Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 15. 12. 2020, videokonference

Přítomni: M. Hutyra, J. Kautzner, A. Linhart, M. Mates, P. Ošťádal, T. Paleček, , R. Rokyta, H. Skalická, J. Šťásek, M. Táborský, P. Widimský

Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise: M. Fiala, P. Kala, P. Kala, I. Karel, F. Málek, D. Marek, V. Melenovský, P. Neužil, D. Pospíšil, R. Pudil, M. Vrablík, D. Zemánek

Omluveni: J Bělohlávek, D. Hetclová, J. Janoušek, E. Klásková, Z. Moťovská

1. Informace o proběhlých akcích

V listopadu proběhla konference plicní cirkulace pod vedením P. Jansy. M. Táborský informoval výboru o Českých kardiologických dnech 2020. Akce proběhla virtuálně, vyšla ekonomicky pozitivně, přednášky budou zveřejněny na webu ČKS. Celkem přihlášeno 353 osob. P. Ošťádal informoval výbor o 18. konferenci akutní kardiologie. Proběhla také virtuální formou, bylo celkem přihlášeno 210 osob.

2. Plánované akce

V lednu proběhne Sjezd ambulantních kardiologů. I. Karel informoval, že akce proběhne také z hotelu Andel´s na Praze 5, jako ČKD. Dále bude následovat Prague Prevention 21.1.2020. D. Marek informoval, že termín sjezdu PSCHVSV byl posunut na 17.-18.3. 2021. Workshop IK - P. Kala informoval, že ještě není definitivně rozhodnuto, zda workshop proběhne virtuálně, nebo fyzicky. Pokud bude virtuálně, bude v dubnu, pokud by byla akce fyzicky, bude přesunuta na podzim. V květnu proběhne Výroční sjezd. Do konce ledna je potřeba rozhodnout, zda bude fyzicky nebo virtuálně. Již je zajištěn generální sponzor a proběhla již také jednání se všemi ostatními sponzory. R. Pudil požádal výbor o záštitu nad akcí Rokitanského den, který se uskuteční 3.2.2021. Výbor se záštitou souhlasí – hlasování 15 pro.

3. Atestace

J. Štásek informoval o proběhlých atestacích. Na kurzech bylo 26 uchazečů z původně přihlášených 31. K samotné atestaci dorazilo 24 uchazečů. Úspěšných bylo nakonec 18.

4. Informace o Věstníku MZČR 13/2020, který obsahuje Výzvu k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární péče

A. Linhart poděkoval M. Táborskému a P. Widimskému, kteří se zúčastnili jednání na MZ. Sekretariát poslal na všechna kardiocentra připomenutí, že do 4.1. je třeba zaslat na MZ žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární péče.

5. Informace o formulaci do Věstníku MZ o dispensarizaci nemocných po prodělaném COVID 19 - Vrablík

M. Vrablík s I. Karlem vypracovali dokument, který předložili výboru ČKS. Po zapracování připomínek P. Widimského pošle M. Vrablík na pneumologickou společnost.

6. Termíny schůzí výboru ČKS na rok 2021

  • 19.1.
  • 16.2.
  • 16.3.
  • 13.4.
  • 12.5. – zahájení kongresu ? Nebo 25.5, po skončení…
  • 15.6. Červenec + Srpen ad hoc
  • 14.9.
  • 19.10.
  • 16.11.
  • 14.12

7. Stanovisko k provádění echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky

Výbor ČKS pověřil výbor ČAKVZM ve spolupráci s ČAAMK, aby se vyjádřil k otázce potřeby vzniku profese Echokardiografický technik a jejího zapojení do echokardiografických vyšetření. M. Hutyra informoval, že výbor ČAKVZM na základě platné legislativy nesouhlasí s prováděním a interpretací echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky.

Výbor ČAKVZM nepodporuje ani do budoucna změnu současného stavu ve smyslu provádění a/nebo interpretace echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky. I.Karel informoval, že výbor ČAAMK také projednával tuto problematiku na své schůzi a stanovisko je zásadně odmítavé.

Na základě stanovisek těchto dvou asociací se výbor usnesl, že nepodporuje provádění echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky. Výbor hlasoval 12 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.

8. Vakcinace proti Covid 19 P. Widimský informoval výbor o této problematice.

A. Linhart navrhl, aby si ČKS vyžádala stanovisko od vakcinologů, vypracuje draft stanoviska za ČKS a zašle členům výboru ke schválení.

9. Různé

a) M. Hutyra prezentoval výboru žádost o doplnění výkonů do ESC Atlasu - Na předsedu ČKS se obrátili autoři 3. ESC atlasu, kterým je dokumentována kardiovaskulární péči v jednotlivých evropských státech prostřednictvím národních společností ESC, kterých je celkem 57. Cestou jednotlivých asociací požádáme o doplnění jednotlivých výkonů za ČKS s termínem do konce roku 2020.

b) Studie ROPAC 3 – registr těhotných s aortální patologií – D. Marek informoval výbor o této studii a dal ke zvážení, zda se ČKS této studie zúčastní a přispěje svými daty. Zašle členům výboru materiály k prostudování a poté se výbor vyjádří.

10. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Miroslav Kolesár, Ústí nad Labem
MUDr. Karolína Mužná, Ústí nad Labem

Řádní – nelékaři:
Ing. Kateřina Seidlová, Plzeň

Zahraniční:
MUDr. Ondřej Barna, Prešov, SR

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 15, proti 0.

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost