Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 7. října 2003 v Brně

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, doc. I. Málek, prof. J. Lukl, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček
Přizváni: Ing. Buchníček – daňový poradce a účetní ČKS, Ing. Vojtášová, doc. Chaloupka, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomen dr. P. Jánský
Omluveni: doc. J. Widimský, dr. M. Želízko, dr. P. Frídl

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
 • Prof. Malcolm Bell z Mayo Clinic v Rochesteru, USA přijede do Prahy dne 19.11.2003 na Kardiologický den 2003 a odletí 21.11.2003. Prof. Bell bude pozván na slavnostní večeři pořádanou ČKS dne 19.10.
 • Program Kardiologického dne 2003 bude uveřejněn v 10. čísle Cor et Vasa, abstrakta pak v 11. čísle. Na webových stránkách ČKS je program již k dispozici. Tištěný program bude odeslán všem členům ČKS nejpozději do konce října.
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. Euro Heart Survey (EHS)
Již v minulosti výbor ČKS opakovaně diskutoval možnost, aby ČKS financovala sběr dat pro EHS. Tato možnost byla vždy odmítnuta s tím, že: a) při počtu průzkumů, které jsou ESC ročně organizovány a při počtu nemocných zařazených v ČR ročně by to představovalo neúnosnou finanční zátěž pro ČKS, b) nevidíme důvod, proč by měla ČKS finančně suplovat ESC. Na zářijové schůzi výboru však národní koordinátor EHS v ČR prof. Čerbák referoval o tom, že neustále narůstá složitost dotazníků EHS a čas potřebný k jejich vyplnění. V souvislosti s tím klesá zájem českých center na EHS participovat. Výbor konstatoval, že je v zájmu ČKS i české kardiologie se i nadále průzkumů EHS účastnit. Proto byli pověřeni prof. Čerbák, prof. Špinar a prof. Vítovec, aby vypracovali návrh možného odměňování sběru dat do EHS z finančních prostředků ČKS.Vábor ČKS by limitoval počet center, počet zařazených nemocných a tím i objem finančních prostředků, se kterými by se počítalo na sběr dat pro EHS v rozpočtu ČKS na rok 2004.
Prof. Čerbák výbor informoval, že pro rok 2004 jsou ESC plánovány dva průzkumy - "Heart Failure II" a „Acute Coronary Syndromes II.“. Přednesl následující návrh: Plánovaných průzkumů EHS na rok 2004 by se z ČR zúčastnily vždy dva "clustery" (cluster = l centrální pracoviště, např. fakultní nebo velká nemocnice + 1 periferní pracoviště, např. referující menší nemocnice). To by znamenalo celkem 4 pracoviště. Každé pracoviště by do každého průzkumu zařadilo max. 100 nemocných, tedy maximálně 400 nemocných na jeden průzkum. Za rok 2004 by to maximálně 800 nemocných ve dvou výše uvedených průzkumech. Při navržené odměně 500.- Kč za sběr dat u jednoho nemocného by to představovalo maximální částku 400 000.- Kč, se kterou by musela ČKS počítat ve svém rozpočtu na rok 2004. Výbor po diskusi tento návrh pro rok 2004 přijal. Sběr dat pro průzkumy, které jsou realizovány v roce 2003, včetně průzkumu "Atrial Fibrillation" nebude ČKS odměňován.

III. Investice ČKS
Na schůzi byl přizván daňový poradce a účetní ČKS ing. Buchníček, aby informoval výbor o možnostech a vhodnosti investování finančních prostředků ČKS. Ing. Buchníček nejprve zhodnotil finanční situaci ČKS a poté uvedl následující možnosti investic, jejich cenu, výnosnost a rizikovost:
- nákup podílových listů nebo založení termínovaného vkladu
- nákup pozemku, nejlépe stavebního
- nákup budovy s nekomerčními prostorami
- nákup budovy s komerčními prostorami
Výbor zprávu vyslechl a bude ji brát v úvahu při eventuelním budoucím rozhodování o investování finančních prostředků. Prozatím považuje za nejvhodnější ponechat finanční prostředky ČKS na termínovaných vkladech a v podílových listech fondu Sporokonto, především pro jejich relativně největší bezpečnost.

IV. Příprava XII. výročního sjezdu ČKS
Předseda organizačního výboru sjezdu doc. Chaloupka spolu s ing. Vojtášovou informovali výbor o stavu příprav XII. výročního sjezdu ČKS. Probíhají jednání se zástupci firmy Zentiva o generálním sponzorství. Výbor upřesnil podmínky tohoto generálního sponzorství, s nimiž bude firma Zentiva seznámena. Ing. Vojtášová výboru předložila návrhy I. oznámení sjezdu, závazné přihlášky, přihlášky k ubytování, registračního listu a organizačních pokynů pro vystavující firmy. Výbor tuto návrhy schválil. První oznámení sjezdu bude rozesláno do začátku listopadu t.r. Výbor odsouhlasil bezplatnou registraci na sjezd pro studenty.
Paní Klímová demonstrovala on-line přihlášku na výroční sjezd 2004 a formulář na abstrakta, do které je možno vkládat nejen texty, ale i tabulky, grafy a obrázky. Přihláška je rozdělena na 3 části: individuální přihláška, registrační list k pasivní účasti a přihláška pro Pracovní skupiny (PS) a odborné společnosti (OS), kterou bude vyplňovat předseda dané PS nebo OS. Formuláře (včetně formulářů k ubytování) budou od 1. listopadu 2003 k dispozici také na webové stránce ČKS.
Ing. Vojtášová informovala výbor, že firma Veletrhy Brno definitivně schválila termín pro XIII. výroční sjezd ČKS v roce 2005 na dny 8.-11. května 2005.
Předseda programového výboru sjezdu prof. J. Špinar požádá předsedy všech Pracovních skupin ČKS, aby výboru navrhli 3 recenzenty pro posuzování přihlášených volných sdělení. Pro sdělení nezařaditelná do zájmových oblastí jednotlivých Pracovních skupin určí recenzenty výbor ze svých řad.
Čestné členství ČKS bude při XII. výročním sjezdu uděleno následujícím členům ČKS, kteří se v roce 2004 dožívají významného životního jubilea:
 • Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
 • Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
 • MUDr. Lubomír Berka, CSc.
 • Prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
 • Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.
 • Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.
 • Doc. MUDr. Petr Niederle, DrSc.
 • MUDr. Jiří Spáčil, CSc.
K proslovení slavnostních přednášek budou vyzváni:
 • Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc. – Slavnostní přednáška ČKS
 • Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. – Herlesova přednáška
 • Prof. MUDr. Jan Dominik, CSc. – Navrátilova přednáška
 • Doc. MUDr. Petr Niederle, DrSc. – Luklova přednáška.
Jako zahraniční hosté a řečníci budou výborem ČKS pozváni:
 • dr. Fergusson z USA – osloví prof. Aschermann
 • dr. Drechsler z Německa – osloví doc. Málek
 • dr. Frölich z Kanady - osloví doc. Hradec
Prof. Špinar zjistí podmínky uspořádání postgraduálního bloku ESC a bude na příští schůzi informovat výbor.

V. Guidelines
 • Členové výboru předali prof. Aschermannovi připomínky k návrhu "Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR", který připravil Dr. P. Jansa a spol. Autoři tato doporučení podle připomínek upraví před jejich veřejnou oponenturou proběhne na Kardiologickém dnu 20. listopadu 2003.
 • Doc. Hradec osloví předsedy internistické, diabetologické, hypertenziologické a aterosklerotické společnosti s návrhem na inovaci společných "Doporučení pro prevenci ICHS v dospělém věku", která by se měla po vzoru ESC přejmenovat na "Doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění". Mělo by jít opět o společná doporučení všech zainteresovaných odborných společností. Po poradě se zástupci výše uvedených společností by se mělo rozhodnout, zda přeložit do češtiny "Executive Summary" nových evropských doporučení či zda psát nová česká doporučení. Do pracovní skupiny, která bude nová společná doporučení připravovat bude za ČKS delegována doc. MUDr. hana Rosolová, CSc.
 • Budou inovována již zastaralá doporučení „Léčba chronických forem ICHS“. Přípravou návrhu nových doporučení byli pověřeni: doc. J. Hradec, doc. J. Bultas a Dr. M. Želízko. Předpokládaný termín do konce června 2004. Jako oponenty těchto doporučení výbor stanovil prof. J. Meluzína a dr. V. Rozsívala.
VI. Různé
 1. Prof. P. Widimský dopisem předsedovi ČKS informoval o svém návrhu redakční radě časopisu Cor et Vasa, aby byla zvážena možnost přístupu, třeba i placeného, k fulltextovým PDF verzím článků přes webovou stránku Cor et Vasa. Výbor se domnívá, že to není nutné. Dále navrhl, aby po publikaci článku v Cor et Vasa byla PDF verze textu zasílána automaticky prvnímu autorovi, aby ji měl k dispozici pro případné zájemce (místo dřívějších separátek). Navrhl také zjednodušit přístup z webové stránky ČKS na webovou stránku Cor et Vasa, tzn. lépe viditelný hypertextový odkaz. Oba tyto návrhy výbor ČKS podporuje.
 2. Doc. Hradec výbor informoval o tom, že Mgr. Jan Saglena založil firmu JS Partner Agency, která nabízí marketingovou a reklamní činnost, kompletní kongresové služby, organizaci cest na zahraniční kongresy, vydavatelskou a nakladatelskou činnost. Výbor vzal informaci na vědomí.
 3. Předseda i vědecký sekretář ČKS se omluví z tradiční schůze předsedů a sekretářů národních kardiologických společností v European Heart House ve dnech 19.-20.11.2003, protože ve stejných dnech se bude konat schůze výboru ČKS (19.11.) a Kardiologický den Na Homolce (20.11.). Omluvu pošle doc. Hradec.
 4. Žádost prof. P. Ghoshe z European Heart Institute o sdělení počtu srdečních operací a katerizačních intervencí v ČR za rok 2002. předal doc. Hradec prof. Vojáčkovi a prof. J. Černému (předsedovi Společnosti kardiovaskulární chirurgie) s žádostí o vyplnění a odeslání dotazníků.
 5. Alpe–Adria Cardiology Meeting 2004: firma Richter Gedeon, která v loňském roce sponzorovala náklady na autobus na Alpe-Adria Cardiology Meeting v Maďarsku, nabídla že bude stejnou aktivitu sponzorovat i v příštím roce. Výbor tuto nabídku uvítal. Další jednání s firmou povede prof. Špinar.
 6. Prof. Pavel Gregor, pokladník ČKS, byl doc. Hradcem požádán o vypracování návrhu finančního rozpočtu ČKS na rok 2004 a jeho předložení na příští schůzi výboru.
 7. Výbor projednal žádost ředitele IKEM dr. Karla Filipa o doporučení vzniku Centra pro diagnózu a léčbu plicní arteriální hypertenze na Klinice kardiologie IKEM. Výbor tuto žádost doporučuje. Odpoví doc. Hradec.
 8. Výbor odmítl žádost generálního manažera firmy Sanofi-Synthelabo Dr. I. Žídka o vypracování odborného posudku na léčebný přípravek clopidogrel (Plavix) s tím, že ČKS zásadně neposkytuje vyjádření k jednotlivých léčebným přípravkům farmaceutickým firmám, ale pouze na oficiální vyzvání Kategorizační komisi MZ. Odpoví Doc. Hradec.
 9. Výbor doporučil žádosti dr. Miloše Táborského a dr. Petra Neužila o Fellowship ESC. Vyjádření žadatelům napíše a odešle doc. Hradec.
 10. Výbor doporučil zařazení zdravotnických prostředků a spotřebního materiálu používaných při léčbě primární hypertenze (ambulantní infuzní pumpy, zásobníky pro tyto pumpy a prodlužovací linky s integrovanou nesavou chlopní) do číselníku VZP. Firmě A care, která o toto doporučení požádala odpoví Doc. Hradec.
 11. Prof. Jiří Vítovec požádal o doporučení vzniku následujících center specializované péče při I. interní-kardioangiologické klinice FN U sv. Anny v Brně:
  • Centrum pro léčbu akutního infarktu myokardu
  • Centrum pro arytmie, kardiostimulaci a synkopální stavy
  • Centrum pro léčbu srdečního selhání a potransplantační péči
  • Centrum preventivní kardiologie
  • Centrum cévních chorob
Doporučení ČKS vyžaduje ředitelství FN U sv. Anny. Výbor vznik těchto center doporučil.
 1. Prof. Aschermann a dr. Želízko byli na minulé schůzi požádáni o zjištění finančních podmínek předplatného mezinárodních kardiologických časopisů se skupinovým přístupem k jejich elektronickým verzím. Dr. Želízko vypracoval písemnou informaci, která bude projednána na příští schůzi výboru.
 2. Výbor souhlasí s tím, aby ČKS byla jedním z odborných garantů 3. mezioborového klinického semináře českých regionů "Miniinvazivní metody ve vnitřním lékařství", který bude pořádat LF UK v Hradci Králové. Odpoví prof. Špinar.
Noví členové:
MUDr. Šárka Kárová, Slunečná 8, Brno
MUDr. Lenka Hálová, Dvořákova 3, Ústí nad Labem
MUDr. Zuzana Perušicová, Trnkovo nám. 1112/1, Praha
MUDr. Eva Haltufová, Fügnerova 50, Vrchlabí
MUDr. Radek Ryška, Na Samotách 118, Třinec
MUDr. Robert Michalič, Lázeňská 126, Konstantinovy Lázně
MUDr. Ingrid Majerová, FN Motol, Praha
MUDr. Juraj Frankovský, Štúrova 3, Ilava, Slovenská republika
MUDr. Lucie Francová , Boční 18, Liberec
MUDr. David Zeman, FN Motol, Praha
MUDr. Richard Fojt, Kahovská 1704, Praha
MUDr. Lubomír Bunček, Kyjevská 44, Pardubice
MUDr. Tomáš Belza, Krajská nemocnice, Liberec
MUDr. Věra Bartůňková, Jungmannova 623, Šťáhlavy
MUDr. Andrea Chromeková, Nábrežná 5/3462, Vrútky, Slovenská republika.

Příští schůze výboru se uskuteční dne 19. listopadu 2003 od 16:00 hod v Praze.
 
Zapsali: L. Buchtová, L. Klímová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost