Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 14. 5. 2003 v Brně

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, prof. Špinar, prof. Gregor, prof. Aschermann, doc. Málek, dr. Frídl, prof. Lukl, prof. Vítovec, dr. Rozsíval, prof. Vojáček, Dr. Želízko
Přizváni: doc. Chaloupka, ing. Vojtášová
Omluveni: doc. Widimský, pí Klímová

I. Zhodnocení sjezdu – první dojmy
Sjezdu se zúčastnilo celkem 2615 účastníků, z toho 1770 lékařů (1420 z ČR, 340 ze SR, 12 zahraničních hostů), 345 SZP, 460 zástupců firem a 233 ostatních. Celkový počet firem zúčastněných na doprovodné výstavě byl 67 a výstavní plocha činila rekordních 1020 m2. Aktivně se zúčastnili 3 pozvaní zástupci zahraničních kardiologických společností (prof. D. R. Holmes z USA, prof. M. Tendera z Polska a prof. A. Schirger z USA). Slovenská kardiologická společnost připravila samostatný blok sdělení, další zahraniční hosté byli pozváni pracovními skupinami či firmami. Celkem zaznělo 452 sdělení v rámci odborného programu a dalších asi 60 sdělení během 17 firemních sympozií.
Doc.Hradec se vyjádřil pochvalně k celé organizaci a poděkoval především pí. Klímové a ing. Vojtášové za vzornou organizační přípravu. Dále poděkoval předsedovi organizačního výboru doc. Chaloupkovi i předsedovi programového výboru prof. Špinarovi.
Celková úroveň sjezdu (odborná i organizační) byla podle názoru členů výboru i účastníků sjezdu velmi dobrá.

Připomínky pro příští rok:
 1. Všechny slavnostní akce, které se týkají České kardiologické společnosti (předávání předsednictví ČKS, udělování čestného členství, grantů a pod) se budou v budoucnosti uskutečňovat během Slavnostního zahájení a nikoliv během Valné hromady, jakkoliv ta je vrcholným orgánem ČKS
 2. Slavnostní zakončení v Rotundě příští rok nebude, celou středu o přestávkách bude promítáno rozloučení a pozvání na sjezd 2005.
 3. Bloky v angličtině budou v menším sále.
 4. Bloky „Praktické problémy …“ budou ve větším sále.
 5. V sále MORAVA jsou velmi nevhodné sloupy, brání ve výhledu.
 6. Nedělní sympozia firem budou v Rotundě a sále E.
 7. V úterý během firemních sympozií opět nebude odborný program. Tato praxe se letos velmi osvědčila.
 8. V úterý budou firemní sympozia končit v 18.00 hod.
 9. Mezi sympozii musí být přestávka alespoň 10 minut.
 10. Úterní firemní sympozia budou v Rotundě, sále E a případně v sále MORAVA
 11. Odevzdání prezentací technikům bude vyžadováno minimálně 2 hod před prezentací.
 12. Odevzdání prezentací technikům bude možné elektronicky již před kongresem.
 13. Pracovním skupinám bude doporučeno připravovat bloky 120 min a 90 min, resp. 2x 60 min a 2x45 min. Střídání PS během bloku bez přestávky se neosvědčilo.
 14. V příštím roce budou jmenováni předsedajícími bloků "varia" všichni členové výboru. Letos to bylo programovým výborem opomenuto. Výběr všech ostatních předsedajících musí být prováděn pečlivěji než letos. V letošním roce se minimálně dva předsedající bez omluvy nedostavili
 15. Příští výroční sjezd bude v Brně ve dnech 9.–12. 5. 2004
 16. Prof. Špinar požádal o připomínky k elektronické registraci nejpozději do příští schůze, pokud možno i elektronicky na adresu sekretariátu.
 17. Byla konstatována malá účast na blocích původních sdělení a na blocích anglicky přednesených sdělení.
 18. Minimálně dva bloky v angličtině jsou nezbytné pro získání evropských kreditů.
 19. Příští rok bude zabezpečeno více počítačů na internet u registrace.
 20. Převažovaly sdělení na CD (218), dále na disketách (122), 47x byl použit vlastní notebook a pouze 2 přednášky byly na diapozitivech. Příští rok již možnost sdělení na diapozitivech nebude.
 21. Obsazenost sálů bude členům výboru rozeslána e-mailem.
 22. Je třeba připravit efektivnější výdej certifikátů.
 23. Dobře byly hodnoceny doprovodné akce v pondělí večer, organizace bude proto i pro příští rok ponechána na firmách.
 24. Velmi dobře byl hodnocen GALA večer. Doc. Hradec oficiálně poděkuje firmě Léčiva.
 25. Firma Léčiva projevila zájem být generálním sponzorem i příští rok. Předběžný zájem projevila ještě další firma. Je třeba přesně definovat postavení generálního sponzora, výběr bude proveden na příští schůzi.
 26. Zprávu o sjezdu do Cor et Vasa napíše doc Hradec (všeobecné zhodnocení) + předsedové pracovních skupin – prof. Vojáček (Invazivní kardioangiologie), doc. Chaloupka (Organizační výbor + Echokardiografie), prof. Špinar (Programový výbor + Srdeční selhání).
Na příští schůzi výboru bude předložena předběžná finanční zpráva o sjezdu.

II. Den mladých kardiologů, 17. 6. 2003
Členové výboru stanovili porotu: doc. Hradec, doc. Málek, doc. Linhart

III. Alpe Adria Cardiology Meeting 4.–7. 6. 2003
Doc.Hradec informoval o organizačních problémech s maďarskou stranou. State of Art Lecture přednese doc.Hradec (diagnostika diastolického srdečního selhání) a prof. Špinar (léčba diastolického srdečního selhání a léčba srdečního selhání). Ostatní pozvaní řečníci se omluvili pro jiné zaneprázdnění. Zda a kdo bude prezentovat výsledky studie PRAGUE, domluví doc. Hradec s hlavním výzkumníkem této studie prof. P. Widimským.

Příští schůze výboru se uskuteční 16. 6. 2001 od 16.00 hodin na III. interní klinice VFN (u doc. Hradce).
Zapsali: J. Špinar, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost