Skalická, František Toušek, Jiří Vítovec, Jan Vojáček, Petr Widimský, Michal Želízko
Omluveni: Václav Chaloupka (čestný místopředseda), Petr Kala, Miloš Táborský

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Zápis z minulé schůze by schválen.
   
 2. Cor et Vasa
  Výbor diskutoval globální strategii časopisu pro období do roku 2020. Po diskuzi se každý člen výboru vyjadřoval k tomu, zda má Cor et Vasa zůstat primárně časopisem ČKS (ev. společným s SKS) nebo zda má být dlouhodobým cílem vrátit Cor et Vasa jeho původní orientaci - tedy stát se časopisem více národních kardiologických společností - zemí střední a východní Evropy. Převážil názor, aby vydavatelem časopisu zůstala ČKS ev. v budoucnu společně s SKS (pokud by se SKS rozhodla na návrh vzniku společného časopisu přistoupit).
  Další náměty z diskuze:
  • všechny články by měly vycházet anglicky + česky
  • nakladatelství Solen ani prof. Vojáček doposud nejeví zájem o spojení Cor et Vasa a Intervenční a akutní kardiologie do jednoho časopisu
  • vydávat překlady ESC guidelines či jejich publikace v originále
  • přehledové články od členů výboru a dalších předních kardiologů
  • k atestaci požadovat původní práce (nikoli pouhé kasuistiky) publikované v recenzovaném časopise – preferenčně v Cor et Vasa nebo vyšším (impaktovaném) časopise
  • zásoba článků t.č. stačí na 1-2 čísla dopředu
  • 6 kvalitních čísel ročně by bylo lepší než 12 slabých čísel
  • recenze nefungují optimálně (recenzenti odmítají nebo nedrží termíny, systém Actavia je přínosem, ale má některé technické problémy)
  • nakladatel časopisu Medical Tribune deklaruje průměrnou roční ztrátu cca 0,5 mil. Kč
 • Závěr: šéfredaktor Cor et Vasa prof. Aschermann (za pomoci předsedy ČKS) vypracuje do 31.7. strategický plán rozvoje časopisu do roku 2020. Plán bude diskutován během léta e-mailovou komunikací a v konečné podobě schválen výborem na schůzi v září 2011. Plán by měl obsahovat:
  • na jakou čtenářskou obec bude časopis prioritně zaměřen
  • jak rozšířit obec čtenářů a přispěvatelů (spojení s jinými odbornými společnostmi v ČR, spojení se SKS, spojení s dalšími národními KS, spojení s jinými časopisy v rámci ČR atd.)
  • ekonomickou rozvahu (nutno zjistit od MT aspoň orientačně náklady na vydávání a distribuci časopisu)
  • strategii jak zlepšit vnímání časopisu v zahraničí (dostat časopis do PubMed, získat IF)
  • pravidelná komunikace s mezinárodními databázemi (Scopus, PubMed, Embase, atd.)
  • jaké články publikovat, aby byly více citovány
  • zachovat nebo změnit nakladatele nebo vydávat ve vlastní režii ?
 1. Výroční sjezd ČKS 2011
  Pí. Klímová prezentovala výboru vyúčtování Výročního sjezdu ČKS2011. Výbor schválil zprávu o vyúčtování sjezdu a odměny pro Organizační a Programový výbor.
   
 2. Mladí kardiologové
  Prof. Widimský informoval o své výzvě ke vzniku komory mladých kardiologů při slavnostním zahájení sjezdu. J. Kautzner pozval jako hosta na jednání výboru MUDr. Pazderníka, který přednesl návrh na vznik nové pracovní skupiny ČKS provizorně nazvané "Kardio 35". Výbor tento záměr plně podpořil a souhlasí též s formou nové organizace jako další pracovní skupiny ČKS. MUDr. Pazderník navrhl horní věkovou hranici pro členství v této PS 40 let, prof. Widimský navrhl hranici nižší (36 let) nebo nevázat členství v této PS na kalendářní věk, nýbrž na rok složení atestace z kardiologie (vstup do PS kdykoli v době mezi zařazením do přípravy na kardiologickou atestaci a jejím složením, ukončení členství do 3-4 let po složení atestace). Výbor doporučuje, aby MUDr. Pazderník (s podporou jednoho člena výboru, který bude určen na příští schůzi 23.6.) koordinoval přípravy vzniku PS tak, že vyzve přednosty všech 22 pracovišť, akreditovaných pro specializační vzdělávání v kardiologii, k nominaci jednoho mladého lékaře do přípravného výboru. Takto vzniklý přípravný výbor pak do konce roku 2011 předloží formální návrh na vznik této PS spolu s plánem práce ke schválení výboru ČKS.
   
 3. Výjezdní zasedání ČKS
  Výbor schválil datum (11.-12.10.2011), místo konání (Mikulov nebo Valtice) i rámcový rozpočet (max. 5000 Kč na osobu včetně ubytování, stravy a cestovného).
  Budou pozvání všichni členové výboru, předsedové pracovních skupin a předsedové spolupracujících odborných společností.
   
 4. České kardiologické dny (ČKD)
  ČKD se uskuteční 24.-25.11.2011 v hotelu Clarion v Praze 9. Prof. Widimský připraví dva bloky specializační přípravy + symposium o lékových stentech, Dr. Kala přímé přenosy z katetrizačních laboratoří a prof. Hradec ostatní části programu.
   
 5. Plán akcí ČKS
  Prof. Widimský vypracoval výboru předběžný plán akcí ČKS na roky 2011-2012. Výbor s plánem souhlasí. Tento plán bude uveřejněn na webu ČKS.
   
 6. Slavnostní ocenění udělovaná ČKS
  Výbor schválil stávající strukturu slavnostních ocenění ČKS (čestný člen, zlatá medaile Libenského). Po diskuzi výbor rozhodl, že počínaje rokem 2012 bude zlatá medaile ČKS Libenského udělována nikoli v Poděbradech, ale v Brně při slavnostním zahájení výročního sjezdu ČKS. Výbor nemá námitek proti pokračování stávající tradice slavnostního posezení při této příležitosti v Lázních Poděbrady.
   
 7. Provozní řád ČKS
  Byly schváleny úpravy Provozního řádu ČKS, předložené předsedou a vedoucí sekretariátu. Byla také schválena nová pravidla pro propagaci odborných akcí prostřednictvím ČKS.
   
 8. Různé
  1. Na ČKS došla žádost ze SUKL o nominování člena ČKS do komise SUKL. Výbor souhlasí, aby v práci v oblasti léků (kategorizace, podmínky úhrady atd.) i nadále pokračovali prof. Hradec, prof. Bultas a prof. Vítovec.
  2. Výbor souhlasí, aby ČKS hradila šéfredaktorovi CeV útratu mobilního telefonu + internetu do výše 3000,- Kč / měsíc. Tato informace byla doplněna do Provozního řádu.
  3. Prof. Widimský obdržel žádost od České společnosti kardiovaskulární chirurgie o obnovení společné komise ČKS a ČSKVCH pro stanovení současných kritérií pro úhradu TAVI zdravotními pojišťovnami. Výbor ČKS do této komise nominoval prof. Widimského, prof. Vojáčka, dr. Želízka, dr. Branného a dr. Kalu.
  4. ČKS obdržela nabídku od Nadace European Heart for Children na zakoupení vstupenek na večeři při kongresu ESC, jejíž výtěžek půjde na léčbu nemocí dětí z rozvojových zemí. Výbor odsouhlasil zakoupení 10 vstupenek (jeden stůl) v hodnotě 1600,- EUR.
  5. Výbor znovu diskutoval otázku placení členských příspěvků kardiologické sekce UEMS (pro rok 2011 se jedná o 5952,- Euro) a potvrdil rozhodnutí minulého výboru ČKS tuto částku nezaplatit i kdyby to mělo mít za důsledek vyloučení ČKS z UEMS. Aktivity kardiologické sekce UEMS jsou prakticky nulové a to dlouhodobě (>10 let), není tudíž jasné, co UEMS členům ČKS za zaplacené příspěvky nabízí. Pokud by v budoucnu aktivity kardiologické sekce UEMS znamenaly přínos pro členy ČKS, je možné toto rozhodnutí revokovat.
  6. Na sekretariát se obrátil dr. Pokorný z VZP, aby se ČKS jako odborná společnost vyjádřila k návrhu na časnou rehabilitaci nemocných se srdečním selháním. Dr. Skalická vyjádřila kritické připomínky, se kterými výbor souhlasí. Dr. Pokornému bude zasláno negativní stanovisko.
  7. Prof. Vítovec informoval výbor, že se na něj obrátil dr. Finsterle ze společnosti EUNI, s tím, že by vytvořili webové stránky kardio-euni, což by byla vzdělávací platforma určená pro kontinuální vzdělávání lékařů v oboru kardiologie. Tato žádost byla odložena na červnovou schůzi výboru. Do té doby budou zváženy možnosti vzniku vlastního edukačního webu ČKS.
  8. Prof. Hradec informoval výbor ČKS o tom, že ESC rozjíždí program dlouhodobých registrů. První bude registr srdečního selhání, na který ESC poskytuje finanční podporu 10 000,- EUR. Ke sběru dat do tohoto registru se zatím v ČR aktivně přihlásilo 8 center. Doc. Popelová informovala, že vzniká i registr těhotných kardiaček, ten zatím není finančně krytý.
  9. ČKS obdržela návrh doc. Sovové z Olomouce na inovaci guidelines kardiovaskulární rehabilitace. Výbor ČKS nesouhlasí: současná guidelines jsou stále aktuální a nových poznatků není tolik, aby vyžadovaly nové vydání.
  10. Výbor stanovil jako předsedu programového výboru výročního sjezdu ČKS 2012 současného vědeckého sekretáře prof. Hradce.
    
 9. Noví členové
  Řádní členové:
  MUDr. Petra Němčíková, Jindřichův Hradec
  MUDr. Tomáš Suchý, Kladno
  MUDr. Tomáš Janík, Praha
  MUDr. Andrej Nagy, Brno
  MUDr. Daniel Šulc, Třebíč
  Mimořádní členové:
  Mgr. Zuzana Lavičková, Plzeň
  Bc. Silvie Sikorová Obidová, Ostrava
  Jana Procházková, Jana, Brno
  Bc. Lenka Nováková, Frýdek-Místek
  Michaela Holá, Brno
  Zahraniční členové:
  MUDr. Peter Kružliak, Zvolen, SK


Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 13. 9. 2011 od 14.00 hod. v Praze.

Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost