Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 4. 5. 2011 v Brně

Přítomni: Michael Aschermann, Jaromír Hradec, Petr Kala, Josef Kautzner, Jana Popelová, Miloš Táborský, František Toušek, Jan Vojáček, Petr Widimský, Michal Želízko
Omluveni: Václav Chaloupka (čestný místopředseda), Martin Fiala, Jan Janoušek, Hana Skalická, Jiří Vítovec,

 1. Udělení Libenského zlaté medaile ČKS
  Prof. Aschermann (předsedající sekce slavnostních přednášek na sjezdu) informoval členy výboru o kontroverzní slavnostní přednášce prof. Černého. Spolupředsedající sekce slavnostních přednášek prof. Widimský se na závěr sekce veřejně distancoval od některých závěrů prof. Černého Po diskuzi se výbor rozhodl neměnit rozhodnutí předchozího výboru a potvrdit nominaci prof. Černého na zlatou medaili prof. Libenského.. Medaile bude udělena zastupujícím předsedou starého výboru prof. Aschermannem na zasedání v Poděbradech v červnu t.r.
   
 2. Poděkování starému výboru za jeho práci a předání agendy novému výboru.
  Prof. Widimský poděkoval prof. Aschermannovi a přítomným členům výboru 2008-2011 za jejich dosavadní práci.
   
 3. Výroční sjezd ČKS 2011
  Pí. Klímová uvedla základní informace o sjezdu 2011. Doc. Táborský přečetl připomínky, které si poznamenal od účastníků sjezdu. Všechny budou do příštího sjezdu vyřešeny. Prof. Widimský poděkoval pí. Klímové, pí. Pavézkové, celému výboru a všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě sjezdu 2011.
  Odborná i organizační úroveň byla, dle názoru členů výboru i účastníků sjezdu, velmi dobrá.
   
 4. Registr TAVI
  Dr. Kala za PS Intervenční kardiologie předložil požadované doklady o tom, že všechna centra, která provádějí TAVI, budou zadávat údaje o svých výkonech do registru TAVI. Výbor ČKS schválil jednorázový příspěvek 300 000,- Kč na rozjezd tohoto registru, další průběžné financování musí být zajištěno z jiných zdrojů.
   
 5. Kancelář ČKS v Praze
  Výbor ČKS schválil částku 400 000,- Kč (vč. DPH) na zařízení nové kanceláře ČKS (tří místností) v Praze na Kavčích Horách. Prof. Widimský představil pí.Tichou, asistentku předsedy ČKS, která se o zařízení kanceláře postará.
   
 6. Provozní řád ČKS
  Prof. Widimský seznámil členy výboru s Provozním řádem ČKS, který vstoupil v platnost současně se schválením nových stanov, tj. dnem 1.5.2011. Plné znění Provozního řádu bude zasláno členům výboru ze sekretariátu ČKS.
   
 7. Cor et Vasa
  Prof. Widimský navrhl, aby hlavním tématem příští schůze výboru bylo určení další strategie pro oficiální časopis ČKS. V diskuzi byly zmíněny možnosti rozšíření obce přispěvatelů i čtenářů časopisu buď v rámci ČR (např. sloučením s jiným příbuzným časopisem) nebo i nad rámec ČR (např. spojením s časopisem SKS). Jako perspektivnější se jeví druhá varianta - bude osloven výbor SKS. Teprve po ev. negativním stanovisku SKS by byly zvažovány další možnosti.
   
 8. Šéfredaktor Cor et Vasa
  Podle nových stanov musí výbor v tomto roce rozhodnout o šéfredaktorovi oficiálního časopisu ČKS pro další 4 roky. Výbor se shodl, že tuto personální otázku bude řešit až poté, co bude definována strategie časopisu.
   
 9. České kardiologické dny 2011
  Byl potvrzen termín Českých kardiologických dnů v Praze (hotel Clarion) 24.-25.11.2011. Byl jmenován Organizační výbor (Táborský - předseda, Widimský, Želízko, Popelová) a Programový výbor (Hradec - předseda, Widimský, Kala).
   
 10. Různé
  1. Výbor vzal na vědomí výsledek ankety o kouření, která proběhla při výročním sjezdu 2011: 87% respondentů ankety byli nekuřáci, 13% kuřáci.
  2. Výbor odsouhlasil, aby na budoucích valných hromadách ČKS bylo vzpomenuto členů ČKS zemřelých v uplynulém roce a držena minuta ticha na jejich památku.
  3. Výbor odsouhlasil text dopisu řediteli Veletrhů Brno, a.s., ohledně podmínek pořádání sjezdu 2012.
  4. Výbor schválil dopis pro VZP týkající se úhrady TAVI.
    
 11.  Noví členové
  Řádní členové:
  MUDr. Radomír Nykl, Ostrava
  MUDr. Jiří Lukavec, Plzeň
  Mimořádní členové:
  Lucie Kopecká, Praha
  Ing. Jiří Wolf, Brno
  Karolína Kubová, Olomouc
  Jan Novák, Brno
  Bc. Marcela Přikrylová, Prostějov

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 31. 5. 2011 od 13.00 hod. v Praze.

 

 
Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost