Zápis ze schůze výboru ČKS konané 25. 2. 2003 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: předseda revizní komise ČKS prof. P. Widimský a předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. E.Mandysová, dr. H. Skalická, dr. P. Janský, dr. P. Tax
Omluveni: prof. P. Gregor, doc. I. Málek

I. Zpráva Revizní komise
Předseda revizní komise Prof. P. Widimský seznámil členy výboru se zprávou o revizi činnosti a hospodaření České kardiologické společnosti za rok 2002, kterou za přítomnosti slečny Prchalové, ing. Buchníčka a pí. Buchníčkové provedl 22. ledna 2003 v Brně na sekretariátě společnosti. Hlavní připomínky se týkají činnosti pracovních skupin – neexistuje archiv zápisů ze schůzí výborů jednotlivých pracovních skupin na sekretariátu ČKS, volby do výboru PS probíhají nepravidelně, chybí protokoly volebních komisí o výsledcích voleb apod. Výbor proto rozhodl, že předsedové pracovních skupin budou písemně vyzváni, aby zasílali na sekretariát ČKS kopie zápisů ze schůzi a podepsané volební protokoly, které budou archivovány.
Dále byly shledány nedostatky v pořádání (v právní a finanční evidenci) sympozií pracovních skupin. Prof. Widimský proto navrhl, aby byly následovně změněny Stanovy ČKS, se kterými výbor souhlasil, a proto budou navrženy ke schválení na Valné hromadě v květnu. Pracovní skupiny budou povinny své akce organizovat jedním ze tří způsobů: (1) pod hlavičkou PS (kompletně přes účetnictví ČKS) nebo (2) pod hlavičkou PS zastoupené na základě mandátní smlouvy kongresovou agenturou nebo (3) pod hlavičkou kongresové agentury (jako hlavního pořadatele) pod odbornou záštitou PS ČKS. V případě mandátní smlouvy musí být tato podepsána statutárním zástupcem ČKS a musí být k dispozici v kanceláři ČKS pro případ daňové kontroly. V případě odborné záštity je za finanční aspekty akce odpovědný její pořadatel, nikoliv ČKS. Odbornou záštitu schvaluje výbor ČKS nebo výbor příslušné PS.
Prof. Widimský dále doporučil změnit Stanovy v bodě „členské příspěvky“, které bude nadále nutné uhradit v kalendářním roce vždy do 30. června. V říjnu budou upozorněni ti, kteří členský příspěvek neuhradili, aby tak učinili nejpozději do konce října. Pokud se tak nestane, budou těmto členům v listopadu navrženo zrušení členství v ČKS. S touto změnou výbor souhlasil a bude proto navržena ke schválení Valné hromadě.
Poslední návrh na změnu Stanov se týká provedení nezávislého finančního auditu vždy v posledním roce volebního období výboru.
Navržené změny Stanov budou uveřejněny na webové stránce ČKS.
Z hlediska hospodaření, účetnictví a majetku ČKS nebyly shledány žádné nesrovnalosti a nedostatky. Evidence je vedena přesně a důkladně.
Doporučení Revizní komise: mimo změn ve Stanovách bylo navrženo, aby vzhledem k pozitivní finanční situaci společnosti byla část prostředků investována - např. do zakoupení licencí na on-line internetový přístup ke klíčovým kardiologickým časopisům (European Heart Journal, Journal of American College of Cardiology, Circulation). Členové ČKS by na požádání získávali od sekretariátu ČKS přístupová hesla na "full-textové" verze těchto časopisů. Výbor tento návrh zváží po zjištění finančních podmínek na některé z dalších schůzí. Stejně tak zváží i možnost zakoupení softwarových výukových pomůcek ESC a ACC na CD a jejich půjčování výukovým pracovištím.
Další návrhy na investování finančních prostředků (např. vypsání grantu pro českou multicentrickou studii, vypsání odměny pro tři nejúspěšnější původní vědecké publikace členů ČKS apod.) budou zváženy při schvalování rozpočtu na další rok.
Členové výboru berou zprávu revizní komise, kterou předložil prof. Widimský, na vědomí. Prezentována bude na Valné hromadě v Brně.
Doc.Hradec poděkoval prof. Widimskému za precizně vypracovanou zprávu.

II. Kontrola úkolů zápisu z minulé schůze výboru
 • Doc. Bulvas stále nedodal návrh složení pracovní skupiny pro přípravu guidelines "Mozkové cévní příhody". Doc. Hradec ho bude urgovat
 • Ostatní úkoly byly splněny
III. XI. výroční sjezd ČKS
 1. Odborný program: Předseda programového výboru prof. Špinar informoval členy výboru o konečném počtu všech přijatých sdělení: 470 (ústní nebo posterové), z toho 300 volných sdělení, 4 navrženy na zamítnutí. Programový výbor připravil návrh odborného programu, který členové výboru schválili. Odborný program bude předán do tiskárny ke korektuře, definitivní program bude vytištěn na začátku dubna a rozeslán všem členům ČKS + již přihlášeným účastníkům sjezdu.
  Bohužel se omluvil prof. Willerson, který měl mít slavnostní inaugurační přednášku v neděli 11. 5. při slavnostním zahájení. Prof. Aschermann požádal o proslovení této přednášky dr. Holmese (event. dr. Bella) z Mayo Clinic, USA. Pokud se nepodaří získat ani jednoho z nich, bude na slavnostní zahájení zařazena slavnostní přednáška prof. Kölbela.
  Přesný program bloku HOT LINES bude součástí kongresových materiálů, do uzavření korektur nebude totiž možné přesný program určit.
 2. Organizační záležitosti: Slečna Prchalová informovala členy výboru o stavu organizačních příprav. Náhradou za sál Brno bude sál Business Center II, který je umístěn za sálem Business Center v I. patře pavilonu E. Sál Business Center II je větší než sál Brno (je pro cca 110 osob) a vyhovuje tak více pro zařazené bloky volných sdělení. V sále Brno bude možné uspořádat jednání výborů pracovních skupin, odborných společností apod. V současné době je přihlášeno 900 účastníků, zcela vyprodány jsou lístky na Gala večer, aktualizovaná nabídka ubytování je k dispozici na webové stránce ČKS. K podpisu je připravena smlouva s firmou Léčiva týkající se jejich pozice generálního sponzora. Nabídka společenských akcí na pondělí 12.5. bude součástí Programu. Další organizační záležitosti jsou v běhu a veškeré informace budou uveřejněny v Programu a na webové stránce. Všem účastníkům bude vydáván na vyžádání ve středu Certifikát potvrzující účast na kongresu. Nebude tedy vydáván jako v minulosti při registraci, ale až po skončení sjezdu (ve středu od 8.00 hod v prostorách registrace). Vydáván bude i certifikát EBAC s evropskými kredity. Výbor souhlasí s tím, aby byla poskytnutá výstavní plocha 20 metrů čtverečních České společnosti pro hypertenzi, a to zdarma. Nadační fond Galena bude mít ve výstavním pavilonu stánek, ve kterém si zájemci budou moci nechat stanovit plazmatickou koncentraci cholesterolu. Tento stánek bude také poskytnut zdarma. Součástí kongresových materiálů bude i kardiologicky orientované číslo časopisu JAMA-CZ a JACC-CZ, které zdarma poskytne Praha Publishing.
 3. Mezi ČKS a novou firmou ing. Vojtášové Kongres-Brno byla podepsána smlouva, ve které přebírá Kongres-Brno veškeré závazky z původně uzavřené smlouvy s firmou Kongres-takt.
  Ing. Vojtášová předložila také písemnou nabídku na organizační zajištění sympozií pracovních skupin a dalších akcí ČKS. Doc. Hradec nechává na zvážení výborů pracovních skupin rozhodnutí, zda tuto nabídku budou akceptovat či nikoliv.
IV. Úprava podmínek pro složení atestace z kardiologie
Na minulé schůzi výboru byly odsouhlaseny následující úpravy podmínek k atestaci z kardiologie: (a) uchazeč o atestaci z kardiologie bude muset mít publikaci v recenzovaném časopise (ne pouze potvrzení, že práce byla přijata k publikaci) + aktivní účast na výročním sjezdu ČKS, (b) uchazeči budou psát písemný (počítačový) test, jehož úspěšné složení bude podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky. Při této schůzi výbor rozhodl o (c) zvýšení počtu některých požadovaných výkonů, a to: echokardiografické vyšetření na 150, holterovské monitorování EKG na 50. Požadované počty ostatních výkonů zůstávají stejné.
Výše uvedené návrhy na změnu podmínek ke kardiologické atestaci odešle prof. Špinar vedoucímu katedry kardiologie prof. V. Staňkovi a ten po schválení na IPVZ. Nové podmínky začnou platit počínaje rokem 2004.
Otázky pro písemný test vytvoří jednotlivé pracovní skupiny ČKS a navrhnou je předsedové pracovních skupin na základě vzorové ukázky, kterou jim odešle prof. Špinar.

V. Informace ze společného zasedání OK ČLK a VR ČLK
Dne 15. ledna 2003 se tohoto společného zasedání zúčastnil za OK ČLK pro kardiologii dr. Petr Frídl a informoval výbor o průběhu jednání. Bylo rozhodnuto, že zápisy ze schůzí výboru České kardiologické společnosti budou odesílány na vědomí Vědecké radě ČLK. Výbor ČKS souhlasí s rozšířením počtu členů oborové komise ČLK pro kardiologii ze současných 3 (prof. Čerbák, doc. Hradec, dr. Frídl) na 6 (+ prof. Vojáček, dr. Mandysová, dr. Táborský – jako současní předsedové pracovních skupin pro echokardiografii, intervenční kardiologii a arytmie a trvalou kardiostimulaci).

VI. Různé:
 1. Žádosti o sponzorování aktivní účasti členů ČKS mladších 35ti let na kongresu ESC ve Vídni: ČKS přijala nabídku firmy Aventis, že na základě výběru, který provede výbor ČKS, bude tato firma sponzorovat veškeré náklady spojené s pobytem a cestou 10 členů ČKS mladších 35ti let, kteří se aktivně zúčastní kongresu ESC ve Vídni v tomto roce. Na výbor došly první tři žádosti, které byly schváleny a budou postoupeny firmě Aventis. Jedná se o dr. Osmančíka, dr. Touška a dr. Pěničku.
 2. Žádosti o finanční příspěvek na extramurální kurzy ESC: Výboru došly 2 žádosti - dr. Ostrochovská na kurz „Core Curriculum Course on Cardiac Arrhythmias“ a dr. Mědílek na kurz „Difficult Situations in Management of Valvular Disesase“. Obě žádosti byly schváleny.
 3. Podpora guidelines ESC: Výbor ČKS souhlasí a podpořil následující nová guidelines ESC: „Neonatal Electrocardiography“, „Management of Chest Pain, „Management of Acute Myocardial Infarction in Patients Presented with ST Segment Elevation“ a „Management of Acute Coronary Syndroms in Patients Presented without ST Segment Elevation“. Oficiální stanovisko odešle ESC doc. Hradec.
 4. Penále FÚ: Finanční úřad v Brně doměřil České kardiologické společnosti penále ve výši 800.000,- Kč za pozdní úhradu DPH v období od II. Q 1999 do II. Q 2001. Vzhledem k tomu, že pozdní úhrada DPH proběhla vinou bývalé účetní ČKS pí. Hrtoňové, bude v případě potvrzení výše penále ze strany FÚ částka po zaplacení požadována po pí. Hrtoňové (úhrada z jejího povinného pojištění). V současné době podala ČKS žádost o prominutí penále a čeká na vyjádření FÚ.
 5. Předseda pracovní skupiny pro kardiopulmonální resuscitaci, která vznikla na půdě ČLS JEP, Dr. Vít Mareček požádal výbor ČKS o doplnění zástupce ČKS v této pracovní skupině. K již dříve navržené dr. Vrbské výbor jmenoval dr. Petra Janského, který se jmenováním souhlasí.
 6. Informace na vědomí: Dne 5.března proběhne slavnostní otevření nového pracoviště invazivní a intervenční kardiologie v Nemocnici Liberec. Doc. Hradec dostal pozvání, bohužel se musí omluvit, jako zástupce ČKS budou přítomni prof. Aschermann a prof. Vojáček.
 7. Celkem 144 členům ČKS, kteří nezaplatili za roky 2001 a 2002 členské příspěvky, byla odeslána upomínka. Na dubnové schůzi výboru bude zrušeno členství těm členům, kteří se neozvou s vysvětlením nebo dlužnou částku neuhradí.
 8. Dr. Martin Malý a prof. J. Meluzín požádali o doporučení výboru ČKS své žádosti o "Fellowship of the ESC". Výbor žádost doporučil a doc. Hradec odešle doporučení dr. Malému. Prof. Meluzínovi předá doporučení prof. Vítovec.
Noví členové:
MUDr. Daniel Palouš, Praha 4
MUDr. Jana Páleníčková, Praha 5
MUDr. David Vindiš, Kroměříž
MUDr. Vratislav Pechman, Plzeň
MUDr. Dana Lizúchová, Liptovský Mikuláš, Slovensko
MUDr. Martin Hříbek, Praha 6
MUDr. Róbert Novotný, Košice, Slovensko
MUDr. Pavla Košnarová, Ostrava – Poruba
MUDr. Alice Mužná, p. Příbor
MUDr. Jiří Bednář, Doubravník
MUDr. Milan Forst, České Budějovice
MUDr. Richard Rokyta, Plzeň
MUDr. Ludmila Švagrovská, Nový Bydžov
Gabriela Mlčochová, Brno
MUDr. Jindřich Mourek, Praha 1
MUDr. Jana Haková, Liberec

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 15. dubna 2003 od 14.00 hodin v Brně.
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost