Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 7. 3. 2011 v Praze

Přítomni: Prof. Aschermann, prof. Widimský, prof. Linhart, dr. Skalická, dr. Bytešník, doc. Táborský, dr. Škovránek, dr. Toušek, dr. Groch, prof. Špinarová, prof. Hradec, prof. Janoušek
Omluveni: doc. Chaloupka, prof. Vítovec, prof. Kautzner

 1. Zápis ze schůze
  Všechny body zápisu minulé schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.
   
 2. Volby do výboru ČKS
  Prof. Widimský informoval výbor společnosti o průběhu II.kola voleb. Bohužel se zjistilo, že některé volební lístky nebyly označeny razítkem, proto budou volební lístky rozeslány ještě jednou v jiném formátu. Původní budou neplatné. Všichni členové o této skutečnosti byli informováni emailem a 4.3.2011 byly rozeslány nové volební lístky poštou. Příští volby budou již připraveny elektronickou formou.
   
 3. Výroční sjezd ČKS 2011
  Doc. Táborský informoval výbor o přípravách sjezdu. Předpokládané příjmy sjezdu jsou sice nižší, než v loňském roce, ale podařilo se snížit náklady na minimum, tudíž celkový zisk ze sjezdu se výrazně nesníží. P. Klímová informovala o organizačních přípravách sjezdu: je registrováno 39 firem s celkovou plochou 860m. Celkem se zúčastní 60firem. Počet sympozií je jako v loňském roce. Všem přednášejícím a předsedajícím bylo odesláno oznámení o zařazení přednášek. Program je již hotový a je na webových stránkách ČKS. Sjezdové noviny budou jako v loni – o redakci se postará prof. Linhart. Budou dva hlavní motivy sjezdu –Kouření, které má na starosti prof. Linhart a Problematika pohybové aktivity. Tisková konference ke sjezdu se uskuteční dne 19.4.2011 v Praze.
   
 4. Plánované výdaje ČKS
  Prof. Špinarová připravila plán výdajů ČKS na rok 2011. Plán je nedílnou součástí (přílohou) tohoto zápisu. Výbor souhlasí. Plánované výdaje budou vyvěšeny na webu ČKS.
   
 5. Koupě bytu ČKS
  Prof. Widimský informoval výbor o koupi bytu (kanceláře ČKS) v Praze. Byla již podepsána kupní smlouva a v následujících dnech budou převedeny peníze do notářské úschovy.
   
 6. Akce Pracovních skupin
  Výbor ČKS diskutoval o financování akcí pracovních skupin. Předsedové PS by měli nahlásit termíny a místa konání svých akcí rok dopředu. Jedna akce by měla být vždy hlavní akcí pracovní skupiny (výroční konference PS). Sekretariát ČKS osloví předsedy PS, aby poslali plán akcí na rok 2011 a 2012. U každé akce by mělo být uvedeno (kromě data a místa konání) též zda akce bude organizačně zajištěna sekretariátem ČKS (preferovaná varianta, veškeré finanční toky pak jdou přes ČKS, bez účasti externí kongresové agentury) nebo zda bude ČKS poskytovat pouze odbornou záštitu (v takovém případě je akce právně a finančně organizována jiným právním subjektem a ČKS se na ní nijak finančně nepodílí).
   
 7. Neplatiči ČKS 2010
  Členové výboru obdrželi seznam členů ČKS, kteří dosud nezaplatili členské poplatky za rok 2010. Sekretariát vyčká do 15.3.2011 a poté bude rozeslán dopis o zrušení členství v ČKS všem, kteří do té doby nezaplatí.
   
 8. Organizace práce sekretariátu ČKS
  V současné době má ČKS dva zaměstnance na plný úvazek a čtyři na částečný. Prof. Widimský požádal výbor o možnost zaměstnání sekretářky v kanceláři v Praze, zpočátku na částečný úvazek. Výbor s částečným úvazkem souhlasí.
   
 9. Různé
  1. Na sekretariát ČKS došla žádost z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol o souhlas s kódy 17113, 17129 a 17220. Výbor společnosti v hlasování rozhodl takto: Výbor doporučuje, aby byly tyto výkony ve FN Motol provozovány, ale musí být zaštiťovány kardiologem.
  2. Na sekretariát došla žádost z Ústavu leteckého zdravotnictví Praha o souhlas s prováděním kódů 17240 a 17261. Výbor souhlasí, neboť na pracovišti externě pracuje atestovaný kardiolog, který kódy garantuje.
  3. Prof. Aschermann informoval výbor ČKS o přípravě bloku ČKS na sjezd Slovenské kardiologické společnosti.
  4. Na sekretariát ČKS došla žádost z České internistické společnosti o blok ČKS na jejich sjezdu. ČKS se zúčastní. Invazivní část připraví prof. Aschermann s prof. Widimským a část neinvazivní připraví prof. Špinar, prof. Linhart a prof. Hradec.
  5. Prof. Aschermann obdržel žádost od MZ o odborné posouzení situace nastalé při úmrtí pacientky ve FNKV. Žádost vyřídí prim. Toušek.
  6. Prof. Aschermann obdržel žádost od doc. Sovové z Olomouce o poskytnutí záštity nad akcí Nordic Walking 2011. Je to akce podporující pohybovou aktivitu nordic walking, která bude zahájena v Brně a následně proběhne ve všech krajích ČR. Výbor souhlasí.
  7. Prof. Linhart informoval výbor, že navrhuje oslovit předsedy PS, aby nominovali garanty pro doprovázení zahraničních hostů, kteří se zúčastní sjezdu.
  8. Prof. Linhart informoval výbor o průběhu příprav akce proti kouření. Byla již sepsána brožura, která bude distribuována na sjezdu a vystavena i na webových stránkách ČKS. Na sjezdu budou dále probíhat kurzy pro lékaře, kde budou seznámeni s technikami odvykání kouření a zúčastní se i zástupci z Centra pro odvykání kouření. Tento kurz bude zakončen certifikátem.
  9. Schůze se zúčastnil prof. Janoušek z Dětského kardiocentra Motol, který informoval výbor o přípravě akce PS Pediatrická kardiologie. Výbor PS by rád uspořádal akci ve spolupráci s ČKS.
    
 10. Noví členové
  Řádní členové:
  MUDr. David Janák, Davle – Sloup
  MUDr. Pavel Kukla, Ostrava
  MUDr. Petra Pešová, Ostrava
  MUDr. Dominika Hajdu, Praha
  MUDr. Jiří Mrázek, Bílina
  MUDr. Jiří Vaněk, Konstantinovy Lázně
  Mimořádní členové:
  Petra Arnoštová, Praha
  Bc. Radka Petrášová, Bílovec
  Monika Mikolášková, Brno
  Zahraniční členové:
  MUDr. Lucia Jedličková, Košice, SR

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční v Brně, 5. dubna 2011, od 13.00 hod.

Zapsali: I. Pavézková, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost