Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 11. 10. 2011 v Lednici

Přítomni: Michael Aschermann, Jaromír Hradec, Jan Janoušek, Petr Kala, Jana Popelová, Hana Skalická, František Toušek, Jiří Vítovec, Jan Vojáček, Petr Widimský, Michal Želízko
Přizváni: - členové revizní komise, z nichž přítomen: Robert Čihák.
- předsedové PS ČKS, z nichž přítomni: Eliška Sovová, Otto Lang, Renata Cífková, Aleš Mokráček, Pavel Svítil, Jan Krejčí.
- předsedové spřátelených odborných společností, z nichž přítomni: Petr Němec (ČSKVCH), Richad Češka (ČIS), Miloslav Roček (ČRS), Karel Roztočil (ČAS), Jan Filipovský (ČSH), Jiří Widimský Jr. (ČSH)
Omluveni: Václav Chaloupka (čestný místopředseda), Martin Fiala, Josef Kautzner, Miloš Táborský, Marek Mechl (ČRS)

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Zápis ze zářijové schůze výboru ČKS byl schválen.
   
 2. Cor et Vasa
  P. Widimský slavnostně předal M. Aschermannovi jmenovací dekret na post šéfredaktora Cor et Vasa pro období 2011 – 15 a pogratuloval mu k jeho zvolení všemi 13 hlasy členů výboru ČKS.
  P. Widimský a M. Aschermann poté společně informovali členy výboru ČKS o posledním vývoji okolo časopisu Cor et Vasa. Byla podepsána smlouva s novým nakladatelem – firmou Elsevier. Principy smlouvy a její ekonomický rámec byly schváleny minulou schůzí výboru ČKS. Strategickým cílem této smlouvy je, aby časopis Cor et Vasa pronikl do mezinárodních databází (okamžitě do Science Direct, Scopus, Embase, perspektivně i do PubMed aj.) a aby ve výhledu 4-8 let získal impakt faktor. Výbor ČKS na této schůzi schválil následující kroky směřující ke zlepšení úrovně časopisu:
  1. Oficiální jazyky časopisu Cor et Vasa. On-line verze na webu spravovaném firmou Elsevier bude 100% v angličtině a nebude obsahovat Kardio-zpravodaj. Tištěná verze (doručovaná stejně jako doposud všem členům ČKS) bude navíc obsahovat Kardio-zpravodaj a bude jazykově respektovat následující principy: (i) původní práce obsahující vlastní výsledky výzkumu a kasuistiky budou přijímány cestou on-line submission Elsevier (EES) výhradně v angličtině s podrobným (300-600 slov) českým + anglickým souhrnem; (ii) přehledné články (reviews), editorialy, odborná stanoviska ČKS a guidelines ESC/ČKS budou přijímány v angličtině cestou EES a na náklady ČKS (honoráře za překlady) budou překládány do češtiny autory samotnými nebo jinými členy ČKS (kteří projeví o tuto práci zájem a zároveň zkušebními překlady prokáží svou kvalifikaci pro tuto práci); (iii) příspěvky do Kardio-zpravodaje budou přijímány výhradně v češtině cestou systému ACTAVIA. Původní práce a kasuistiky tedy vyjdou jak v on-line verzi tak i v tištěné verzi Cor et Vasa anglicky se souhrnem v obou jazycích. Ostatní práce (přehledy, editorialy, odborná stanoviska, guidelines) vyjdou v on-line verzi anglicky a v tištěné verzi česky.
  2. Redakční rada Cor et Vasa. Členy redakční rady budou všichni recenzenti, kteří ročně provedou nejméně 5 recenzí pro časopis Cor et Vasa. Bude vytvořena nová a podstatně větší redakční rada. K členství budou pozváni všichni členové výboru ČKS, vedení PS a řada zahraničních odborníků. Mezinárodní redakční rada je jednou ze zásadních podmínek úspěchu časopisu na mezinárodním poli.
  3. Zástupci šéfredaktora (výkonná redakční rada). Šéfredaktor navrhne (po osobním projednání s navrhovanými) do příští schůze výboru ČKS cca 5-10 kardiologů a/nebo vědců (členů ČKS nebo zahraničních odborníků) na pozice svých zástupců pro jednotlivé podobory kardiologie a příbuzných oborů (intervenční kardiologie, akutní kardiologie, arytmologie, srdeční selhání, neinvazivní kardiologie a zobrazovací metody, preventivní kardiologie a hypertenze, kardiochirurgie, angiologie, mezinárodní spolupráce, experimentální kardiologie). Tato výkonná redakční rada se bude podílet na rozhodování o přijetí či odmítnutí všech rukopisů a všichni její členové budou povinni provést pro časopis nejméně 5 recenzí ročně.
  4. Výbor ČKS schválil minimální mzdu pro šéfredaktora Cor et Vasa ve výši 3000,- Kč za každý článek, který projde systémem EES (bez ohledu na to zda je nakonec přijat či odmítnut). Další odměny pro šéfredaktora budou vázány na finanční výsledek časopisu (20% z případného čistého zisku za časopis ve prospěch ČKS) a za případný zisk impakt faktoru (IF x 106). Do výpočtu odměny nebudou zahrnovány kasuistiky a příspěvky pro Kardio-zpravodaj.
  5. Výbor ČKS schválil mzdu technické redaktorky ve výši 30 000,- Kč celkem za jedno kompletní číslo Cor et Vasa včetně Kardio-zpravodaje a to v obou jazykových verzích. Technická redaktorka bude mít též možnost mimořádné odměny za případnou finanční ziskovost časopisu pro ČKS a to ve výši 10% čistého zisku společnosti z časopisu.
  6. Výbor ČKS jednomyslně souhlasí s tím, že změny časopisu Cor et Vasa jsou motivovány jeho budoucím odborným růstem a že za tuto šanci ČKS je připravena i hradit výše zmíněné související náklady (smluvní platba za služby firmě Elsevier + mzda šéfredaktora a technické redaktorky + honoráře za překlady) v hypotetické maximální výši 2,5 mil. Kč ročně. Reálné náklady budou významně nižší (sníží se o příjem z reklam).
    
 3. Postavení a činnost pracovních skupin ČKS
  J. Janoušek prezentoval některé názory pracovních skupin. Po diskuzi byly výborem přijaty tyto závěry:
  1. Výbor ČKS maximálně podporuje spolupráci mezi pracovními skupinami. Výrazem této podpory bude mj. přidělení přednostních časů pro společná symposia více pracovních skupin na kongresu ČKS v Brně 2012.
  2. Čistý zisk ČKS (po zdanění) generovaný z akcí pořádaných PS ČKS bude evidován sekretariátem ČKS pro každou PS zvlášť a na žádost výboru PS bude uvolněn pro potřeby odborných aktivit příslušné PS, která zisk generovala.
  3. Výbor ČKS doporučuje, aby akce PS byly pořádány přímo sekretariátem ČKS (nikoli přes kongresové agentury). Pokud se kterákoli PS rozhodne pořádat svou akci přes kongresovou agenturu, nese právní i ekonomickou odpovědnost za tuto akci daná kongresová agentura, nikoli ČKS. ČKS za žádných okolností nebude hradit či dotovat ztrátové akce. Pokud kterákoli PS má potíž získat finance pro svou akci, výbor ČKS doporučuje zvážit pořádání takové akce, financovat akci z registračních poplatků nebo akci uskutečnit „beznákladově“ – například ve zdarma zapůjčené posluchárně univerzity či nemocnice.
    
 4. Doporučené postupy (guidelines) ČKS a ESC
  M. Aschermann informoval, že poslední 4 doporučené postupy Revaskularizace myokardu (autor dr. Kala ), Fibrilace síní (autor dr. Čihák), Komorové arytmie (autor dr. Bytešník), Příprava kardiaka na nekardiální výkon(autor dr. Skalická) vyjdou do konce roku 2011 v suplementu Cor et Vasa vydaném ještě současným (do 31.12.2011) nakladatelem Medical Tribune. Výbor diskutoval i o možných kapesních guidelines a tuto možnost zamítl. ČKS neplánuje vydávání kapesních guidelines do konce roku 2011. O situaci ev. kapesních guidelines v roce 2012 bude diskutováno na některé z příštích schůzí výboru.
  P. Widimský za nepřítomného J. Kautznera uvedl přehled plánovaných 6 ESC guidelines na rok 2012. Těchto 6 doporučených postupů bude již realizováno v rámci ČKS v novém režimu (schváleném schůzí výboru 13.9.2011): ČKS zajistí vypracování souhrnu nejdůležitějších doporučení z každých nových ESC guidelines v rozsahu max. 5000 slov (literární reference za článkem se do tohoto počtu slov nepočítají). Tento souhrn vyjde v Cor et Vasa jak anglicky (on-line), tak i česky (tištěná verze). Týmy pro vypracování souhrnů budou tříčlenné: hlavního autora nominuje výbor ČKS, dva spoluautory si vybere tento hlavní autor sám a výboru ČKS je dá na vědomí do 30 dnů od přijetí své nominace. Spoluautoři musí být z jiných pracovišť. Výbor ČKS má právo veta na kteréhokoli spoluautora – pokud toto právo využije, musí výbor současně ihned nominovat jiného autora.
  Byli schváleni následující hlavní autoři pro české souhrny ESC guidelines v roce 2012:
  • Prevence kardiovaskulárních chorob: R. Cífková
  • Definice infarktu myokardu: J. Vojáček
  • Chlopenní vady: J. Popelová
  • Srdeční selhání: J. Hradec
  • STEMI: P. Widimský
  • Fibrilace síní: R. Čihák

Jmenovaní nahlásí nejpozději do 10.11.2011 jména svých dvou spoluautorů.

 1. Informace o otázkách úhrad a souvisejících profesních záležitostech
  H. Skalická informovala výbor o množících se žádostech na schválení kódů výkonů, který by ČKS měla sdílet s jinými autorskými odbornostmi. Výbor o této situaci diskutoval, závěr nebyl přijat žádný, diskuze bude pokračovat na dalších jednáních výboru.
   
 2. Informace o stavu majetku ČKS ke dni 30.9.2011
  J. Vítovec připravil pro výbor prezentaci o stavu movitého i nemovitého majetku ČKS. Výbor diskutoval o možných investicích.
   
 3. Výroční sjezd ČKS 2012
  P. Klímová informovala výbor o organizačních přípravách výročního sjezdu. Výbor souhlasí se zachováním možnosti proplacení nákladů zahraničním speakerům, které si pozvou pracovní skupiny. Speaker by měl být renomovaný a je nutné nahlásit jeho jméno do konce roku 2011. Každé pracovní skupině bude zaplacen maximálně jeden speaker a přednostně z Evropy. Dne 15.11.2011 bude spuštěn registrační systém, deadline pro aktivní účast je 10.1.2012.
   
 4. České kardiologické dny 2011
  P. Klímová informovala výbor, že již byl rozeslán tištěný program ČKD členům ČKS a byl spuštěn on-line registrační systém. Budou i menší stánky firem a je zajištěna též finanční stránka s tím, že akce bude minimálně vyrovnaná.
   
 5. Otázky funkčních licencí
  J. Hradec informoval o problému neudělení funkční licence českému kardiologovi, který požadované výkony provedl v zahraničí (UK, BE). Výbor konstatoval, že tzv. funkční licenci (podle Stavovského předpisu ČLK č. 12) může udělit pouze školitel daného výkonu společně se statutárním zástupcem příslušného akreditovaného pracoviště. Každý uchazeč (včetně lékařů pracujících na prestižních pracovištích v zahraničí) se tedy musí obrátit na konkrétního školitele výkonu (registrovaného ČLK) a statutárního zástupce školitelova tuzemského pracoviště. Pokud žadatele žádný z registrovaných školitelů osobně nezná (= neviděl ho provádět a interpretovat příslušné výkony v běžném pracovním režimu), nelze doporučit udělení licence. Možnou cestou v podobných případech by byly společné výkony žadatele pod asistencí školitele provedené na příslušném akreditovaném pracovišti v ČR. Na základě takovéto osobní zkušenosti by školitel mohl uznat žadateli i další výkony provedené na akreditovaném pracovišti v EU.
   
 6. Nominace ČKS do volebních orgánů ESC pro období 2012-2014
  Výbor ČKS schválil následující nominace členů ČKS:
  • J. Kautznera na pozici viceprezidenta ESC
  • A. Linharta na pozici ESC councillora (člen výboru ESC)
  • M. Aschermanna a J. Popelové na pozice členů ESC Nominating Committee

Výbor dále schválil nominaci 4 volitelů za ČKS pro volby ESC: P. Widimský, J. Hradec, J. Vítovec, H. Skalická (náhradník J. Janoušek).
Výbor pověřil P. Widimského, aby navrhl budoucímu prezidentovi ESC několik členů ČKS do nižších orgánů ESC (ESC committees).

 1. Společné jednání výboru ČKS s předsedy blízkých odborných společností
  Na pozvání ČKS se výjezdního zasedání účastnili předsedové následujících odborných společností:
  • Česká společnost kardiovaskulární chirurgie (P. Němec)
  • Česká společnost intervenční radiologie (M. Roček)
  • Česká radiologická společnost (omluveného M. Mechla zast. M. Roček)
  • Česká internistická společnost (R. Češka)
  • Česká angiologická společnost (K. Roztočil)
  • Česká společnost pro hypertenzi (J. Filipovský)
  • Hosté ocenili nápad na společné setkání a představili krátce své odborné společnosti. Společně s členy výboru ČKS pak diskutovali o styčných otázkách zajímajících obě strany. Hlavními závěry tohoto setkání bylo:
   • Pokračovat v této tradici setkávání nejméně 1x ročně (ev. i častěji – např. během hlavních kongresů)
   • Více se vzájemně informovat o odborných aktivitách
   • Podporovat mezioborovou spolupráci
   • Podpořit dvě velké mezinárodní akce: Světový angiologický kongres v Praze 1.-5.7.2012 a Evropský internistický kongres v říjnu 2013
     
 2. Mladí kardiologové
  P. Kala předložil výboru své návrhy na pořádání akce mladých kardiologů a odměňování případných vítězů. Sekce mladých kardiologů zůstane i pro rok 2012 na výročním sjezdu.
   
 3. Různé
  1. Na sekretariát ČKS došla žádost z České diabetologické společnosti o spolupráci při tvorbě a realizace Národního diabetologického programu. Výbor schválil a doporučil J. Hradce a M. Želízka.
  2. Na sekretariát ČKS došla žádost z pracoviště nukleární medicíny o povolení sdílení kódu 17113 a 17120. H. Skalická vypracuje své stanovisko, které na příští schůzi výbor projedná.
    
 4. Noví členové
  Řádní členové:
  MUDr. Jaroslava Večeřová, Praha
  MUDr. Mária Holická, Brno
  MUDr. Marina Ondráková, Znojmo
  MUDr. Jaroslav Kudlička, Praha
  Mimořádní členové:
  Jana Plachá Liberec

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční 23.11. v 16:00 v kanceláři ČKS v Praze 4, rezidence Kavčí Hory.


Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost