Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 18. 1. 2011 v Praze

Přítomni: Prof. Aschermann, prof. Widimský, prof. Linhart, dr. Skalická, dr. Bytešník, doc. Táborský, prof. Vítovec, dr. Škovránek, prof. Kautzner, dr. Toušek, prof. Hradec, dr. Janota
Omluveni: dr. Groch, prof. Špinarová, doc. Chaloupka

 1. Zápis ze schůze
  Všechny body zápisu minulé schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.
   
 2. Volby do výboru ČKS
  Prof. Widimský informoval výbor společnosti o průběhu voleb. Dne 3.1.2011 bylo odesláno I. kolo voleb. Uzávěrka je 29.1.2011, schůze volební komise bude 3.2.2011 a v druhé polovině února bude zahájeno II. kolo voleb.
   
 3. Provozní řád ČKS
  Prof. Widimský ve spolupráci s JUDr. Prudilem a p. Klímovou sestavil Provozní řád ČKS a předložil výboru ke schválení. Výbor schválil celé znění Provozního řádu s tím, že drobné technické připomínky členů výboru budou dopracovány do textu P. Widimským v následujících 2-3 týdnech po e-mailové korespondenci členů výboru.
   
 4. Informace o prohlídkách tří bytů na Malé Straně
  Prof. Linhart informoval členy výboru o prohlídkách nemovitostí na Malé straně, které absolvoval s prim. Škovránkem a prof. Widimským.
   
 5. Výběr nemovitosti ČKS
  Na schůzi byli přizváni zástupci prodejců nemovitostí: rezidence Baarova, Kavčí Hory a Mostecká, kteří prezentovali svoje návrhy. Výbor po diskuzi a písemném jmenovitém hlasování všech přítomných členů rozhodl o koupi bytu 3+kk se dvěma garážovými stáními a velkou sklepní kojí v rezidenci Kavčí Hory za cenu 9 490 000,- Kč. Výsledky hlasování (hlasovací listky podepsané členy výboru) budou archivovány v sekretariátu ČKS. Prof. Widimský s prof. Aschermannem a JUDr. Prudilem ve spolupráci s prodejcem nemovitosti zajistí další kroky a koupi této nemovitosti do majetku ČKS.
   
 6. Evidence řádných členů ČKS
  Prof. Widimský předložil výboru k diskuzi možný návrh změn ve stanovách, týkajících se evidence členství v ČKS. Po podrobné diskuzi bylo rozhodnuto v debatě o tomto bodu pokračovat na příští schůzi výboru v březnu.
   
 7. Výroční sjezd ČKS 2011
  Doc. Táborský vypracoval plán výdajů a příjmů na sjezd 2011. Snažil se výrazně zredukovat náklady, protože bude i méně příjmů od sponzorů. Generálním sponzorem bude letos firma Servier. Předpokládané příjmy jsou 17.529.000,- Kč, předpokládané výdaje 8.027.000,- Kč. Slavnostní přednášku bude mít prof. Vítovec, Herlesovu přenášku doc. Mandysová, Luklovu prof. Švejda, Navrátilovu prof. Černý.
   
 8. Návrh čestných členství – sjezd 2011
  Čestná členství pro rok 2011 budou udělena prof. J. Vítovcovi, doc. E. Mandysové a dr. J. Švejdovi.
   
 9. CeV – plán na příští období
  Prof. Aschermann informoval výbor o přípravách budoucích čísel CeV a o přípravách na získání impact faktoru pro tento časopis.
   
 10. ESC registry
  Prof. Aschermann informoval výbor ČKS o probíhajících a připravovaných ESC registrech. ESC požádala ČKS o spolupráci na těchto registrech. Za srdeční selhání prof. Aschermann oslovil prof. Hradce.
   
 11. Návrh na udělení medaile prof. Libenského
  Výbor odsouhlasil, že laureát medaile prof. Libenského pro rok 2011 bude prof. Jan Černý.
   
 12. Různé
  1. Dne 20.12. se uskutečnila schůzka ministra zdravotnictví s předsedy akreditačních komisí. Prof. Widimský podrobně informoval o tomto jednání.
  2. Na sekretariát došla jedna žádost o grant Roche od dr. Lazárové z Olomouce. Výbor žádost odsouhlasil. Tímto se dočerpají finance z daru, který firma Roche poskytla ČKS na granty a grant Roche ČKS se zruší.
  3. Prof. Vojáček poslal žádost, o možnost, aby se skupinou autorů napsali doporučení pro antitrombotickou, antikoagulační a protidestičkovou léčbu. Výbor souhlasí. Oponenti doc. Krčová, dr. Varvařovský
  4. Na sekretariát ČKS došla žádost od doc. Odrážky o možné spolupráci při vytvoření doporučení pro interferenci mezi činností kardiostimulátoru a ionizujícím zářením. Odpoví prof. Aschermann – ČKS nemá námitek, aby Společnost radiační onkologie vypracovala tyto guidelines a ČKS udělá přídavek za arytmologickou část.
  5. Na sekretariát ČKS došla žádost od dr. Kaly o finanční podporu registru TAVI v ČR. Na rozjezd registrů ČKS byla podepsána smlouva s IBA MU. Nejdříve je potřeba zjistit, zda již nejsou vyčerpané peníze.
  6. Výbor ČKS projednal dopis T. Hesse (předsedy PS ošetřovatelství v kardiologii) s návrhem na změnu stanov ČKS v otázce členství. Výbor ČKS se otázkou členství v ČKS podrobně zabýval a diskutoval různé alternativy jak definovat ve stanovách podmínky členství v ČKS včetně návrhu PS ošetřovatelství. V souladu s platnými stanovami bude návrh PS ošetřovatelství předložen k diskuzi na Valné hromadě ČKS. Výbor ČKS si do té doby vyžádá informace o tom, jak je členství v národních kardiologických společnostech definováno v jiných státech ESC.
  7. Prof. Vítovec informoval o akci Den srdečního selhání 7.-8.5.2011, který bude ve spolupráci s HFA ESC ve všech zemích EU. Na webových stránkách ČKS bude na tento den upozornění, včetně informačního plakátu pro nemocné. Další aktivity spojené s tímto dnem budou informace v mediích ( tisková konference ČKS, ČT Brno, ČR Brno a ČTK).
    
 13. Noví členové
  MUDr. Jana Václavková, Opava
  Mgr. Jakub Doležel, Nový Jičín
  MUDr. Tomáš Konečný, Rochester
  MUDr. Klára Salomonová, Praha
  MUDr. Jan Přeček, Olomouc
  Lenka Hromadníková, Praha 5
  MUDr. Milan Ranostaj, Zlín
  MUDr. Tomáš Ondrúš, Brno
  MUDr. Martin Jakl, Hradec Králové
  MUDr. Katarína Hladká, Praha
  Bc., Dis. Lukáš Jakubínský, Hradec Králové
  MUDr. Tomáš Indra, Praha
  MUDr. David Slezák, Plzeň
  MUDr. Eva Bělobrádková, Hradec Králové
  MUDr. Jaroslav Zajíc, České Budějovice
  MUDr. Petra Plachá, České Budějovice
  MUDr. Vlastimil Doupal, Olomouc
  MUDr. Jana Ondrušková, Olomouc
  Michaela Ingrischová, Praha
  MUDr. Stanislav Folwarczny, Třinec
  MUDr. Ondřej Majchrák, Praha

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční v Praze, 7. března 2011, od 13.00 hod.

Zapsali: I. Pavézková, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost