Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 28. 1. 2020 v Praze

Přítomni: J Bělohlávek, M. Fiala, M. Hutyra, A. Linhart, Z. Moťovská, T. Paleček, R. Pudil, R. Rokyta, H. Skalická, M. Táborský, P. Widimský

Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise : J. Honěk, I. Karel, E. Klásková, F. Málek, V. Melenovský, D. Pospíšil, H. Skalická, E. Sovová

Omluveni: M. Aschermann, J. Doležel, J. Kautzner, D. Marek, M. Mates, P. Neužil, P. Ošťádal, J. Šťásek

 1. Výsledky podzimních akcí

J. Bělohlávek informoval výbor o výsledku prosincové akce ČAAK - Akce celkově dopadla pozitivně, 335 účastníků, dobrá zpětná vazba. Bylo využito kongresového zpravodajství: 18 videopříspěvků, 2 komentované editorialy, Komentáře k workshopům, komentáře ke studiím COACT, COLCOT, TWILIGHT-ACS, Komentáře k HFpEF na intenzívní péči, digitální kardiologii. Četnost shlédnutí příspěvků byla 916x.
I. Karel informoval o lednové akci ČAAMK – celkem se zúčastnilo 200 lékařů a NLZP. Také bylo využito kongresové zpravodajství, vč. tištěných kongresových novin.
M. Táborský informoval o listopadových Českých kardiologických dnech 2019 – akce byla finančně v pozitivním výsledku. Účastníků celkem 350. Také bylo využito kongresové zpravodajství, vč. tištěných sjezdových novin.

 1. Kongresové zpravodajství

Na schůzi byli přizváni zástupci společností Medical Tribune L. Ondřichová a Moby Media T. Mikula, kteří měli na starosti kongresové zpravodajství podzimních akcích ČKS. Prezentovali dosavadní výsledky.

Další financování bude probíhat na základě smlouvy, kdy budou sponzory shánět přímo Moby Media.

Výbor ČKS hlasoval o podpoře podpisu smlouvy: Pro 11, proti 0.

 1. Výroční sjezd ČKS 2020, 17.-20.5.2020

A.Linhart informoval o předešlé schůzi programového výboru sjezdu a prezentoval výboru program sjezdu. Výbor hlasoval: Pro 12, proti 0.
Hostem na slavnostním zahájení bude prof. S. Priori, které bude také udělena Medaile Libenského. Laureáti Libenského medaile a čestných členství ČKS: Prof. Priori, prof. Chaloupecký, prof. Špinar
Čestná členství: Ivo Bernat, Renata Cífková

Výbor o těchto návrzích hlasoval: Pro 13, proti 0.

M. Táborský informoval o organizační stránce akce: jednání se sponzory byla ukončena v listopadu 2019, ze strany většiny partnerů vzneseny vyšší požadavky na zařazení firemních sympozií, pokud má být zajištěna dostatečně vysoká ekonomická pozitivní bilance akce, je nutné zařadit o cca 5 hodin sympozií více, než v r. 2019.

A. Linhart prezentoval návrh J. Kautznera, aby byla Soutěž mladých kardiologů celá v angličtině. Výbor hlasoval: Pro 1, proti 11. Soutěž mladých kardiologů bude tedy i nadále v češtině.

Celkový objem sponzorských příspěvků je zajištěn.

Výbor hlasoval o zvýšení ceny za firemní sympozia – Pro: 13, proti 0.

Výbor dále hlasoval o zrušení středy, tzn. že výroční sjezd by byl od nedělního dopoledne do úterního večera. Pro 13, proti 0, zdržel se 0.
A.Linhart navrhl uspořádat před začátkem sjezdu charitativní cyklo jízdu, jejíž výtěžek by šel na nákup defibrilátorů pro děti s vrozenými poruchami rytmu, jejichž rodiny si to nemohou dovolit. Výbor hlasoval: pro 12, proti 1, zdržel se 0.

 1. Příprava pacientských stránek

A. Linhart informoval výbor ČKS, že příprava pacientských stránek ČKS pokračuje a poprosil předsedy PS a asociací o spolupráci.

 1. Návrh na tvorbu nových webových stránek

Z důvodu současné neatraktivnosti webových stránek ČKS výbor zvažuje tvorbu nových. Společnost Trilobite Technologies zaslala návrh na vylepšení, vč. finanční nabídky. Budou osloveny i další společnosti, aby poslali své nabídky.
 

 1. Prezentace možností tvorby e-learningových výstupů z konferencí

A.Linhart byl osloven s nabídkou zpracování přednášek do formy e-learningové prezentace. Probíhalo by to tak, že firma natočí sympozium a do 24 hodin bude k dispozici on-line. Výbor se dohodl, že na únorovou schůzi budu přizváni zástupci firmy k přímé prezentaci.
 

 1. Výstupy z jednání se ZP

M. Táborský informoval výbor konkrétně o jednotlivých jednáních na VZP a jejich výstupy.
NOACs u AKS – odsouhlaseno – je potřeba zapracovat do dohody VZP – ČKS a publikovat na webu VZP
Ambulantní kardiologie – POCT vyšetření TI, BNP – změna vyhlášky – stanovisko VZP pro MZČR, souhlas s odborností 107
Program VZP Plus – KV Prevence – schůzka s PS 2/2020 – zpracovat kompletní metodiku programu
Program VZP Plus – Telemedicína v kardiologii – osloví se navrhované subjekty – zahájení 4/2020
NOACs jako lék první volby u pacientů po CMP – Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP
Modulace srdeční kontraktiliti – finální schůzka 2/2020

A. Linhart informoval o schůzce na MZ, která proběhne na MZ 6.2.2020. Zástupce za ČKS byl jmenován M. Mates.

 1. Schůzka na MZ k indikátorům kvality
 1. Dosavadní kontrola kardiocenter

A. Linhart  informoval výbor o dosavadních kontrolách kardiocenter. Kontroly probíhají vesměs nekomplikovaně.

 1. Tvorba nového věstníku

V. Melenovský informoval výbor, že na výzvu připravil Návrh úpravy do věstníku, zavádějící nový statut dospělého komplexního kardiocentra – KCC-HTx .t.j. KCC provádějící transplantace srdce. Tento návrh by měl odpovídat jak IKEM, tak centru FNUSA/CKTCH.

Je to pracovní verze - návrh otevřený připomínkám jak z ČKS, tak od FNUSA/CKTCH, ale je zapotřebí aby se statut KKC-HTx objevil brzo ve věstníku.

Na to reagoval J. Janoušek, že takový centrem je i jediné komplexní kardiovaskulární centrum pro děti a musí být zařazeno do této kategorie, jelikož provádí jak transplantace srdce u dětí (v roce 2019 pět transplantací, od roku 2014, kdy byl zahájen na základě souhlasu MZ ČR – viz příloha – pravidelný program OTS celkem 17 transplantací), tak i implantace dlouhodobých mechanických podpor. Pacienti jsou podle dohody z roku 2013 zařazováni na čekací listinu IKEM. Veškerá zdravotní péče probíhá ale v Dětském kardiocentru, které také nese všechny náklady. Dětské kardiocentrum splňuje všechny odborné požadavky a požadavky na vybavení tak, jak jsou sumarizována v materiálu. Odlišné budou z důvodu menších objemů pacientů počty jednotlivých lékařů a lůžek.

 1. Nová úhradová vyhlášky ve vztahu k prenatálnímu screeningu vrozených srdečních vad (FECHO)

E. Klásková informovala výbor ČKS o problémech v zajištění prenatální kardiologické péče, jejího vykazování a úhrad. Dále požádala výbor ČKS o pomoc při jednáních na VZP ohledně nové úhradové vyhlášky ve vztahu k prenatálním screeningu VSV. A. Linhart přislíbil otevření problému s ing. Šmehlíkem z VZP na jednání během akce Prague Prevention 2020.

 1. ESC Gold Medals and Named Lectures 2020 - návrhy za ČKS

P. Widimský navrhl na Gruntzigovu přednášku J. Kautznera a na Klinickou přednášku A. Linharta.
Výbor hlasoval: Pro 13, proti 0.

 1. Návrh konstituce center pro diagnostiku a léčbu srdeční amyloidózy

A.Linhart informoval o nutnosti tuto problematiku projednat.  Oslovil T. Palečka a M. Matese, aby do příští schůze připravil podklady pro to, co budou tato centra muset splňovat.
 

 1. Určení expertních skupin pro překlady ESC Guidelines z roku 2019
 • Acute Pulmonary Embolism -
 • Diabetes, Pre-diabetes and CVD -
 • Dyslipidemias -
 • Chronic Coronary Syndromes - – probíhá příprava, předpoklad odevzdání konec dubna
 • Supraventricular Tachycardia –

Specifikace sutorských týmů bude doladěna dle předchozích dohod a zadání, které již rozeslal prof. Aschermann

 1. Zpráva o Cor et Vasa

M. Aschermann zaslal výboru zprávu o Cor et Vasa. Číslo 1/2020 je v přípravě, probíhá bez problémů. Číslo 2/2020, které má vyjít ke sjezdu ČKS v květnu bude obsahovat guidelines ESC. Číslo věnované sportovní kardiologii by mělo vyjít jako číslo 4/2020.

 1. Žádosti o záštitu
 1. Kurz zátěžové echokardiografie, 8. - 9.6.2020, Hradec Králové (K. Mědílek) – Výbor hlasoval: 12 pro, 1 proti
 2. 6. ročník Kardiodne 2020, 19.3.2020, Plzeň (R. Rokyta) – Výbor hlasoval: 13 pro, 0 proti
 3. Prenatální ultrazvuková diagnostika vrozených srdečních vad 2020, 7.3.2020, Brno (E. Klásková a H. Jičínská) - Výbor hlasoval: 13 pro, 0 proti
 4. Moravský den dětské kardiologie, 3.4.2020, Brno (E. Klásková, H. Jičínská) - Výbor hlasoval: 12 pro, 1 se zdržel
 5. Servier projekt Srdce v hlavě – edukační portál (A. Linhart, M. Vrablík, R. Češka) - Výbor hlasoval: 11 pro, 2 se zdrželi
 6. Konference České společnosti tělovýchovného lékařství ve spolupráci s Českou kardiologickou společností (V. Tuka) - Výbor hlasoval: 12 pro, 1 se zdržel
 7. Žádost dr. Petera Olexy z Kliniky geriatrie Univerzitní nemocnice v Košicích o zařazení Geriatrického bloku do programu sjezdu 2021 – odmítnuta z kapacitních důvodů
 1. Různé

a) Žádost o uveřejnění Cor et Vasa Case reports na webu ČISVýbor hlasoval: 13 pro, 0 proti

b) P. Vardas oslovil ČKS s nahlášením jednoho až dvou jmen na edukační akci sponzorovanou společností Servier. Pokud by měl někdo zájem, může se přihlásit.

c) Jednání s neurologickými společnostmi – A. Linhart informoval o proběhlém jednání ohledně založení platformy neurokardiologie. Termín společné akce byl přesunut do druhé poloviny roku.

d) A. Linhart obdržel žádost od Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP o podporu aktivit k posílení role lékařů v hygienické službě, posílení medicínského aspektu činnosti hygienické služby a podpoře primární prevence nemocí. Výbor ČKS dává mandát k vyřízení P. Widimskému

e) Výbor ČKS obdržel žádost o záštitu a příspěvek na akci Seminář kardiologie IKEM ve spolupráci s PS Kardiogenetika, který se bude konat dne 27.3.2020. Výbor uděluje odbornou záštitu, ale finančně akci ČKS podporovat nebude.

f) Výbor ČKS obdržel žádost z Lázní Poděbrady o podporu požadavku na zvýšení úhrady ZP v Programu časných RHB po kardiochirurgických operacích. I. Karel informoval výbor o současném vývoji této situace. Výbor hlasoval: Pro 0, proti 0, zdržel se 13.

g) Žádost ČIS o bezplatné poskytnutí stánku na kongresu ČKS – Výbor hlasoval: 13 pro, 0 proti

 1. Termíny schůzí výboru ČKS 2020
  25.2.2020 - Brno
  24.3.2020 – Praha
  21.4.2020 – Brno
  17.5.2020 – Brno
  16.6.2020 - Praha
 1. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Margit Dieujuste, Praha
MUDr. Renáta Hluchníková, Frýdek-Místek
MUDr. Alena Kratochvílová, Plzeň
MUDr. Michal Mihalovič, Praha
MUDr. Jan Mizner, Praha
MUDr. Michael Pisinger, Strakonice
MUDr. Ivan Poledník, Praha
MUDr. Ivana Priecelová, Pardubice
MUDr. Lucjan Rucki, Třinec
MUDr. Martina Stašková, Praha
MUDr. Vojtěch Šedivý, Praha
MUDr. Kristýna Šofranková, Plzeň
MUDr. Michaela Štěpánková, Plzeň
MUDr. Terézia Luptovčiaková, Praha
MUDr. Pavel Tomeček, Strání

Řádní – nelékaři:
Mgr. Ivana Vítková, Praha 10
MUDr. Bc. Jiří Kopal, Český Krumlov
Mgr. Veronika Krejčíková, Hradec Králové
Ing. Eva Kubalová, Brno
Bc. Monika Kunčická, Ostrava
Ing. Monika Míková, Brno
Bc. Markéta Nováčková, Praha

Mimořádní:
Mgr. Petra Vrábelová, Praha
Alžběta Alzaydeh, Praha

Zahraniční:
MUDr. Renáta Šinská, Partizánske
MD. Pal Saptarshi, Perm, Rusko

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 13, proti 0.

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 25.2.2020 od 13.00 hod v Brně.

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost