Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 21. 4. 2020, videokonference

Přítomni: J Bělohlávek, M. Hutyra, J. Kautzner, A. Linhart, M. Mates, Z. Moťovská, P. Ošťádal, R. Rokyta, H. Skalická, J. Šťásek, M. Táborský, P. Widimský

Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise : M. Aschermann, M. Fiala, P. Kala, I. Karel, F. Málek, D. Marek, V. Melenovský, J. Pařenica, D. Pospíšil, L. Špinarová

Omluveni: J. Doležel, J. Janoušek E. Klásková, T. Paleček, R. Pudil, M. Vrablík, D. Zemánek

1.            Kniha Kardiologie

M. Táborský informoval výbor společnosti o přípravách knihy. Byla převedena práva z Mladé Fronty na ČKS v souvislosti s vydáním této knihy. Technickým garantem bude společnost Grada Publishing, ale oficiálním vydavatelem bude ČKS a ta také bude držet veškerá publikační práva. Redaktorkou bude M. Lízlerová. Výbor ČKS hlasoval – 13 pro.

2.            Úpravy věstníku kardiocenter

A.Linhart informoval o finálních úpravách věstníku kardiocenter. Zapracoval všechny připomínky z minulé schůze výboru a nyní prezentoval. Ještě bude doplněna připomínka P. Widimského ohledně počtu operačních sálů pro kardiochirurgii – snížení na počet 2. V této formě bude zasláno na Kardiochirurgickou společnost a následně na MZ. Výbor hlasoval – 13 pro.

3.            Výroční sjezd ČKS 2020 – digitální varianta

M. Táborský informoval výbor ČKS o možnosti digitální varianty sjezdu 2020 a prezentoval, jak by mohlo vše vypadat. Sjezd by proběhl ve dnech 14.-25.9.2020 vždy dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Všechny asociace a PS by měly jednohodinový blok a partneři sjezdu by měli taktéž jednohodinový blok. Ekonomická stránka digitálního sjezdu zajištěna. Technicky by sjezd zajistila firma Fileno. Výbor souhlasí s pokračováním této aktivity. Do 31.7.2020 výbor odhlasuje, zda se tato digitální varianta sjezdu uskuteční.

4.            Pacientský portál

A. Linhart prezentoval výboru ČKS návrh, že by byla vydána i tištěná publikace, kde by byly stejné informace jako na webu a odkazovala by na webové stránky tohoto portálu. Publikace by byla volně k zakoupení.  Výbor hlasoval o vzniku této publikace a o zadání práce manažerovi pacientského portálu – 13 pro.

5.            Studie RespiCov 1 a 2

Tato studie by měla dostat respirátory k ambulantním kardiologům. Byl zřízen transparentní účet, kam sponzoři zasílají peníze. Studie má již i jednoznačný design.

6.            Různé

a) Vyjádření za ČKS – kategorizace nemocnic s urgentními příjmy

b) Stanovisko k……..

c) M. Aschermani informoval o přípravách budoucích čísel CeV. Číslo 2 bude s guidelines, číslo 3 bude běžné a č. 4 bude special issue o sportovní kardiologii, které připravuje V. Tuka. Dále bude special issue o Covid.

d) J. Kautzner informoval výbor o tom, že IKEM měl dát připomínky k akreditačnímu programu na interní kmen a MZ stále nedefinovalo akreditovaná pracoviště. Výbor se domluvil, že na MZ napíše oficiální dopis.

e) M. Tábobrský prezentoval žádost ÚVN o schválení centra pro léčbu PCSK 9. Mají zavedený intervenční program.

f) Zápis z březnové schůze výboru ČKS byl schválen.

7.            Noví členové

Řádní – lékaři:

  • MUDr. Mária Bakošová, Brno
  • MUDr. Martin Havel, Ostrava
  • Dr. Muza Marish, Praha
  • MUDr. Irena Maříková, Praha
  • MUDr. Silvia Zálešáková, Zlín
  • MUDr. Matěj Zítek, Praha
  • MUDr. David Zogala, Praha

Řádní – nelékaři:

  • Dis. Marek Valoušek, Brno

Zahraniční:

  • MUDr. Ján Kotrík, Prievidza, SR

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 13, proti 0.

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost